BUKA: Kako će se trošiti novac u institucijama BiH u 2014.godini

Samo za bruto plate i naknade, te naknade troškova zaposlenih biće utrošeno 643.796.000 ili 67,76 posto ukupnog budžeta institucija BiH od 950 miliona KM

Autor: Almir Terzić – BUKA

Samo za bruto plate i naknade, te naknade troškova zaposlenih bit će utrošeno 643.796.000 ili 67,76 posto ukupnog budžeta institucija BiH od 950 miliona KM što je inače za čak 7.581.000 KM više nego prošle godine: razlog nova zapošljavanja

Uprkos činjenici da se vlasti Bosne i Hercegovine sve više zadužuju ne samo kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF-a) već i kod brojnih drugih međunarodnih kreditora kako bi uglavnom zakrpili veliku rupu u budžetskom deficitu koja samo za 2014. godinu u Federaciji BiH iznosi 655 miliona KM, a u Republici Srpskoj 400 miliona KM javna potrošnja se ne smanjuje. Umjesto toga ona se sve više povećava.

Analiza BUKA Zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu pokazuje da će se na nivou institucija BiH samo za bruto plate i naknade i naknade troškova zaposlenih utrošiti čak 67,76 posto ukupnog budžeta.

Tako će od ukupno planiranih 950 miliona KM za finansiranje institucija BiH na samo ove dvije stavke biti utrošen iznos od čak 643.796.000 KM u 2014. godini.

Iako je još prije dvije godine jasno naznačeno kako će se nova upošljavanja u institucijama BiH vršiti isključivo na osnovu krajnje nužnih potreba očito je da se u praksi takav stav ne poštuje.

To najbolje pokazuje i podatak da je za bruto plate i naknade u institucijama BiH u toku ove godine planirano 528.263.000 KM što je za 6.102.000 KM ili 1 posto više u odnosu na prošlu godinu.  Razlog nova upošljavanja, ali i izdaci i naknade za one nakon isteka mandata (ministre i poslanike). To znači da samo na bruto plate i naknade odlazi 55,6 posto ukupnog budžeta institucija BiH.

Slično je i kod stavke za naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH, iz koje je također, jasno vidljivo kako će biti novih upošljavanja: u 2014. godini za te namjene bit će utrošeno 115.533.000 KM što je za 1.479.000 KM ili 1 posto više nego lani. Tako samo po osnovu naknada za troškove zaposlenih u institucijama BiH odlazi 12,16 posto ukupnog budžeta institucija BiH.

Prostom računicom dolazi se naime, do podatka da se je u budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH ukupna stavka za bruto plate i naknade, te naknade troškova zaposlenih uvećana za iznos od čak 7.581.000 KM u 2014. godini.

Sve ovo jasno ukazuje da javna potrošnja izjeda budžet institucija BiH, a slično je i sa onim na entitetskim, kantonalnim, gradskim i opštinskim nivoima.

I sam glavni revizor Kancelarije za reviziju institucija BiH Milenko Šego na nedavnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prilikom razmatranja reviziorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2012. godinu ukazao je na neprihvatljivu činjenicu da u prosjeku 65 do 75 posto budžeta ide na javnu potrošnju.

– Kontinuirane preporuke revizorskih izvještaja odnose se na to da je nužno da dođe do racionalizacije troškova koja obuhvata javnu potrošnju, ali se na tome ništa ne čini, zaključio je glavni revizor institucija BiH Milenko Šego.

Interesantno je da iako će u budžetu institucija BiH za ovu godinu biti izdvojeno čak 31.505.000 KM za nabavku građevina što je za čak 12.328.000 KM više nego prošle godine ili 64 posto istovremeno neće doći do smanjenja stavke za troškove zakupa.

Nastavit će se rastrošnost institucija BiH za troškove zakupa pa će ove godine za te namjene biti utrošen iznos od 19.476.000 KM što je za 17.000 KM više nego lani.

U 2014. godini institucije BiH su, očito je, u vrijeme ekonomske krize odlučile da ogromna sredstva izdvoje i za nabavku materijala (ne navodi se kojeg op.a.). Navedeno je samo da će ta stavka iznositi čak 64.133.000 KM što je za 15.289.000 KM ili čak 31 posto više nego u prošloj godini.

I nivo izdataka za ugovorene i druge posebne usluge će i dalje biti veoma visok: za te namjene u budžetu ove godine planirano je čak 41.176.000 KM što je za 7.000 KM više nego u 2013. godini.

Na čak šest stavki koje su godinama ocjenjivane kao krajnje problematične: putni troškovi, izdaci za telefonske i poštanske usluge, izdaci za energiju i komunalne usluge, izdaci za usluge prevoza i goriva, izdaci za tekuće održavanje i izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa za svih 75 institucija BiH bit će ostvarena ušteda od skromnih 6.643.000 KM u 2014. godini. No, i dalje će se zadržati visoka potrošnja u tim segmentima.

Tako iako će biti ostvarena ušteda od 589.000 KM za putne troškove oni će poreske obveznike na nivou institucija BiH u 2014. godini koštati 13.713.000 KM. I pored planiranih ušteda od 771.000 KM na nivou institucija BiH za troškove izdataka za usluge prevoza i goriva potrošit će se 12.663.000 KM.

Izdaci za energiju i komunalne poslove će biti po planu za 2014. godinu manji za 2.147.000 KM, ali ukupna stavka po tom osnovu je i dalje visoka i iznosit će 18.409.000 KM. Slično je i sa izdacima za telefonske i poštanske usluge koji iako će na nivou institucija BiH biti manji za 1.069.000 KM na ovu stavku u 2014. godini otići će 8.037.000 KM. Izdaci za tekuće održavanje i pored smanjenja stavke od 1.833.000 KM ostaju i dalje visoki i iznosit će prema budžetu 19.126.000 KM, dok će za izdatke za osiguranje i troškove platnog prometa i pored smanjenja od 234.000 KM otići ove godine iznos od 2.414.000 KM.

Direktni transferi sa Jedinstvenog računa trezora BiH ove godine utvrđeni su u ukupnom iznosu od 20.385.000 KM. Posebno zabrinjava povečanje nekih stavki kao što je ona koja se odnosi na isplate obaveza po pravosnažnim sudskim presudama. Za te namjene planiran je iznos od čak 5,7 miliona KM što je za 700.000 KM ili 20 posto više nego 2013. godine.

Pojedinačno, u budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2014. od ukupno 75 državnih institucija samo 21 ih je unutrašnjom preraspodjelom sredstava dobilo povećanje stavki za svoje finansiranje.

Radi se o Upravi za indirektno oporezivanje BiH čiji je budžet uvećan za 17.457.000 KM ili 18 posto, Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH  koja je dobila 14.743.000 KM ili 36 posto više u odnosu na 2013. godinu, Centralnu izbornu komisiju BiH čiji je budžet veći za 8.171.000 KM ili 315 posto (zbog održavanja opštih izbora), Agenciju za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova BiH čiji će budžet biti uvećan za 2.731.000 KM ili 81 posto, te Tužilaštvo BiH koje će dobiti 2.094.000 KM više ili 22 posto.

Veći budžet i to za 754.000 KM ili 5 posto dobila je i Parlamentarna skupština BiH, Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH planirano je više 236.000 KM ili 22 posto, za Agenciju za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH namijenjeno je 198.000 KM ili 21 posto više nego prošle godine, Sud BiH 191.000 KM više ili 1 posto, a Ustavni sud BiH 74.000 KM više ili također, 1 posto više nego prošle godine.

Skromna budžetska povećanja dobili su i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH za 52.000 KM, Agencija za javne nabavke BiH 29.000 KM, Fond za povratak BiH 23.000 KM, Arhiv BiH 21.000 KM, Institucija ombudsmena za zaštitu potrošaća 20.000 KM, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH 19.000 KM, Agencija za nadzor nad tržištem BiH 16.000 KM, Kancelarija za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju 11.000 KM, Kancelarija za zakonodavstvo BiH 8.000 KM, te Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija BiH čiji će budžet u 2014. biti veći za 5.000 KM.

U budžetu za 2014. godinu za Savjet za državnu pomoć BiH kao novu instituciju BiH planiran je iznos od 426.000 KM.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close