EUSR/EU Delegacija u BiH: Ekonomska korupcija i privilegije

U borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica.

Autor: EUSR/EU Delegacija u BiH

Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu BiH i borba protiv nje zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava i duboku reformu javne uprave
Duboko ukorijenjena korupcija je prepreka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i jedna od glavnih barijera za investicije, ekonomski napredak i evropske integracije. Ona je, stoga, i jedan od najvećih društveno-ekonomskih izazova sa kojim se odlučno moraju uhvatiti u koštac svi segmenti društva.

“Korupcija ubija inicijativu i ulaganja u privredu Bosne i Hercegovine. Borba protiv korupcije zahtijeva striktnije pridržavanje vladavine prava (policija, tužioci i sudije) i duboku reformu javne uprave“, rekao je učesnicima Foruma za prosperitet i zapošljavanje, ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU.

„EU će dati političku podršku i smjernice vlastima BiH u okviru Strukturisanog dijaloga o pravosuđu i vladavini prava. Takođe će obezbijediti pomoć u saradnji sa lokalnim partnerima u detaljnom mapiranju parafiskalnih nameta i drugih troškova i dozvola sa ciljem obezbjeđenja veće transparentnosti. U aktuelnu reviziju Strategije za borbu protiv korupcije treba da budu uključene sve institucije, građansko društvo i akademska zajednica“, dodao je u svom obraćanju ambasador Sorensen.

Na Forumu održanom u maju 2014. su o problemima i mogućim načinima djelovanja protiv korupcije raspravljali stručnjaci i predstavnici međunarodne zajednice na radionici “Ekonomska korupcija i privilegije” koju je organizovala Evropska komisija.

Jean Eric Paquet, direktor Direkcije za proširenje EU za Albaniju, BiH, Kosovo* i Srbiju rekao je kako je BiH prema indeksu percepcije korupcije Transparency International-a, najlošije rangovana od svih zemalja bivše Jugoslavije.
Tome doprinosi komplikovana pravna i institucionalna struktura BiH, s visokim parafiskalnim porezima i regulativama kojima nedostaje transpa-rentnosti, što stvara okruženje pogodno za širenje korupcije.

* Ova odrednica ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN i mišljenja Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Pored toga problem predstavlja i činjenica da veliki broj ljudi i kompanija smatra da je lakše prihvatiti korupciju kao dio života i „trošak poslovanja”. Međutim, čak 40 posto učesnika u anketama Transparency International-a svrstava korupciju među glavne prepreke održivom razvoju.

“U ovom regionu, korupcija je rangovana kao treća glavna prepreka poslovanju i investicijama jer povećava nepredviđene troškove poslovanja.“, rekao je Paquet u izvještaju sa radionice Foruma i dodao: „Osim toga korupcija je i glavna prepreka za direktne strane investicije kao i investicije dijaspore. Tako je oko 5,5 posto investitora u prošloj godini odlučilo da ne ulazi u velike investicije, najviše radi podmićivanja koje je neophodno da bi se došlo do razlitičitih dozvola“.

Paquet je naglasio kako korupcija usporava ekonomski razvoj, ekonomski rast i efikasnu implementaciju javne politike. Efikasno rješenje ovog problema bilo bi uspostavljanje vladavine prava što bi moglo pokrenuti direktne strane investicije.

Antikorupcijske mjere podržane u izvještaju radionice uključuju:

– Revizija Strategije za borbu protiv korupcije mora biti provedena sa svim učesnicima u procesu – institucije, građansko društvo, akademsko društvo, mediji.

Strategija treba promovisati holistički pristup: prevenciju i represiju, te identifikovati prioritete, posebno u smislu provođenja.

– Prihvatanje Zakona o javnim nabavkama i njegova implementacija u potpunosti

Predloženo je, takođe, da međunarodna zajednica sarađuje s lokalnim akterima (poput Savjeta za strane investicije) kako bi se izvršilo sveobuhvatno mapiranje parafiskalnih naknada, drugih troškova i dozvola u cilju poboljšanja transparentnosti. Mapiranje treba biti dostupno javnosti kako bi se obezbijedila transparentnost procesa. Takođe je važno obnoviti fokus o tome šta Bosna i Hercegovina treba uraditi u ovoj oblasti kako bi se pridružila EU; a antikorupcijske prakse koje podržavaju reforme trebaju dobiti političku podršku i uputctva kroz Strukturisani dijalog o pravosuđu i vladavini prava.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close