FATF: Hvatanje u koštac sa krminalnim zloupotrebama korporacija

Međunarodna radna grupa za finansijske mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma FATF objavila je smjernice koje će pomoći zemljama da osmisle i implementiraju mjere koje će spriječiti i odvratiti od zloupotreba korporativnih nosilaca, kao što su kompanije, trustovi i druge vrste pravnih osoba i aranžmana – za pranje novca, finansiranje terorističkih i drugih nezakonitih aktivnosti.
Korporativni nosioci igraju važnu ulogu u globalnoj ekonomiji, vodeći širok spektar legitimnih poslovnih i preduzetničkih aktivnosti. Međutim, oni također bivaju zloupotrebljeni od strane kriminalaca da prikriju i konvertiraju prihode od svojih zločina. Pozivanje na kažnjavanje kriminalaca znači da korporativni nosioci mogu biti iskorišteni za zaobilaženje kontrola prikrivanjem identiteta poznatih ili osumnjičenih kriminalaca i izvor sredstava ili imovine. Zloupotreba korporativnih nosilaca može se značajno smanjiti ako postoje precizne informacije u pogledu zakonskog vlasnika i krajnjeg stvarnog vlasnika izvora imovine korporativnih nosilaca, a njihove aktivnosti su lako dostupne vlastima. Često je vrlo teško za nadležne organe da identifikuju prirodne, stvarne osobe koja zaista imaju vlasništvo i kontrolu nad društvom, trustom ili drugim korporativnim nosiocem, posebno kada aranžman uključuje nekoliko zemalja.

Kriminalci koriste ovaj nedostatak pristupa informacijama o korisnicima vlasništva. Uspostavljanjem jednog ili više korporativnih nosilaca, oni mogu sakriti svoj identitet, istinsku svrhu računa i izvora ili korištenja sredstava ili imovine povezane sa korporativnim nosiocem.

FATF preporuke omogućavaju mjere koje upućuju na transparentnost i korisničko vlasništvo pravnih osoba (Preporuka 24) i zakonske aranžmane (preporuka 25). Zemlje će preduzeti takve mjere da spriječe zloupotrebe pravnih lica i aranžmane koji su zloupotrijebljeni u kriminalne svrhe, uključujući:
– Procjenu rizika povezanih sa pravnim osobama i pravnim aranžmanima
– pravljanje aranžmana pravnih lica dovoljno transparentnim, i
– osiguranje da precizan update osnovnih i korisnih informacija o vlasništvu bude dostupan nadležnim organima na vrijeme.

Dok su zahtjevi za transparentnost i informacije o vlasništvu u preporukama FATF-a usmjereni na borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, one takođe podržavaju i druge napore za sprečavanje teških zločina kao što su porezni kriminal i korupcija.
Raniji zajednički ciklusi evaluacija pokazali su da implementacija FATF-ovih zahtjeva o transparentnosti i korisnnicima vlasništva predstavlja izazov za brojne zemlje.
FATF je razvio ove smjernice uz doprinos privatnog sektora i stručnjaka za korupciju, uz pomoć kreatori politika i praktičara u nacionalnim vlastima za identitet, kreirajući i prilagođavajući odgovarajuće mjere za sprečavanje zloupotrebe korporativnih nosilaca.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close