Javni oglas za prodaju službenih motornih vozila SIPA-e

Na temelju točke II i III Odluke ravnatelja Državne agencije za istrage i zaštitu o prodaji službenih motornih vozila, broj: 16-10-16-2-882-1/14 od 17.02.2014. godine, te Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka licitacije – prodaje službenih motornih vozila, broj: 16-10-07-957-1/14 od 19.02.2014. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka licitacije – prodaje službenih motornih vozila objavljuje:

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU PUTEM JAVNE PRODAJE – LICITACIJE ZATVORENIM PISMENIM PONUDAMA

1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenih motornih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

sipa-prodaja-vozila-2014sipa-prodaja-vozila-2014

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Vozila koja su predmet javnog oglasa prodaju se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za pojedino vozilo.
2.2. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe koje uplate kauciju u vrijednosti od 10% početne cijene pojedinog vozila.
2.3. Kaucija se uplaćuje na blagajni Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, II kat, ured 229, do 20.06.2014. godine do 12,00 sati.
2.4. Uposleni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članovi njihove uže obitelji (Članak 2. Zakona o radu u institucijama BiH) nemaju pravo sudjelovanja na licitaciji.

3. PREGLED VOZILA

3.1. Službena motorna vozila mogu se pogledati na službenom parking prostoru Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, 11.06. i 16.06. 2014. godine, u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona: 057/326-374.

4. DOSTAVA PONUDA

4.1. Ponude treba obavezno dostaviti u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati redni broj, marku i tip vozila, registarsku oznaku vozila za koje se ponuda dostavlja, sa naznakom “Ponuda za prodaju motornih vozila putem licitacije – NE OTVARATI“
4.2. Rok za dostavljanje ponuda je 20.06.2014. godine, do 12,00 sati, na Pisarni Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo. Ponude dostavljene poslije navedenog roka, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u razmatranje.
4.3. Javno otvaranje ponuda, uz nazočnost zainteresiranih ponuđača, održat će se 20.06.2014. godine, u 13,00 sati, u amfiteatru Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo.
4.4. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuđači, fizičke osobe osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za sudjelovanje u licitaciji.

5. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži:
5.1. podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, preslik identifikacijskog dokumenta – neovjeren);
5.2. podatke o pravnoj osobi (preslik rješenja o upisu u sudski registar potpisan i ovjeren pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu i broj telefona);
5.3. iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama KM;
5.4. redni broj, marku i tip vozila, registarsku oznaku vozila.
5.5. Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.
5.6. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz točke 5.1. do 5.5. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene za pojedino vozilo.
5.7. Licitacija je punomoćna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač samo za jedno vozilo.

6. POSTUPAK LICITACIJE

6.1. Predsjednik Povjerenstva otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
6.2. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti neće se razmatrati u daljnjem postupku licitacije.
6.3. Povjerenstvo, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za sva vozila, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Povjerenstva proglašava pobjednike licitacije koji su dostavili najpovoljnije ponude za pojedino vozilo.
6.4. Ako se na poziv za određeno vozilo odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije.
6.5. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, predsjednik Povjerenstva će proglasiti za pobjednika onog ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog pečata Pisarne Agencije.
6.6. Nakon proglašenja pobjednika, za sva službena vozila koja su predmet prodaje Povjerenstvo sastavlja listu pobjednika licitacije koja će biti javno objavljena na zvaničnoj web stranici Agencije www.sipa.gov.ba

7. OBVEZE KUPCA

7.1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije.
7.2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora.
7.3. Uplatu izvršiti na sljedeći način:
– Primalac: Jedinstveni račun Trezora BiH (JRT) otvoren kod “Unicredit Bank” d.d. broj računa: 3380002210018390, sa svrhom doznake “Kupovina službenih motornih vozila” za Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA)
– Broj poreznog obveznika: trinaestocifreni ID broj pravne osobe ukoliko uplatu vrši pravna osoba, ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizička osoba
– Vrsta uplate: 0
– Vrsta prihoda: 811 114
– Općina : treba da odgovara šifri općine prebivališta (sjedišta) uplatioca
– Porezni period: treba da odgovara datumu uplate
– Poziv na broj: 0
– Proračunska organizacija: 0107999
7.4. Sve poreze i troškove u svezi sa prenosom vlasništva snosi kupac.
7.5. Primopredaja vozila izvršiti će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.
7.6. Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Agencija će zaključiti Ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

8. DODATNE INFORMACIJE

8.1. Prodaja vozila vrši se po principu “viđeno-kupljeno“ i bez mogućnosti naknadnih pregovora i priziva koji se odnose na predmet prodaje.
8.2. Sve informacije u svezi sa javnom licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu 14,00-17,00 sati na broj telefona: 057/326-374, kontakt osoba Dejan Tomić.
8.3. Sudionicima u postupku licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena kaucija od 10% bit će vraćena sat vremena nakon završetka licitacije na blagajni, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o uplati punog iznosa ponuđene cijene i dokaza o izvršenom prenosu vlasništva.
8.4. Državna agencija za istrage i zaštitu zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenih motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

www.magazinplus.eu – SIPA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close