Fond za zaštitu okoliša FBiH: 20.368.217 KM. u projekte za 2014.

Ciljevima postavljenim strategijama zaštite okoliša i upravljanja vodama te Federalnim planom upravljanja otpadom kao i saradnjom sa nadležnim federalnim ministarstvima, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu planira implementaciju projekata u iznosu od 20.368.217 KM.

Radi se o infrastrukturnim projektima za zaštitu voda od značaja za FBiH koji se finansiraju i sufinansiraju kreditnim i grant sredstvima međunarodnih finansijskih institucija te projektima čija je implementacija u toku po dosadašnjim raspisanim javnim pozivima.

Također, bit će implementirani projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete zraka, projekti i studije u cilju ispunjavanja federalne strategije zaštite okoliša, projekti zaštite zraka i energetske efikasnosti te projekti upravljanja otpadom, a planirana su i interventna sredstva.

U fokusu rada Fonda cilj je i dalje podsticati projekte zaštite voda, izvorišta te podrška ugroženim područjima kada je u pitanju osiguranje pitke vode stanovništvu, a u cilju postizanja cjelovitog i usklađenog vodnog režima, što uključuje: povećanje priključenosti te smanjenje gubitaka iz javnih vodovodnih sistema, povećanje priključenosti na javnu vodovodnu mrežu te postizanje dobrog stanja podzemnih i površinskih voda kroz izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sistema javne odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, ističu iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

U skladu sa Strategijom upravljanja vodama i programskim aktivnostima, u periodu 2010-2013. Fond je iz vodnih naknada izdvojio i ugovorima rezervisao 41.821.653 KM od čega je za kapitalne projekte zaštite voda od značaja za FBiH čija se realizacija očekuje u periodu do kraja 2015. godine rezervirano 14.241.139 KM.

Imajući u vidu plan “Strategije upravljanja vodama 2010-2022” te do sada izdvojena sredstva Fonda, može se zaključiti da je po ovom pitanju ostvarena realizacija 43,8 posto.

Neki od projekata zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH koji će se finansirati po ovom osnovu su: GEF-WB Projekat: “Zaštita kvaliteta voda“ – Izgradnja II faze postrojenja za tretman otpadnih voda u Živinicama (faza I – predtretman je završena iz sredstava GEF granta), GEF-WB Projekat: Izgradnja lijevoobalnog i desnoobalnog kanalizacionog kolektora grada Mostara, te postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (GEF, kredit EIB i SIDA grant, te revolving sredstva proračuna FBiH), a predviđeno je i lokalno sufinanciranje (Grad i Kanton).

Također Fond će finansijski podržati realizaciju projekata: KfW Projekat (EU grant i domaće učešće) Izgradnje kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda Bihać, kapaciteta 60.000 ES.; GEF-WB projekat “Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom” (2009-2013): Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda naselja Konjic i Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda naselja Ljubuški gdje je 41,5 posto osigurano iz GEF sredstava, a ostatak treba da osiguraju općine i FBiH; Kreditni projekat EIB-a za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije općinskih sistema za snabdijevanje vodom, odvodnje i tretmana otpadnih voda u 22 općine u FBiH.

Planirana je i realizacija kreditnog projekta Svjetske banke (IBRD) za rekonstrukciju postrojenja za tretman otpadnih voda Sarajevo kapaciteta 600.000 ES, te izgradnja dijela kanalizacije; Projekta zaštite izvorišta Sarajevsko polje kroz finansiranje rekonstrukcije i izgradnje komunalne i turističke infrastrukture na lokalitetu Igman-Bjelašnica i Projekta zaštite jezera Modrac, kao glavnog resursa za snabdijevanje vodom Tuzle.

Svi navedeni projekti koji se, između ostalog, sufinansiraju sredstvima Fonda imaju za cilj smanjiti onečišćenje voda na slivovima Neretve, Trebišnjice, Une, Spreče, Bosne kroz visoko prioritetne investicije u odgovarajuća poboljšanja tehnologije i infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, navode iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Novo vrijeme

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close