-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

Javni poziv – Projekti za podizanje kvaliteta turističke ponude

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja turizma na području općine Visoko zaa period 2016-2024 godine (“Službeni glasnik općine Visoko” broj 6/17) i Programa utroška sredstava – Transferi za podršku turizmu – Budžet Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj 06/23), Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – Projekat za podizanje kvaliteta turističke ponude na području grada Visoko

I

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje projekata koji imaju uticaj na podizanje kvaliteta turističke ponude na području Grada Visoko  i koji imaju sljedeće namjene ;

  • Očuvanje, konzerviranje, obnavljanje i promociju kulturno-historijskog naslijeđa /materijalna i nematerijalna baština/ na području grada Visoko.i predstavljaju dodatnu turističku ponudu.

II

Ukupan iznos sredstava predviđen Javnim pozivom je 40.000,00 KM

III

Sredstva su namjenjena:

  1. Javnim ustanovama  na području grada Visoko koje imaju registrovanu izdavačku djelatnost
  2. Vjerskim zajednicama koje djeluju na području grada Visoko za projektne prijedloge za obnavljanje i promociju kulturno-historijskog naslijeđa.

 IV

Obavezna dokumentacija:

-Obrazac prijave

-Projektni prijedlog za koji se traži sufinansiranje sa jasno navedenim ciljevima i rokovima projektnih aktivnosti

-Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa

-Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)

-Potvrdu o transakcijskom računu

V

Sredstva podrške ne mogu se koristiti za:

– Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih,

troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na

kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade)

– Najam i kupovinu vozila,

– Troškove redovnog uredskog poslovanja

– Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidovanog projekta i ciljeve programa.

Važne napomene:

-Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektom po Javnom pozivu

– Dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća

iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci;

– Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu;

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za fijansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  za –  Sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma – Projekat za podizanje kvaliteta turističke ponude na području grada Visoko

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: [email protected].

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close