JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik  BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13),  Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj : 9/10, 37/10 i 74/11) i člana 1. Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 6/13/13), Općinsko vijeće Visoko raspisuje

J A V N I   O G L A S

za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

I

Raspisuje se javni oglas  za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko.

Člana Općinske izborne komisije Visoko imenuje Općinsko vijeće Visoko, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

U skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije Visoko treba ispunjavati slijedeće opće uvjete:

– da je osoba sa pravom glasa,

– da je osoba sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom na provedbi izbora.

II

(1) Pored općih uvjeta iz prethodne tačke ovog javnog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije Visoko mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– da ima prebivalište u općini za koju se imenuje izborna komisija, odnosno prebivalište na području općine Visoko;

– da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera (odnosno adekvatna stručna sprema po Bolonjskom sistemu obrazovanja) ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjera i

– da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

 

(2) Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se:

1. članstvo u izbornoj komisiji,

2. članstvo u biračkom odboru,

3. rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora,

4. objavljivanje stručnih i naučnih radova iz  oblasti izbora.

 

(3) Izuzetno od odredbi tačke II (1) alineja 2, član izborne komisije može biti osoba sa VII/1 stepenom stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona BiH.

 

(4) Izuzetno od odredbi tačke II (1) alineja 3, član izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme (odnosno adekvatna stručna sprema po Bolonjskom sistemu obrazovanja).

 

III

(1) Sastav općinske izborne komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništa provedenom na državnom nivou.

 

(2) Sastav općinske izborne komisije će, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenog spolova.

Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 40% od ukupnog broja članova izborne komisije.

 

IV

U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona BiH, za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba:

– koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Poglavlje I Izbornog zakona BiH;

– koja je član najvišeg izvršno–političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

– koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim  članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;

– koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini;

– kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona BiH ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

V

Član Općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH).

 

VI

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. kraću biografiju sa osobnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt, podaci o kretanju u službi, nacionalna pripadnost, sa naznakom o spolu kandidata);

2. diploma o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;

3. dokaz o izbornom iskustvu kandidata (potvrda općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo);

4. ovjerenu fotokopiju lične karte;

5. uvjerenje o prebivalištu izdato od CIPS-a, ne starije od tri mjeseca;

6. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti;

7. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH, odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije:

– nije osoba koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Poglavlje I Izbornog zakona BiH,

– nije osoba koja je član najvišeg izvršno–političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

– nije osoba koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim  članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH,

– nije osoba koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti u Bosni i Hercegovini,

– nije osoba kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona BiH ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke;

8. svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz tačke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona BiH), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže.

 

VII

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova oglasa moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama Oslobođenje i na web stranici Općine Visoko (visoko.gov.ba).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama Oslobođenje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom: JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE VISOKONE OTVARAJ“, na adresu: KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Visoko izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu kandidovanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Predmet intervjua će biti poznavanje Izbornog zakona BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close