Javni oglas za dodjelu donacija d.d. BH Telecom

Javni poziv za dodjelu donacija d.d. BH Telecom

I- Predmet oglasa/natječaja

Predmet Javnog oglasa/natječaja je dodjela donacija za 2014. godini u iznosu od 191.810 KM koje d.d. BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) dodjeljuje pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:

• SPORTA
• KULTURE

Preostala sredstva za dodjelu donacija za oblasti socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti, u iznosu od 1.000.000,00 KM, bit će usmjerena u Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u svrhu sanacije šteta prouzrokovanih stanjem prirodne nesreće, a po stavu Nadzornog odbora sa 44. sjednice Nadzornog odbora Društva.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

II- Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecomu.

Pravna lica koja su u godini za koju se dodjeljuje donacija, zaključila ugovore о sponzorstvu sa d.d. BH Telecom Sarajevo nemaju pravo učešća u postupku dodjele donacija u toj kalendarskoj godini.

III- Uslovi za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

* da je registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, i
* da dostavi popunjen obrazac prijave za dodjelu donacije sa svim traženim/potrebnim dokumenti¬ma navedenim u tački V zahtjeva za dodjelu donacija ovoga javnog oglasa/natječaja.

Prijava/aplikacija na javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:

a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;
b) Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni prijavu za javni oglas/natječaj;
c) program ili projekat ili aktivnost bude u suprotnosti sa poslovnom strategijom Društva;
d) program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV- Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

* ORIGINALNOST PROGRAMA ILI PROJEKTA,

* DOBROBIT ZA DRUŠTVENU ZAJEDNICU,

* ISPUNJENJE OPĆIH USLOVA ZA DODJELU DONACIJA.

V- Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: “Prijava za dodjelu donacija”, koji se može preuzeti na protokolu u sjedištu Društva, protokolima regionalnih direkcija ili sa web stranice Društva. (http://www.bhtelecom.ba/1216.html), uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

1) Popunjen obrazac prijave za dodjelu donacija;
2) Fotokopija rješenja/odluke о registraciji/osnivanju podnosioca, izdato od ovlaštenog organa, iz kojeg se može utvrditi status podnosica prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost i dr.);
3) Fotokopija uvjerenja о poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;
4) Prijedlog programa/projekta/aktivnosti/manifestacije koja se kandiduje za dodjelu donacije sa specifikacijom troškova;
5) Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili drugi odgovarajući dokaz о otvaranju transakcijskog računa;
6) Izvještaj о finansijskom poslovanju za prethodnu godinu sačinjen od ovlaštenog organa podnosioca aplikacije/prijave (osim u slučaju da je pravno lice” osnovano u prethodnoj godini); 7) Izvještaj о utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnim godinama od Društva.

Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI- Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: d.d. BH TELECOM Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, s naznakom: “Prijava na Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija u 2014. godini” – NE OTVARATI -.

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V, i koje su podnese¬ne u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog javnog oglasa/natječaja i uz uredno popunjenu prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas/natječaj ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana objavljivanja u printanim medi¬jima i sve prijave koje budu upućene/dostavljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII- Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom za dodjelu donacija u d.d. BH Telecom Sarajevo, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će obaviješteni о dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor о dodjeli donacije.

Konačan spisak dobitnika donacija, namjena donacije, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.
KOMISIJA ZA DODJELU DONACIJA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Info: http://www.bhtelecom.ba/1216.html

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close