M plusOglasiVisoko

Informacija: Obavezna preventivna sistematska deratizacija

INFORMACIJA O PROVOĐENJU OBAVEZNE PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO ZA 2016. GODINU

Na osnovu Naredbe broj: 01/2-02-1592/16 od 31.10.2016. godine na području općine Visoko od 02.11.2016. do 07.11.2016.godine provest će se obavezna preventivna sistematska deratizacija – jesenja faza.

Finansiranje preventivne sistematske deratizacije obezbijedila je Općina Visoko iz sredstava Fonda za zaštitu okoline ZE-DO kantona na području općine Visoko za 2016.godinu.

Provođenju prevetivne sistetamske deratizacije podliježu:

1. Javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),

2.Obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,

3. Centralne deponije kao i nezvanična (neorganizovana) smetljišta u vangradskim naseljima, 4.Vaspitno-obrazovni i kulturni objekti i njihovi prostori,

5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova,

6. Javne ustanove administrativnog karaktera,

7. Indivudualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja,

8. Javni vodoopskrbni objekti,

9. Vjerski objekti i groblja,

10. Kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

11. Objekti, površine i prostori fizičkih, pravnih i ostalih lica uključujući i sve uslužne djelatnosti,

12. Stacionirani objekti i sredstva javnog saobraćaja,

13. Objekti za proizvodnju, promet i uskladištenje hrane, ugostiteljski objekti,

14. Objekti za pružanje usluga javne higijene i

15. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani).

Izvještaj o provedenoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji sačinit će ovlašteno lice za poslove sanitarnog nadzora općine Visoko nakon završene deratizacije.

 

 

 

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close