Javni poziv za prijem pripravnika – volontera u Općinskom sudu u Visokom

Na osnovu člana 31. stav 1. i člana 46. Zakona o sudovima u u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 38/05 i 22/06) a u vezi sa članom 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Visokom i Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj 02-34-22156-2/12 od 13.2.2013. godine, Predsjednik suda upućuje

JAVNI POZIV

Za prijem 1 (jednog) pripravnika-volontera
u Općinskom sudu u Visokom na određeno vrijeme
u trajanju do 2 (dvije) godine 

  1. Pripravnik-volonter

       -VSS, diplomirani pravnik ili VSS sa stečenom diplomom visokog obrazovanja-pravne struke, …. 1 (jedan) izvršilac

Pripravnik-volonter prima se na stručno osposobljavanje u trajanju do 2 (dvije) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

Opis poslova:

Pod nadzorom sudije ili stručnog suradnika pripravnik-volonter može obavljati iste zadatke kao i stručni saradnik  (pomaže sudiji u njegovom radu, vrši analizu pravnih pitanja, priprema predmete za suđenje, samostalno ili pod nadzorom i uputama sudije vrše i druge stručne poslove predviđene zakonom), s tim što ne može donositi odluke o predmetima, vodi dnevnik rada te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih članom 25.stav 1.  Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06, 4/12)- da je državljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– VSS, diplomirani pravnik ili VSS sa stečenom diplomom visokog obrazovanja-pravne struke

Uz prijavu i kraću biografiju na javni poziv kandidat treba podnijeti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

– Fakultetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,
– Uvjerenje o državljanstvu ,
– Izvod iz matične knjige rođenih ,
– Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena tokom studija,
– Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme, pravni fakultet ili diplome visokog obrazovanja-pravne struke,
– Izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Javni poziv  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa danom 3.4.2013. godine i bit će objavljen na oglasnoj tabli Općinskog suda u Visokom i web stranici suda (http.// opsud-visoko.pravosudje.ba).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta poziva mogu se dostaviti neposredno, putem prijemne kancelarije suda ili preporučeno putem pošte na adresu:

Općinski sud u Visokom, ulica Alije Izetbegovića broj 1, sa naznakom:
“Za komisiju za provođenje javnog poziva za prijem pripravnika-volontera”.

 PREDSJEDNIK SUDA mr. Enes Behlulović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close