Izvještaj o izvršenoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji

Na osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl.novine FBiH”, br. 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona br: 11-37-9497-1/13 od 23.04.2013.godine, Naredbe Općinske načelnice Visoko br.01/2-02-531/13 od 03.05.2013. godine, te Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika , tehničke opremljenosti , prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizička lica, obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (“Službene novine FBIH”br: 60/06, 82/06) provodeći kontinuirane aktivnosti nadzora preventivnih DDD mjera u smislu analize prethodne deratizacije u jesenjoj etapi i pripreme za proljetnu etapu prikupljeni su značajni podaci za pripremnu fazu deratizacije

U prethodnim etapama provođenja deratizacije utvrđeni su parametri bitni za izvođača radova i naručioc akcije u pogledu dužine vodotoka, površine javnih i zelenih površina, broju kanalizacionih šahtova i ostalih pripadajućih subjekata.

Informisanjem građana putem sredstava javnog informisanja, plakatiranjem, analizom i prihvaćanjem Operativnog plana provođenja preventivne sistematske deratizacije na ZE-DO kantonu pristupilo se fazi neposredne realizacije.

Svakodnevnim uvidom, kao i pred sami početak akcije izvršena identifikacija preparata- otrova koji će se koristiti tijekom akcije.

Na temelju Naredbe ministarstva zdravstva i sljedstvene Naredbe Općinske načelnice planirano je provođenje proljetne faze preventivne sistematske deratizacije na području općine Visoko od 09.05.2013. do 14.05.2013.godine.

Deratizaciju je proveo Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica uz stručni nadzor HE službe Doma zdravlja Visoko.

Deratizacijom su obuhvaćeni sljedeći objekti:

1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),

2. Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,

3. Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetlišta u vangradskim naseljima,

4. Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,

5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,

6. Javne ustanove administrativnog karaktera,

7. Vjerski objekti i groblja,

8. Javni vodoopskrbni objekti.

9. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

10. Površine i prostori fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući i sve uslužne djelatnosti,

11. Stacionirani objekti i sredstva javnog saobraćaja,

12. Objekti za proizvodnju, promet i uskladištenje hrane, ugostiteljski objekti,

13. Objekti za pružanje usluga javne higijene.

 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close