Javni konkurt za raspodjelu sredstava od prometa LUTRIJE BiH

Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/02 i 40/10) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/11, 21/11, 41/11, 37/12, 107/12 i 19/13), Federalno ministarstvo finansija, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2013. GODINI

I OPĆE ODREDBE

Dio sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2013.godine, rasporedit će se za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa koji se odnose na:

prikupljanje sredstava za oboljelu djecu i mlade od teških bolesti čije se liječenje finansira iz Fonda solidarnosti,
zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i njihovih organizacija,
učestvovanje u borbi protiv droga i ovisnosti,
smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja,
promoviranje kulture,
amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate,
promoviranje tehničke kulture od strane udruženja kroz učešće i organiziranje specijaliziranih sajmova, konferencija i okruglih stolova, te nagrađivanje inovatora za uspjehe u oblasti inovacija na međunarodnom planu,
aktivnosti u razvoju civilnog društva u oblasti socijalne zaštite,
rad javnih kuhinja.

Pravo učestvovanja

Po ovom javnom konkursu pravo učestvovanja imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a koji ispunjavaju opće i posebne kriterije propisane ovim Javnim oglasom.

Konačan prijedlog za raspodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu sačinjava Komisija koju u skladu sa članom 9. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine, imenuje Federalni ministar finansija/financija. Konačan prijedlog će biti sačinjen na osnovu rang liste korisnika koji ispunjavaju opće i posebne kriterije propisane ovim Javnim oglasom, a koje Komisiji nakon izvršenog ocjenjivanja pristiglih aplikacija (projekata-programa) dostavljaju nadležna ministarstva i to:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačke c), e), i) i j).
Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačke b) i d).
Federalno ministarstvo kulture i sporta, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačke f) i g).
Federalno ministarstvo zdravstva, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačka a).
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, za finansiranje projekata i programa iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačka h).

II OPĆI I POSEBNI KRITERIJI

1. Sredstva za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog programa Lutrije Bosne i Hercegovine u toku 2013.godine, dodjeljuju se na osnovu sljedećih općih kriterija:

doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije,
precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta, odnosno programa,
transparentnost i mogućnost kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta, odnosno programa,
preporuke stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen i
iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešće u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih sredstava).

2. Posebni kriteriji, koje aplicirani projekti trebaju ispunjavati, u ovisnosti od oblasti na koju konkurišu, su sljedeći:

a) Za projekte iz oblasti rada i socijalne politike:

Finansijski i operativni kapacitet;
Relevantnost;
Metodologija;
Održivost;
Budžet, odnosno sredstva potrebna za provođenje projekta ili dijela projekta, unutar ustaljenih normi;

Projekti u oblasti rada i socijalne politike podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 50.000,00 KM po korisniku.

b) Za projekte iz oblasti oblasti nauke i obrazovanja:

Kvalitet ponuđenog projekta sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;
Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika;
Kvalitet sadržaja projekta, odnosno detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih socijalnih učinaka;
Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;
Preporuka stručnjaka ili institucije iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen;
Referentnost udruženja ili humanitarne organizacije;
Projekt je inovativan i ima potencijal da će popuniti prazninu u postojećim praksama pružanja usluga u oblasti za kojoj je projekt ili program pripremljen;
Prijedlog projekta odražava finansijsku i institucionalnu održivost predloženih aktivnosti;
Sredstva namijenjena za realizaciju predloženog projekta su u okviru ustaljenih normi;
Prijedlog projekta prepoznaje i odražava relevantno iskustvo, analize i istraživanje oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen.

Projekti u oblasti nauke i obrazovanja podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 20.000,00 KM po korisniku.

c) Za projekte u oblasti kulture i sporta:

– Promoviranje kulture

Kvalitet ponuđenog projekta;
Afirmacija Bosansko-hercegovacke kulture i doprinos očuvanju tradicije;
Jasno definirani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti;
Interes kulturne javnosti i značaj projekta za kulturu;
Značaj projekta u promoviranju kulture.

– Amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu

Kvalitet ponuđenog projekta;
Ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji afirmišu Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine;
Jasno definirani ciljevi i metode u unapređenju rada sportiste;
Doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu;
Značaj projekta za promoviranje i razvoj sporta.

Projekti u oblasti kulture i sporta podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

d) Za projekte u oblasti zdravstva:

Kvalitet apliciranog projekta-programa;
Ciljevi ostvarivanja apliciranog projekta-programa;
Način ostvarivanja apliciranog projekta-programa;
Broj korisnika;
Ostvareni rezultati u realizaciji dosadašnjih projekata-programa.

Aplikant koji se prijavljuje za dodjelu sredstava, u cilju sufinansiranja apliciranog projekta, dužan je u aplikaciji navesti iz kojih izvora su osigurana preostala sredstva za finansiranje projekta i u kojem iznosu.

Jedan aplikant može aplicirati po javnom pozivu samo jednom prijavom u oblasti zdravstva.

Sredstva u oblasti zdravstva su namijenjena za oboljelu djecu i mlade od teških bolesti, čije se liječenje finansira iz fonda federalne solidarnosti, a za sljedeće prioritetne programe zdravstvene zaštite:

hronična hemodijaliza ili peritonalna dijaliza, uključujući i prijevoz na dijalizu,
liječenje oboljenja, odnosno stanja dječije onkologije, uz tipizaciju,
ugradnja kohlearnog implantata kod djece,
kardiologija i kardiohirurgija kod djece,
najsloženije neurohirurške operacije,
najsloženije operacije iz oblasti ortopedije i traumatologije,
operacija urođenih srčanih mana,
transplantologija,
sufinansiranje nabavke lijekova za liječenje hemofilije,
liječenje multiple skleroze,
profilakse respiratornog sincicijalnog virusa (RSV) ugroženih grupa djece polivizumabom u Federaciji BiH,
nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa,
novorođenački skrining na kongenitalni hipotireoidizam i fenilketonuriju i adrenalnu hiperplaziju,
eventualno, po potrebi, ostali programi zdravstvene zaštite u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

Projekti u oblasti zdravstva podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 50.000,00 KM po korisniku.

e) Za projekte u oblasti razvoja, poduzetništva i obrta:

Namjena projekta;
Izvori i način finansiranja;
Dosadašnji poticaji od strane FMRPO;
Tradicija u učešću i organiziranju sajmova, konferencija i okruglih stolova;
Broj učesnika;
Karakter manifestacije (lokalni, regionalni, državni, međunarodni).

Projekti u oblasti razvoja, poduzetništva i obrta podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

III PRIJAVNI OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazac za javni konkurs preuzima se na službenim web stranicama nadležnih resornih ministarstva, i to kako slijedi:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – www.fmrsp.gov.ba
Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja – www.fmon.gov.ba
Federalno ministarstvo kulture i sporta – www.fmks.gov.ba
Federalno ministarstvo zdravstva – www.fmoh.gov.ba
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta – www.fmrpo.gov.ba

Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na javni konkurs priloži sljedeću dokumentaciju u dva primjerka (jedan primjerak u originalu ili ovjerenoj kopiji, a drugi primjerak u kopiji):

pravilno popunjen prijavni obrazac,
dokaz o registraciji,
uvjerenje o poreznoj registraciji,
obračun o poslovanju u prethodnoj godini, koji mora biti pozitivan,
dokaz o realiziranim projektima-programima,
kopiju ugovora s bankom o otvaranju žiro računa,
projektnu dokumentaciju, detaljan opis projekta-programa, metodologiju rada, jasno definiranu korisničku grupu i broj korisnika, broj članstva i CV članova uključenih u realizaciju projekta-programa, ocjenu krajnjih rezultata i očekivane rezultate realizacije projekta-programa,
druge akte bitne za detaljnije obrazloženje uspješnog realiziranja predloženog projekta-programa kao i obezbjeđenje pretpostavki za namjenski utrošak sredstava.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom: „Za Javni poziv – sredstva Lutrije BiH“, lično ili putem pošte, potpisane od strane ovlaštenog lica, na adrese nadležnih resornih ministarstava:

– Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačke c), e), i) i j): Ul. Marka Marulića br. 2, 71 000 Sarajevo

– Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačke b) i d): Ul. Dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar

– Federalno ministarstvo kulture i sporta za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačke f) i g): Ul. Obala Maka Dizdara br. 2, 71 000 Sarajevo

– Federalno ministarstvo zdravstva za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačka a): Ul. Titova br. 9, 71000 Sarajevo.

– Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta za projekte i programe iz Poglavlja – I OPĆE ODREDBE tačka h): Ul. Dr. Ante Starčevića b.b, 88000 Mostar

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim novinama i “Službenim novinama Federacije BiH”.

Neće se uzeti u razmatranje prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog konkursa, prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija u dovoljnom broju primjeraka i koje nisu dostavljene u propisanom roku.

Korisnici sredstava kojima budu odobrena sredstva na osnovu prijave podnesene po ovom javnom konkursu, dužni su nadležnom ministarstvu dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, u roku od 15 dana od dana realizacije projekta.

Korisnici sredstava koji za sredstva dodjeljena u prethodnom periodu nadležnom Ministarstvu nisu dostavili finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom finansijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti najkasnije do roka koji je određen za dostavljanje zahtjeva po ovom javnom konkursu. U protivnom, njihove prijave na ovaj Javni konkurs neće biti razmatrane.

Konačna Odluka sa listama korisnika kojima je nakon provedene procedure odobrena raspodjela sredstava po ovom Javnom konkursu, biće objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranici nadležnih ministarstva.

MINISTAR Ante Krajina

PRIJAVNI OBRAZAC – PREUZIMANJE/DOWNLOAD

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

http://www.fmks.gov.ba/download/Prijavni%20obrazac-sredstva%20Lutrije%20BiH%202013.docx

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close