Društvo nelikvidno ako 30 danna kasni s isplatom plaća

Zakon o financijskom poslovanju, koji je danas Vlada FBiH utvrdila u formi Nacrta, propisuje obveze uprave i nadzornog odbora u vođenju poslova gospodarskog društva, kao i poduzimanje mjera na osiguranju likvidnosti, rizik u financijskom poslovanju, rokove i pravne posljedice kašnjenja u izvršavanju novčanih obveza, ništavost pojedinih odredaba ugovora o poslovnim transakcijama, obveze gospodarskih društava kod nastanka nelikvidnosti, te nadzor gospodarskih društava i javnih tijela.
U poslovnim transakcijama između društava i javnih tijela u kojima je javno tijelo dužnik novčane obveze, može se ugovoriti rok izvršenja novčane obveze do 60 dana. Iznimno, rok može biti duži ako je to objektivno opravdano posebnim razlozima i prirodom ugovora, ali ne i duži od 90 dana. Ako ugovorom nije utvrđen rok za izvršenje novčane obveze, dužnik mora, bez potrebe da ga povjeritelj na to pozove, izvršiti novčanu obvezu u roku od 30 dana.
Ukoliko dužnik zakasni s izvršenjem novčane obveze, tada duguje povjeritelju, pored glavnice, bez bilo kakve daljnje opomene, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je povjeritelj ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze.
Ništavna je, uz ostale u Zakonu navedene, odredba ugovora kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo povjeritelja na kamate za kašnjenje plaćanja. To se odnosi i na odredbu ugovora između društava kojom je ugovoren rok izvršenja novčane obveze duži od 360 dana, te na odredbu između društva i javnog tijela kojom je ugovoren rok duži od 90 dana.
Nacrtom zakona smatra se da je društvo nelikvidno ako kasni više od 60 dana u izvršenju jedne ili više kratkoročnih novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20 posto od iznosa njegovih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjem financijskom izvješću za proteklu financijsku godinu, ili ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće u visini ugovorene, te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.
Društvo u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, kao što su nabavka roba i usluga, operativni troškovi poslovanja (električna energija, voda i drugo), plaće, porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinosi za socijalno osiguranje i drugi porezi, i tako dalje.
Društvo u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje povjeritelja u neravnopravan položaj. Pod tim se naročito smatraju preusmjeravanje novčanih i financijskih tijekova na druge osobe, davanje zajma, isplaćivanje dobiti ili njezine akontacije, isplaćivanje dividende, prijenos prava na treće osobe, naročito na povezana društva.
Ovakvo društvo je obvezno, najkasnije u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti, poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close