Federacija dužna 5,8 milijardi KM

Zakonom utvrđeni dug u Federaciji BiH zaključno za 30. junom iznosio je 5,8 milijardi KM, a na kraju prošle godine je iznosio gotovo 5,6 milijardi KM, navedeno je u Informaciji federalnog Ministarstva finansija o spoljnom i unutrašnjem dugu FBiH. Na spoljni dug odnosi se 4,3 milijarde KM, a na unutrašnji 1,5 milijardi KM, navedeno je u informaciji koju je Vlada FBiH prihvatila na današnjoj sjednici u Mostaru. U saopštenju Vlade FBiH se pojašnjava da je povećanje spoljnog duga uzrokovano, prije svega, novim povlačenjima već odobrenih kredita za 138,65 miliona KM i promjenom kursa valuta zaduženja.

Vlada FBiH navodi da se redovno servisiraju sve obaveze ovog entiteta po osnovu spoljnog i unutrašnjeg duga, i po tom osnovu u ovoj godini je ukupno plaćeno 235,17 miliona KM – na servis spoljnog duga 114,51 miliona KM (glavnica 78,28 miliona KM i kamata 36,23 miliona KM), a na servis unutrašnjeg duga 120,66 miliona KM (glavnica 114,2 miliona i kamata 6,46 miliona KM). Osim nominalnog povećanja ukupne zaduženosti FBiH, i odnos duga utvrđenog zakonom, prema (projiciranom) BDP-u, ima tendenciju blagog rasta i sa 31,40 posto veći je nego krajem 2011. godine, kada je iznosio 30,88 posto.

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila novi Prijedlog zakona o radu, budući da je važeći Zakon o radu donesen 1999. godine i više puta do sada je mijenjan.

Radi zaštite mladih radnika koji se prvi put zapošljavaju u svojstvu pripravnika, prihvaćen je prijedlog da se poslodavac i pripravnik mogu dogovoriti o većem iznosu plate od iznosa utvrđenog u zakonu. Prihvaćena je i sugestija da se, radi mogućih zloupotreba, umjesto pojma volonterskog rada predvidi mogućnost stručnog osposobljavanja za rad, bez zasnivanja radnog odnosa. Ovim zakonom se obezbjeđuje pojačan inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o radu i daju veća ovlašćenja inspektorima rada u borbi protiv rada “na crno”.

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o provođenju nadzora nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH u toku 2011. i 2012. godine, prema kojem su u potpunosti realizovana planirana sredstva za 2011. godinu od 28 miliona KM za penzijsko invalidsko osiguranje i porez na platu. Vlada FBiH zadužila je Zavod za mjeriteljstvo da pripremi neophodne izmjene i dopune Zakona o mjeriteljstvu u FBiH i Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verifikacije mjerila i drugo. Vlada FBiH je donijela odluku da 2.068.428 KM od prometa Lutrije BiH za 2011. godinu uplati u federalni budžet.

zenicablog.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close