Federalni budžet za 2015. iznosi 2,34 milijarde KM

Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici u Mostaru jednoglasno utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt Proračuna FBiH za 2015. godinu u iznosu od 2.345.247.169 konvertibilnih maraka, što je za 130,3 milijuna KM ili 5,3 posto manje u odnosu na federalni Proračun za 2014. godinu.

Struktura prihodovne strane predstavlja odraz ekonomske aktivnosti tijekom predhodnih godina. S obzirom na to da će Bosna i Hercegovina izvršiti otplatu III. stand-by aranžmana, a otplata IV. Stand-by aranžmana nije dospjela, neto prihodi od indirektnih poreza su povećani Proračunom FBiH za 2015. godinu, priopćeno je iz Ureda za odnose s avnošću Vlade FBiH.

Rashodovna strana sačinjena je na temelju zahtjeva proračunskih korisnika, uz uvažavanje zakonskih obveza, politika i prioriteta Vlade FBiH, ažuriranih makroekonomskih projekcija i procjena raspoloživih proračunskih sredstava. Struktura rashodovne strane predstavlja odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u idućim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i u 2015. godini biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno države Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu, nastavljaju se provoditi oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Danas je, također, utvrđen i Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2015. godinu koji, uz ostalo, propisuje da proračunski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, a sukladno svojim godišnjim financijskim planovima i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar financija. Proračunski korisnici dužni su Federalnom ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.

Propisan je i redoslijed prioriteta u izvršenju Proračuna, a to su: otplate kamata i vanjskog i unutarnjeg duga FBiH, transfer za braniteljske/boračke invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, plaće i naknade troškova svih zaposlenih, transfer za poljoprivredu i razvojne projekte, transfer za raseljene i izbjegle osobe, te tekući transferi županijama i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije.

Na današnjoj sjednici su razmatrani i prihvaćeni Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (konsolidirani), Financijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Financijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II), stoji u priopćenju.

LIKVIDNOST FEDERALNOG PRORAČUNA ZNATNO POBOLJŠANA

Proračun Federacije BiH je za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja od 1.795,4 milijuna konvertibilnih maraka, što je 73 posto planiranog Izmjenama i dopunama za 2014. godinu, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U strukturi, najveći udio imaju porezni prihodi od 953,5 milijuna KM, a slijede primitci od zaduživanja s ostvarenjem od 552,2 milijuna KM, neporezni prihodi od 289,4 milijuna KM, te tekući transferi i donacije od 0,3 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja, u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, bilježe porast od 29 posto ili u apsolutnom iznosu za 405,2 milijuna KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci iznose od 1.603,2 milijuna KM, što je 67 posto planiranog za 2014. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.472,2 milijuna KM, što je 92 posto od ukupno obračunatih rashoda i izdataka, te ukazuje da je likvidnost federalnog Proračuna znatno poboljšana.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 728,9 milijuna KM, što je 72 posto u odnosu na plan za 2014. godinu, te za 16 posto više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Najveća izdvajanja odnose se na redovite mjesečne transfere: za MIO 196 milijuna KM, za invalidnine 230,7 milijuna KM, za neratne invalidnine 87,9 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 12,3 milijuna KM i za civilne žrtve rata 20,2 milijuna KM

Također, u sklopu redovitog transfera isplaćeno je 30,2 milijuna KM verificiranog duga spram fondu MIO. Uz to, u sklopu transfera za vojne invalidnine isplaćeno je 7,9 milijuna KM na temelju razlike sredstava osobne i obiteljske invalidnine (obveza iz 2009. godine), stoji u priopćenju.

POSLOVANJE INDUSTRIJE U 2013. GODINI

Vlada FBiH usvojila je danas Izvješće o poslovanju gospodarstvenih društava iz oblasti industrije u 2013. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala,

Vlada je zadužila Ministarstvo da i dalje prati i analizira poslovanja gospodarskih društava i po potrebi izvještava Vladu Federacije BiH o preduzetim mjerama i aktivnostima, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Sva gospodarska društva koja su poslovala s gubitkom u 2013. godini obvezana su da naprave sanacijski plan kako bi ga upravljačke strukture razmotrile i usvojile, te postupile u skladu s njim.

U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Sektor industrije prati i proučava uvjete gospodarenja i ekonomskog položaja gospodarskih društava i utjecaj mjera ekonomske politike na rezultate poslovanja industrijskih grana u metalnoj i elektro industriji gospodarskih društava Željezara Zenica d.o.o. Zenica, UNIS – Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik, Energoinvest d.d. Sarajevo, Arcelormittal d.o.o. Zenica i Aluminij d.d. Mostar.

U tekstilnoj, kožarskoj i obućarskoj industriji to su KTK Visoko d.d. Visoko i Konfekcija Borac d.d. Travnik, u građevinskoj, drvnoj, industriji građevinskog materijala, nemetala i grafičkoj industriji Hidrogradnja d.d. Sarajevo, u hemijskoj i farmaceutskoj industriji Bosnalijek d.d. Sarajevo i u prehrambenoj industriji Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.

Jedan od ciljeva ovog izvještaja je neposredni uvid u stanje industrijske proizvodnje u FBiH, kao i sagledavanje prilika u kojima posluju određena privredna društva iz nadležnosti Ministarstva.

Indeks obujma industrijske proizvodnje u 2013. u odnosu na 2012. godinu veći je za 7,4 posto, a prerađivačke za 8,3 posto.

Prema glavnim industrijskim grupacijama industrijskih proizvoda, povećanje proizvodnje zabilježeno je u proizvodnji intermedijarnih proizvoda za 6,4 posto, kapitalnih proizvoda 27,4 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju sedam posto, tekstila 12,2 posto, papira šest posto, kemikalija i kemijskih proizvoda 46,8 posto, farmaceutskih proizvoda 38,1 posto i električne opreme 24,2 posto.

Smanjenje je zabilježeno u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju za 13,6 posto, preradi drveta 6,4 posto, proizvodnji ostalih nemetalnih proizvoda 14,1 posto i proizvodnji namještaja 8,8 procenata.

Federacija BiH je 2013. godine ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 5,54 milijarde KM, što je za 5,7 posto više u odnosu na izvoz prethodne godine. Uvoz u 2013. godini, iznosio je 9,83 milijarde KM, što je za 1,4 posto manje u odnosu na 2012. godinu.

Trgovinski deficit Federacije BiH je u 2013. godini iznosio 4,28 milijardi KM, a pokrivenost uvoza izvozom je 56,4 posto, stoji u priopćenju.

| Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close