M plusOglasiVisoko

Do 11. februara otvoren Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora Općinskog vijeća Visoko, u skladu sa članom 3. stav 2. Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima općina Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj 7/07 i 6/11), r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup je poslovni prostor:

-Poslovni prostor koji se nalazi u ulici Kralja Tvrtka  br. 16, površine 75,00m² poslovnog

prostora, poslovna zona I;

 

II POČETNA CIJENA ZAKUPNINE

Visina zakupnine se određuje prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi. Početna cijena naknade za ustupanje poslovnih prostora po 1 m² mjesečno iznosi:

 

I poslovna zona         7 KM po m²

za prostore u kojima se obavlja:

–          promet robe na veliko i malo;

–          samostalna ugostiteljska djelatnost;

–          kancelarijski prostor.

III PERIOD NA KOJI SE POSLOVNI PROSTOR IZDAJE

Ugovor o zakupu poslovnih prostora zaključuje se na period od 1 godine, sa mogučnošću produženja najduže do 3 godine bez provođenja javnog konkursa.

IV KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELE

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

 

Najveći ponuđeni iznos zakupnine.

Ponuđena cijena ne uključuje PDV.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine prednost ima onaj ponuđač koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

V ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA OGLAS

Pismene prijave na javni oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti do     09.02.2016.godine.

 

Pismene prijave se podnose Komisiji neposredno – na šalteru općine Visoko ili preporučeno poštom na adresu: Općina Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 12A, sa naznakom Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora. PONUDA za poslovni prostor u ulici Kralja Tvrtka br. 16. – ne otvarati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VI DJELATNOSTI KOJE ĆE SE OBAVLJATI U POSLOVNIM PROSTORIMA

U poslovnom prostoru u ulici Kralja Tvrtka br. 16. mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

1.Trgovinske djelatnosti:

– sve vrste prodavnica raznih roba, osim prodavnica koje prema prirodi posla zahtijevaju otvoreno skladište za smještaj proizvoda kao što su npr.: građevinski materijal, ogrijev, kruta i tečna goriva, repromaterijal i slično.

VII USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONUĐAČA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje jedne od djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim prostorima navedenim u tački VI Javnog oglasa, kao i lica koja su podnijela zahtjev nadležnom organu za izdavanje rješenja o obavljanju privredne djelatnosti, uz uslov da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora.

 

Uz ponudu ponuđači su dužni dostaviti:

-Osnovne podatke o subjektu prijave: naziv, adresa, telefon i kontakt osoba;

-Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta, odnosno dokaz o podnesenom zahtjevu nadležnom organu za odobrenje obavljanja privredne djelatnosti;

-Ovjerenu izjavu ponuđača da nema neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora.

 

VIII DODATNE INFORMACIJE

-Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas održat će se dana 11.02.2016.godine u

Maloj sali općine Visoko sa početkom u 14  sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ukoliko se provjerom u službenoj evidenciji Općine utvrdi da neki ponuđač ima neizmirenih obaveza po osnovu ranije zaključenih ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora, predmetna ponuda će biti odbačena kao nepotpuna.

-Prostori koji se daju u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.

-Za sve dodatne informacije obratiti se Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora na telefon: 732-554.

Visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close