FIPA: Očekuje se skroman trend rasta stranih investicija u BiH

Agencija za promociju stranih investicija (FIPA) u 2013. godini očekuje skroman trend rasta stranih investicija u BiH te planira nastavak aktivnosti na promociji bh. privrednih sektora. O planiranim aktivnostima FIPA-e, očekivanjima stranih ulaganja, ali i preprekama za veća strana ulaganja u intervjuu za Agenciju Fena govori glasnogovornica FIPA-e Jasmina Halilović

(Fena)

– Kao i do sada, u 2013. godini u okviru svojih nadležnosti Agencija FIPA će nastaviti aktivnosti na promociji bh. privrednih sektora koji bi mogli privući strane investitore, aktivnosti na prezentiranju raspoloživih bh. investicijskih projekata, pružanje informacija potencijalnim stranim investitorima vezanim za poslovni ambijent u zemlji, zakonsku regulativu koja se odnosi na sferu stranih ulaganja itd.

U suradnji s ministarstvima vanjskih poslova i vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Agencija će redovno informirati ciljne grupe, strane privredne delegacije, tj. potencijalne strane investitore, bilo u BiH bilo u inostranstvu o raspoloživim investicijskim projektima bilo koji sektor da je u pitanju.

Među planiranim aktivnostima u 2013. je također učešće FIPA-e na 1. investicijskom i trgovinskom forumu Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva 18. aprila. Na forumu će se predstaviti mogućnosti i uvjeti investiranja u BiH s akcentom na sektore energije, poljoprivrede, turizma, infrastrukture i prerađivačke industriju. U okviru foruma, FIPA će imati i svoj štand gdje će zainteresirani moći dobiti detaljne informacije o mogućnostima ulaganja u BiH, kao i informacije o konkretnim investicijskim projektima za koje se traži strani partner.

Planirano je također učešće na Minhenskom sajmu u oktobru te eventualno na dodatnim sajmovima u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima. Među aktivnostima za 2013. važno je spomenuti i planirane aktivnosti postinvesticione podrške stranim investitorima u zemlji koje će Agencija FIPA implementirati surađujući s nadležnim institucijama FBiH, kantona i općina, što je predviđeno ugovorom o suradnji između Vijeća ministara BiH i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) na projektu poboljšanja poslovnog okruženja u BiH.

Navedene institucije će zajednički raditi na pružanju podrške postojećim investitorima radi njihovog motiviranja na dodatna ulaganja u postojeće kapacitete ili njihovo proširenje, a čiji je cilj povećanje broja zaposlenih i ekonomski razvoj zemlje. Zajednički će raditi na identificiranju prepreka za poslovanje i na njihovom otklanjanju u što kraćem mogućem roku.. Potrebno  je spomenuti kreiranje i distribuciju FIPA promotivnih materijala (elektronskih i štampanih) kao jednu od aktivnosti – istakla je ona.

Kakva su očekivanja u FIPA-i s aspekta stranih investicija u 2013. u odnosu na prethodnu godinu?

-Kada su u pitanju procjene priliva stranih ulaganja za 2013.  tu moramo biti oprezni posebno imajući u vidu analize MMF-a koje predviđaju rast GDP za Bosnu i Hercegovinu od samo jedan posto. S obzirom na to da je u 2012.  zabilježen blagi priliv stranih ulaganja u BiH u odnosu na prethodnih nekoliko godina, a ako je suditi po najavljenim investicijama za 2013. možemo očekivati i u ovoj godini jedan skroman rast ovog trenda.

U posljednjih nekoliko godina, kada su u pitanju strana ulaganja, ona su se uglavnom bazirala na reinvesticijama postojećih investitora, što je u glavnom trend na svjetskom nivou, pa tako i u BiH. Stoga će FIPA jedan veliki dio svojih aktivnosti u 2013. fokusirati na pružanje podrške postojećim stranim investitorima u BiH da bi ih motivirala i ohrabrila na reinvestiranje u postojeće ili proširenje postojećih kapaciteta. Ohrabruje činjenica da je izražen i interes potencijalnih stranih investitora za planirane energetske projekte Hidroelektrane u RS-u ili Termoenergetski blokovi u FBiH.

U kontaktima sa stranim investitorima koje imate koje su njihove ključne primjedbe i prepreke za veća strana ulaganja?

-Putem aktivnosti predviđene programom „Postinvesticiona podrška stranim investitorima“, koji FIPA provodi od 2007.  u neposrednim kontaktima s investitorima, dobivaju se informacije o problemima na koje oni nailaze u svim fazama investiranja i poslovanja. Među problemima sa kojima se susreću, oni ističu slijedeće:

Administracija i birokratija: administrativne prepreke uz zastarjeli način rada koji nije prilagođen za 21. vijek ili -Trnovite, spore birokratske procedure i značajne administrativne neefikasnosti; Poteškoće oko dobijanja potrebnih odobrenja za investicije, što je destimulativan faktor za reinvestiranje (primjeri: Poteškoće pri dobijanju radnih i boravišnih dozvola; Poteškoće oko dobijanja ekološke dozvole; Poteškoće oko dobijanja dozvola za korištenje alternativnih goriva); Problemi u oblasti zemljišnih knjiga i neriješeni imovinskopravni odnosi; Neusklađenost zakonske regulative i česte izmjene zakona i Carinske barijere.

Također, strani investitori upozoravaju i na: veliki broj nameta, razne takse i nadoknade (npr. nadoknada o zaštiti od požara, zaštita na radu, porezi na dohotke, naknada za revizorske usluge, porez na dobit itd.) koje se konstantno mijenjaju iz godine u godinu; Bankarske garancije; nepovoljni krediti i visoke kamatne stope domaćih banaka; Nelikvidnost domaćih preduzeća kada su u ulozi kupca; plaćanja domaćim dobavljačima uglavnom avansna te Nepovoljan makroekonomski, poslovni ambijent i nedostatak ambijenta potrebnog za brži privredni razvoj, uzrokovan političkom nestabilnošću;

FIPA redovno pravi izvještaje o preprekama koje imaju investitori  u našoj zemlji i daje prijedloge za njihovo otklanjanje. Izvještaj šalje Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje navedenih preporuka – istakla je Halilović.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close