Institucije BiH zapošljavaju 50 internih revizora: Veća borba protiv nepravilnosti (tek) od 2015.

Interni revizori zarađivat će mjesečno minimalno 1.812,44 KM, a rukovodioci interne revizije, njih 17 koliko će i biti takvih jedinica za kontrolu poslovanja 74 institucije BiH najmanje po 2.225,78 KM

(Almir Terzić – Buka)

Uspostavljanje strukture 17 jedinica interne revizije, koje će vršiti kontrolu u 74 institucije Bosne i Hercegovine i zapošljavanje 40 do 50 internih revizora bit će provođene tokom 2013. i 2014. godine. Predviđeno je da među onim koji će biti zaposleni njih 17 bude rukovodilaca jedinica interne revizije, odnosno sa statusom pomoćnika rukovodilaca organizacije, dok će interni revizori imati status stručnih savjetnika.

S tim u vezi Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojim je propisano da rukovodioci jedinica interne revizije imaju koeficijent za obračun plaća u iznosu 3,55 što znači da će im osnovna plaća (bez minulog rada) iznositi 1.688,38 KM. Na ovo treba dodati topli obrok od 132 KM mjesečno (šest KM po danu), te naknadu za prevoz (minimalno 53 KM u iznosu mjesečne gradske karte u Sarajevu).

Prema kriterijima za poziciju rukovodioca jedinice interne revizije nužno je najmanje osam godina radnog staža, od čega minimalno pet godina na stručnim poslovima (u skladu s tim minimalna naknada za minuli rad na toj poziciji bi iznosila 67,60 KM)

Interni revizori kao stručni savjetnici trebali bi imati minimalni koeficijent 2,73 odnosno osnovnu plaću (bez minulog rada, toplog obroka od 132 KM i naknade za prevoz od najmanje 53 KM) 1.298,39 KM.

Oni koji budu željeli konkurisati za poziciju internog revizora morat će, tako stoji u kriterijima, imati najmanje pet godina radnog staža, od čega minimalno tri godine na stručnim poslovima (u skladu s tim minimalna naknada za minuli rad na toj poziciji bi iznosila 32,45 KM).

Predložena je i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH prema kojoj će zbog specifičnog položaja radnog mjesta sa stanovišta obezbjeđenja funkcionalne nezavisnosti u poslovima vezanim za razvoj sistema i vršenje funkcije interne revizije biti propisan i posebni dodatak na plaću u iznosu od 20 posto. To znači da će on za rukovodioce iznositi 337,80 KM, a interne revizore 259,60 KM.

– S obzirom na činjenicu da je tržištu ograničen broj ovako profiliranog i kvalitetnog kadra, koji ispunjavaju tražene uslove, smatramo da je ovaj dodatak potrebno obezbjediti kako bi se takvi kadrovi motivisali za zapošljavanje na poslovima interne revizije. Pravo na dodatak po ovom osnovu ne pripada direktoru i zamjeniku direktora Centralne harmonizacijske jedinice, navodi se u obrazloženju i razlozima za uvođenje dodatka na plaću za rukovodioce i interne revizore koji će biti primljeni u 17 jedinica interne revizije institucija BiH.

Tako će u konačnici interni revizori zarađivati mjesečno minimalno 1.812,44 KM, a rukovodioci jedinice interne revizije najmanje po 2.225,78 KM.

Prema podacima Ministarstva finansija i trezora BiH od 2015. godine, odnosno od momenta uspostave kompletne strukture interne revizije u institucijama BiH i uz postojanje pune zaposlenosti bit će nužno osigurati iznos od oko 290.000 KM u bruto iznosu (sa uračunatim doprinosima).

Navedeno je kako je obaveza Bosne i Hercegovine na području interne revizije utvrđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne i BiH s druge strane i to u članu 90. pod nazivom “Saradnja u području revizije i finansijske kontrole” (Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori broj 10/08).

Naglašava se i kako su Zakonom o internoj reviziji institucija BiH i Strategijom za provođenje javne interne finansijske kontrole u institucijama BiH koju je Savjet ministara BiH usvojio na 110. sjednici održanoj 30. decembra 2009. godine stvoreni uslovi za uspostavljanje funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH.

– Obezbjeđeni su uslovi za uspostavljanje funkcionalnog sistema interne revizije koji bi bio u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima, regulativama iz Evropske unije, te u skladu sa dobrim praksama i iskustvima u državama iz okruženja koje su prolazile kroz faze vezane za proces priključenja EU. Predviđeno je uspostavljanje funkcije i strukture interne revizije u skladu sa definisanim principima EU, a na način da se sa manjim brojem jedinica interne revizije, a time i manjeg broja potrebnog osoblja za internu reviziju, uspostavi neophodna struktura interne revizije u institucijama BiH poštujući principe 3 E – ekonomičnosti, efektivnosti i efikasnosti” stoji u obrazloženju dokumenta koji je u posjedu magazina BUKA.

Dodaje se da je za potrebe razvoja sistema interne revizije i rada internih revizora na terenu, Centralna harmonizacijska jedinica u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH, okvirnim dokumentima usaglašenim na Koordinacionom odboru centralnih harmonizacijskih jedinica, a u skladu sa međunarodnim standardima interne revizije sačinila i objavila metodološke dokumente, koji su osnov za kvalitetan rad i razvoj funkcije interne revizije u institucijama BiH.

S ciljem uspostavljanja i razvoja sistema interne revizije u institucijama BiH objavljena je i odluka o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 49/12) i Pravilnik o zapošljavanju internih revizora u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 81/12).

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na prijedlog Komisije za budžet i finansije tog zakonodavnog tijela razmatrajući posljednje revizorske izvještaje je i naložio Savjetu ministara BiH da obaveže Ministarstvo finansija i trezora BiH da sačini program obuke zaposlenih, a koje se najčešće ponavljaju u preporukama revizije.

U skladu s tim zatraženo je upravo donošenje i primjena pravilnika o sistemu internih kontrola i izgradnji sistema internih kontrola, jačanje nadzora i kontrolnih postupaka kod kategorija rashoda gdje nedostaju sistemska ili interna pravila potrošnje, primjene propise iz oblasti javnih nabavki te planiranje budžeta i kontrolu nad njihovim izvršenjem.

I Ured za reviziju institucija BiH u svom posljednjem godišnjem izvještaju kao jednu od glavnih nalaza i preporuka upravo je ukazao na sistem internih kontrola, koji je prema mišljenju, u institucijama BiH “još uvijek na nezadovoljavajućem nivou”.

– Nezadovoljavajući nivo razvijenosti sistema internih kontrola ima za posljedicu nedostatak javne, a i svake druge odgovornosti kada je u pitanju utrošeni budžetski novac, neadekvatan sistem izvještavanja o planiranim i ostvarenim rezultatima (efektima) i slično. S ciljem unapređenja sistema neophodno je: potpuno uvođenje sistema finansijskih kontrola u javnoj upravi koji se zasniva na tri stuba – sistem finansijskog upravljanja i kontrole – interne revizije – Centralne harmonizacijske jedinice, koji će omogućiti pored ostalog, i kontrolu namjenskog trošenja javnih sredstava i rasipništva”, naveli su u svom očitovanju revizori Ureda za reviziju institucija BiH.

A, uloga revizije kako Ureda za reviziju institucija BiH, a time i osnaživanjem uloge interne revizije na prevenciji korupcije je od izuzetnog značaja.

Jer, Ured za reviziju institucija BiH kontinuirano prati aktivnosti sadržane u dokumentu Uloga i odgovornost VRI u BiH u vezi sa prijevarom i korupcijom. Prioritetni zadatak VRI BiH sadržan je naime, u preuzimanju proaktivne uloge prema prijevari i korupciji, što podrazumijeva izradu politike i strategije institucije u sprečavanju korupcije, jačanje svijesti i povećanje odgovornosti u korištenju javnog novca, uticaj na transparentnost svih postupaka, te predočavanje rezultata rada VRI-a.

Stoga uloga VRI BiH u suzbijanju rizika za pojavu korupcije i prijevare dominantno je preventivnog karaktera, odnosno nema represivnu funkciju. Zadatak VRI-a BiH sastoji se u objavljivanju izvještaja o reviziji, davanju savjeta – preporuka te saradnji sa drugim institucijama.

Za nadati se kako će institucije BiH konačno, nakon što se u naredne dvije godine primi do 50 novih internih revizora ojačati unutrašnju borbu protiv nepravilnosti i korupcije.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close