JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 7/07 i 6/11), r a s p i s u j e:

 

JAVNI OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

I   PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup je poslovni prostor:

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ul. Dr. Džananovića br. 2, površine 50 m2 poslovno-trgovinskog i 7 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 18, površine 24 m2 poslovno-trgovinskog i 26,88 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 20, površine 27,40 m2 poslovno-trgovinskog i 32,88 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 22, površine 52,65 m2 poslovno-trgovinskog i 46,16 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 24, površine 52,65 m2 poslovno-trgovinskog i 46,16 m2 magacinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 26, površine 6,20 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka br. 30, površine 18,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona I;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Donje Rosulje br. 51 a, površine 50,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona II;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici kadije Uvejsa br.7, površine 49,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona II;

–          Poslovni prostor koji se nalazi u ulici kadije Uvejsa br.7a, površine 8,00 m2 poslovno-trgovinskog prostora, poslovna zona II;

 

 

II  POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena naknade za ustupanje poslovnih prostora po 1 m2 mjesečno iznosi:

 

I  poslovna zona 7 KM po m2

II poslovna zona 5 KM po m2

 

za prostore u kojima se obavlja:

–          samostalna ugostiteljska djelatnost,

–          promet robe na veliko i malo,

–          kancelarijski prostor.

 

I  poslovna zona 3 KM po m2

II poslovna zona 2,5 KM po m2

za prostore u kojima se obavlja:

–          zanatska i uslužna djelatnost

–          magacinski prostor u kojem se vrši skladištenje robe.

 

III  PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 1 godine, sa mogučnošću produženja najduže do 3 godine bez provođenja javnog konkursa.

 

IV  KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

 

  1. Najveći ponuđeni iznos zakupnine

 

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

 

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine prednost ima onaj ponuđač koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

 

 

 

 

V  ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosica ponude. Prijave se mogu podnijeti do 5.2.2013. godine.

Pismene prijave se podnose Komisiji neposredno na šalteru općine Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Općina Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12 A, sa naznakom Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i  općinskih poslovnih prostora, PONUDA za zakup poslovnog prostora – ne otvarati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VI  DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U POSLOVNIM PROSTORIMA

U  poslovnom prostoru u ulici dr. Džananovića broj 2 mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

1. Trgovinske djelatnosti i to:

– sve vrste prodavnica raznih roba, osim prodavnica koje prema prirodi posla zahtijevaju otvorena skladišta za smještaj proizvoda kao što su: građevinski materijal, ogrijev, kruta i tekuća goriva, repromaterijal, stočno brašno i druga kabasta roba.

– Društvene djelatnosti i to: administrativno-pravne, bankarske, kulturno-obrazovne, turističke, djelatnosti slobodnih profesija, advokatske i druge slične djelatnosti.

 

U  poslovnom prostoru u ulici Kralja Tvrtka broj 18, 20, 22, 24, 26 i 30, kao i u poslovnim prostorima u ulici Kadije Uvejsa broj 7 i 7a mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

– sve vrste prodavnica raznih roba, osim prodavnica koje prema prirodi posla zahtijevaju otvorena skladišta za smještaj proizvoda kao što su: građevinski materijal, ogrijev, kruta i tekuća goriva, repromaterijal, stočno brašno i druga kabasta roba.

 

U  poslovnom prostoru u ulici Donje Rosulje broj 51/a mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

–          Ugostiteljska djelatnost (ugostiteljski objekti tipa caffe-bar, fast-food i sl.)

–          sve vrste prodavnica raznih roba, osim prodavnica koje prema prirodi posla zahtijevaju otvorena skladišta za smještaj proizvoda kao što su: građevinski materijal, ogrijev, kruta i tekuća goriva, repromaterijal, stočno brašno i druga kabasta roba.

 

VII  USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje jedne od  djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim prostorima navedenim u tački VI Javnog oglasa, kao i lica koja su podnijela zahtjev nadležnom organu  za izdavanje rješenja o obavljanju privredne djelatnosti, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora.

 

Uz ponudu ponuđači su dužni dostaviti:

–          Osnovne podatke o subjektu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba,

–          Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu nadležnom organu za odobrenje obavljanja privredne djelatnosti.

–          Ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora.

NAPOMENA: novčani iznos ponude mora biti izražen u apsolutnom iznosu u KM.

 

VIII  DODATNE INFORMACIJE

–          Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas održat će se u ponedjeljak 11.2.2013. godine godine u Maloj sali općine Visoko sa početkom u 11,30 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ukoliko se provjerom u službenoj evidenciji Općine utvrdi da neki ponuđač ima neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora zakupu općinskih poslovnih prostora, predmetna ponuda će biti odbačena kao nepotpuna.

–          Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.

–          Za sve dodatne informacije obratiti  se Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora na telefon 732-569.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close