Doktorski rad na Tehničkom fakultetu u Rijeci verificiran eksperimentalnim istraživanjima prof. dr Izeta Smajevića

Doktorski rad na temu: Analiza utjecaja oblika i veličine čestica biomase pri izgaranju, odbranjen na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci je naučno verificiran usporedbom rezultata dobijenih modeliranjem i računarskom simulacijom tretiranog procesa sa rezultatima dobijenim mjerenjem u laboratoriji Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Eksperimantalna istraživanja, čiji rezultati su u ovom slučaju predstavljali fundament za dokazivanje valjanosti rezultata dobijenih u navedenom doktorskom radu, pa samim tim i za dokazivanje doktorabilnosti toga rada, su na Mašinskom fakultetu u Sarajevu osmišljena i urađena uz sudjelovanje i pod rukovodstvom dr Izeta Smajevića, redovnog profesora na tom Fakultetu. Pomenuti eksperimentalni rezultati su uvršteni u ovaj doktorski rad i odgovarajuće citirani.

Rezultati modeliranja i računarske simulacije ma kojeg tahničkog procesa su relevantni tek nakon što se dokaže njihova usaglašenost sa rezultatima relevantnog naučno utemeljenog eksperimenta, pa samim tim i eksperimenta općepriznatog u svjetskim razmjerama naučne javnosti. Izbor eksperimentalnih rezultata prof. Smajevića kao etalona za ocjenu validnosti rezultata doktorskog rada urađenog u Rijeci je svojevrstan naučni kompliment, ne samo autoru tih istraživanja, već i Mašinskom fakultetu/ Univerzitetu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

Kompletan uvid u predmetni doktorski rad se može imati konekcijom na link:

http://www.riteh.uniri.hr/znanost/oglasna/PPSZ_9_Ad_3_Doktorski_rad_Igor_Bonefacic.pdf

Relvantni citati vezani za eksperiment na MF Sarajevo: Sažetak, Predgovor (na kraju), strane 89-105, Zaključak,  Popis literature, Prilozi!

Evo nekih od citata:

„Ovom se prigodom želim zahvaliti … prof. dr. sc. Izetu Smajevicu i mr. sc. Nihadu Hodžicu s Mašinskog Fakulteta Univeziteta u Sarajevu na gostoprimstvu, nesebičnoj pomoći i konstruktivnim savjetima prilikom mog boravka na Mašinskom fakultetu.“ – Uvod, na kraju!

„Za eksperimentalna ispitivanja korišten je AUCR reaktor (Automatski upravljani cijevni reaktor) tj. laboratorijsko ložište za izgaranje krutog goriva u letu nominalne snage 20 kW, konstruirano i instalirano na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radi se o fleksibilnom ložištu u pogledu podešavanja željene temperature izgaranja, opterećenja, kao i promjene raspodjele zraka za izgaranje. Na postrojenju se ispituju karakteristike izgaranja razlicitih tipova ugljena i njihovih mješavina (sa biomasom, ili same biomase), s posebnim naglaskom na ugljene koji se spaljuju u postojecim termoelektranama u BiH.“ – str. 89, iza naslova 6.4; vidjeti i naredne stranice!

„Rezultati i usporedba s izmjerenimrezultatima na laboratorijskom ložištu za sve ispitne režime dani su na slikama 6.45-6.51.“ – str. 105-107!

A u Zaključku, na str. 117, se eksplicitno navodi:

„Rezultati dobiveni razvijenim modelom usporedeni su s dostupnim rezultatima mjerenja na laboratorijskome ložištu AUCR (Automatski upravljani cijevni reaktor) postavljenom na Mašinskome fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je dobiveno zadovoljavajuce poklapanje.“

S poštovanjem,

Izet Smajević

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close