-TopSLIDEBiHPrivreda

Firma “Ado Trans” javnim nadmetanjem postala vlasnik Asfaltgradnja d.o.o. Visoko

Prošle godine u mjesecu junu prodat je dio firme Asflatgradnja d.o.o. Visoko. Dugo je trajala ta trakavica oko Asfaltgradnje d.o.o u stečaju, firme koja je nekad bila pojam uspješnosti u Visokom i želja mnogih da se tamo zaposle.

Nakon što su počeli gubiti poslove i suočili se sa bezbrojnim tužbama radnika uslijedio je stečaj i rasprodaja imovine.

Kako saznaje Visoko.co.ba od danas je Asfaltgradnja opet u 100% vlasništvu firme “Ado Trans” iz Visokog koja je u javnom nadmetanju ponudila najviše novca i postala novim vlasnikom. Nije nam sa preciznom tačnošću potvrđeno za koliko novca je prodata Asfaltgradnja ali nezvanično saznajemo da se radi o preko cca.4.000.000KM.

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (,,S1. novine F BiH”, broj: 29/03 i 32/04), Odluke Odbora povjerilaca od 21.02.2023.godine o uvjetima i načinu prodaje građevinskih mašina.prateće opreme i uređaja, prodaje zemljišta Očazi bb Visoko K.O.Moštre, objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko KO Ozrakovići, prodaja zemljišta, objekata, postrojenja i opreme u Očazi bb, Visoko, kao i prodaja zemljišta u Podvincima, Visoko, stečajni upravnik je oglasio:

JAVNO NADMETANJE

-Za prodaju građevinskih mašina, prateće opreme i uređaja

-Zemljišta u Očazima bb, Visoko

-Objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko

-Zemljišta, objekata, postrojenja i opreme u Očazima bb, Visoko

-Zemljišta u Podvincima, Visoko

LOTBR.1.

1            Dizel agregat, snage250 KWKom112.750,00 KM
L0T.BR.4.
1Pegla za finišer od 12 metarakom18.500,00 KM
 UKUPNO:  8.500,00 KM
Broj parceleKvadratura m2Iznos KM
 uplanjeni objekti 
51/9-skladište320174.720,00
51/10-skladište145,5879.486,68
51/5-skladište3720.202,00
51/6-skladište2815.288,00

LOT.BR.6.

Redni brojK.ČKvadratura-m2Iznos KM
6-1Parcela 1694/4 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/136.254 3.453318.954,00 13.546,00
  Ukupno:6-1332.500,38 KM
6-2Parcela 1694/11 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/1323.200 3.4531.183.200,00 13.546,38
  Ukupno:6-21.196.746,38 KM
6-5Parcela 1694/14 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/136.204 3.453316.404,00 13.546,38
  Ukupno:6-5329.950,38 KM
6-6Parcela 1694/15 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/136.216 3.453317.016,00 13.546,38
  Ukupno:6-6330.562,38 KM
6-7Parcela 1694/16 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/136.203 3.453316.353,00 13.546,38
  Ukupno:6-7329.899,38 KM
6-8Parcela 1694/18 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/134.700 3.453239.700,00 13.546,38
 Ukupno:6-8253.246,38 KM
6-9Parcela 1694/22 Saobračajnica 1694/3 Suvlasništvo 1/131.908 3.45397.308,00 13.546,38
  Ukupno:6-9110.854,38 KM

LOT.BR.7.(ulica Sarajevska bb Visoko)

Redni brojK.ČKvadratura-m2Iznos KM
7-2Objekat 588/8 EPR-2 Pripadajuća parcela uz objekat 588/22 Saobračajnica 588/1 suvlasništvo 1/615499392■126.719,0512.375,008.166,66
  Ukupno:7-2147.260,71 KM
7-3Objekat 588/8 EPR-3 Pripadajuća parcela uz objekat 588/23 Saobračajnica 588/1 suvlasništvo 1/6223 148 392183.495,7718.500,008.166,66
  Ukupno:7-3210.162,43
7-4Objekat 588/8 EPR-4 Objekat 588/7 Pripadajuća parcela uz objekat 588/24 Pripadajuća parcela uz objekat 587/2 Saobračajnica 588/1 suvlasništvo 1/676 819923439266.215,30 70.571,5712.375,0029.250,008.166,66
  Ukupno:7-4186.578,53 KM
7-5Objekat 588/6 EPR-3 Pripadajuća parcela uz objekat 587/6 587/3 suvlasništvo 1/5 588/13 suvlasništvo 1/5133 137209 451115.876,78 17.125,005.225,00 11.275,00
  Ukupno:7-5149.501,78 KM
7-6Objekat 588/6 EPR-2 587/3 suvlasništvo 1/5 588/13 suvlasništvo 1/5134 209 451110.262,035.225,0011.275,00
  Ukupno:7-6126.762.03KM
7-7Objekat 588/6 EPR-1 587/3 suvlasništvo 1/5 588/13 suvlasništvo 1/5 588/14 suvlasništvo Vz Pripadajuća parcela uz objekat 588/16269,45 209 451 107490221.717,19 5.225,00 11.275,00 6.687,5061.250,00
  Ukupno:7-7306.154,69 KM
 
 
7-11Saobračajnica 585/5 suvlasništvo Vi24030.000,00
  Ukupno:7-1130.000,00 KM
 

LOT.BR.8.

51/7-skladište2915.834,00 
51/8-skladište2915.834,00 
1694/9-radionica i kancelarije663361.998,00 
1694/10-boksovi za frakcije651355.446,00 
51/3-skladište i kancelarije9954.054,00 
51/4-kancelarije i restoran282,71154.359,66 
 Broj parceleKvadratura m2Iznos KM9//15462.320,5091127853.336,25Ukupno: 5.656,75 LOT.BR.9.neuplanjeni objekti 
51/1-garaža656,25160.781,25
1694/1-trafo objekat126.552,00
864/3-portirnica26,256.431,25
51/1-praonica za auta6315.435,00
51/1-crpna stanica7,501.837,50
 zemljište 
51/1-asfaltiranidio11.115778.050,00
1820/2-parking2.086146.020,00
864/3-saobračajnica71249.840,00
1694/116.003672.126,00
1694/61.96382.446,00
1694/201.41459.388,00
1694/53.450144.900,00
1694/71.98383.286,00
1694/81.85978.078,00
51/11302.100,00
51/12694.830,00
 postrojenja i oprema 
51/11-benzinska pumpa 25.480,00
51/12-kolskavaga80t 49.816,34
1694/8-betonska baza “Stetter” 152.825,16
1694/7-separacija tercijalna 94.850,00
1694/5-separacija sekundama 170.450,00
nagibna vaga “Burimec” 1.400,00
Ukupno: 4.034.144,84

USLOVI PRODAJE SU BILI:

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz predhodnu pismenu

prijavu, a isto će se održati 27.03.2023.godine (PONEDELJAK) .

LOT1. 8,30 sati LOT 4. 9,00 sati LOT 6. 9,30 sati LOT 7.10,00 sati LOT 8.10,30 sati

LOT 9. ll,00sati, u prostorijama društva „Asfaltgradnja” doo Visoko u stečaju Očazi bb,71300 Visoko.

Pismene prijave su se primale do 23.03.2023 .godine do 15 sati, na adresi stečajnog dužnika „Asfaltgradnja” d.o.o. Visoko u stečaju, Ul. Očazi bb., Visoko.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene nisu bile biti predmetom razmatranja. Prodaja građevinskih mašina ,prateće opreme i uređaja/LOT l/, LOT4./, i prodaja zemljišta Očazi bb Visoko K.O. Moštre/LOT 6.1, objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko /LOT 7. zemljište Očazi bb, KO Moštre, KO Kraljevac Objekti, postrojenja i oprema/ LOT 8./, zemljište u Podvinci KO Podvinci /LOT 9.1 se prodaju u zatečenom stanju po načelu viđeno-kupljeno.

Sve troškove i poreze(PDV) oko prijenosa vlasništva nad građevinskim mašinama, pratećoj opremi i uređajima/LOT 1./ , LOT4./ i prodaje zemljišta Očazi bb Visoko K.O. Moštre/ LOT 6./ objekti i zemljište ulica Sarajevska bb Visoko /LOT 1.1 zemljište Očazi bb, KO Moštre, KO Kraljevac Objekti, postrojenja i oprema/LOT 8./, zemljište u Podvinci KO Podvinci /LOT 9.1 snosi kupac.

U javnom nadmetanju, kao kupci mogla su učestvovati samo lica koja su predhodno dala osiguranje, koje su bili dužni položiti na depozitni račun stečajnog dužnika „Asfaltgradnja” d.o.o. Visoko u stečaju, broj: 134-001-11209040-43 otvoren kod ASA BANKA Naša i snažna d.d. Sarajevo i to najkasnije do 23.03.2023.godine.

A) Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.l. prodaja građevinskih mašina, prateće opreme i uređaja iznosi 12.500,00 KM.

B) Osiguranje iznosa od 100% od početne cijene za LOT BR.4. prodaja građevinskih mašina, prateće opreme i uređaja iznosi 8.500,00 KM.

C) Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.6. prodaja zemljišta Očazi bb Visoko K.O. Moštre za svaki redni broj posebno. Prilikom uplate osiguranja navesti redni broj na koji se odnosi.

D) Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.7. prodaja objekata i zemljišta ulica Sarajevska bb Visoko K.O. Ozrakovići za svaki redni broj posebno. Prilikom uplate osiguranja navesti redni broj na koji se odnosi.

E) Osiguranje iznosa od 20% od početne cijene za LOT BR.8.prodaja zemljišta Očazi bb Visoko, objekata postrojenja i opreme u iznosu od 806.828,96 KM

F) Osiguranje iznosa od 10% od početne cijene za LOT BR.9. ,prodaja zemljišta u Podvinci u iznosu od 565,67 KM

Povrat uplaćenog osiguranja za učešće u javnom nadmetanju izvršit će se u roku od 3 (tri) radna dana umanjeno za bankarsku proviziju.

Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti nije mogla biti manja od navedene cijene iz javnog oglasa.

Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavljala je početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Prodaja je izvršena u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku.

Najpovoljniji ponuđač je bila firma “Ado Trans” i zaključivanjem ugovora postat će vlasnik Asfaltgradnje d.o.o. Visoko.

Visoko.co.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close