Visoko

Javni poziv privrednim društvima sa područja općine Visoko

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja općine Visoko, Općinska načelnica, raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

privrednim društvima sa područja općine Visoko za izjašnjavanje o potrebi za angažovanje volontera sa visokom stručnom spremom radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Pozivaju se privredna društva sa područja općine Visoko da iskažu potrebe za angažovanjem volontera visoke stručne spreme, nezaposlenih osoba evidentiranih kod JU Zavod za zapošljavanje – Biro Visoko, koje nemaju radno iskustvo u struci.

2. Javni poziv je otvoren od 01.11.2017 godine do 15.11.2017. godine i privredna društva koja imaju potrebu za angažovanjem volontera u prijavi na Javni poziv trebaju istaći broj potrebnih volontera, kao i potrebnu struku.

3. Volonteri će se angažovati u privrednim društvima na području opcine Visoko koja daju saglasnost za angažovanje istih i sa kojima općina Visoko zaključi  ugovor o angažovanju volontera, a u svrhu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne godine. Pojedinačne ugovore sa svakim volonterom zaključit će pravni subjekti koji iskažu spremnost za prijem istih za obavljanje volonterskog rada.

4. Općina Visoko će nakon utvrđenih potreba privrednih društava raspisati  Javni poziv za angažovanje volontera sa visokom stručnom spremom i nakon zatvorenog Javnog poziva provesti će se procedura odabira volontera, u skladu sa iskazanim potrebama privrednih društava sa područja općine Visoko.

5. Volonterima koji se angažuju po ovom Javnom pozivu, Općina Visoko finansirat će iz Budzeta općine novčanu naknadu na ime osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja. Volonterima neće biti obezbjeđena naknada na ime troškova ishrane i prevoza te će biti u obavezi da prilikom podnošenja Prijave potpišu izjavu da su upoznati i saglasni sa navednim.

6. Prijava o potrebnom broju volontera i vrsti struke predaje se neposredno putem Centra za pružanje usluga gradanima (Šalter sale) općine Visoko sa naznakom:

 

Prijava na Javni poziv

                               Općina Visoko – Služba za poslove Općinske načelnice.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close