Javni poziv udruženjima upisanim u Registar udruženja ZDK

Na osnovu odredaba člana 43. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), a u cilju sagledavanja djelovanja i funkcionisanja udruženja na području Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV
udruženjima upisanim u Registar udruženja Zeničko-dobojskog kantona

I
Pozivaju se sva udruženja, koja su do 31.12. 2011. godine upisana u Registar udruženja Zeničko-dobojskog kantona, da najdalje do 15.01 2013. godine dostave Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskoag kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) dokaze o redovnom održavanju sjednica skupštine udruženja (zapisnici sa posljednje održane redovne i izborne sjednice skupštine udruženja), zatim o eventualnim promjenama podataka koje su, shodno odredbi člana 33. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama bili obavezni prijaviti Ministarstvu, a to nisu učinili, kao i o broju članova udruženja.

II
Ukoliko udruženja ne dostave tražene dokaze iz tačke I. ovog javnog poziva Ministarstvo će po službenoj dužnosti postupiti u skladu sa odredbama člana 43. Zakona o udruženjima i fondacijama.

III
Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom, kontakt osoba u Ministarstvu je Melih Karan, telefon broj: 032/244-854 ili fax broj: 032/244-551.

IV
Ovaj javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba), na oglasnoj tabli Ministarstva za pravosuđe i upravu, kao i putem kantonalnih i lokalnih sredstava javnog informisanja.

Broj: 06-34-27604 /12
Zenica, 13.12.12. godine

MINISTRICA
Romana Brkić, dipl. pravnica

Pres služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close