-TopSLIDEVisoko

Budžet Grada Visoko za 2021.godinu

Prijedlog Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu planiran je u iznosu od 19.885.000,00 KM, što je za 1,81% više u odnosu na Nacrt. Izmjene su izvršene na planiranim pozicijama pod sljedećim rednim brojevima:

  • 1.3.3.1. – Prihodi od indirektnih poreza za općine se umanjuju za 647.000,00 KM tako da iznose 3.793.000,00 KM
  • 3.1.1.1. – Primljeni transferi od viših nivoa vlasti se uvećavaju za 1.000.000,00 KM tako da iznose 4.000.000,00 KM

IZDACI

            Raspored planom predviđenih prihoda po korisnicima i namjenama izvršen je u skladu sa nadležnostima i obavezama Grada u finansiranju javnih potreba.

         Planirana sredstva na rashodovnoj strani Prijedloga Budžeta za 2021.godinu su povećana za 353.000,00 KM ili za 1,81% u odnosu na Nacrt i iznose 19.885.000,00 KM. Izmjene se odnose na sljedeće planirane pozicije:

  • Potrošačka jedinica : Gradonačelnik –sve planirane pozicije se umanjuju za deset posto u odnosu na Nacrt
  • Potrošačka jedinica : Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti – većina planiranih pozicija se umanjuje za deset do petnaest posto, te se planiraju nove pozicije, i to : Transfer za Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u iznosu od 10.000,00 KM, Transfer za udruženja građana koja okupljaju osobe sa invaliditetom u iznosu od 15.000,00 KM i Transfer za programe i projekte za podršku mladima u iznosu od 10.000,00 KM, dok se briše planirana pozicija:  Pomoć za liječenje djece oboljele od karcinoma, a značajno se povećavaju sredstva planirana na poziciji :transferi za sufinansiranje rada Hitne medicinske pomoći u JU „Dom zdravlja“ Visoko tako da iznose 47.000,00 KM
  • potrošačka jedinica: Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke – dio planiranih pozicija (pozicije na kojima je moguće ostvariti uštede bez dovođenja u pitanje kvalitet vršenja javnih usluga) se umanjuje za deset do dvadeset posto, dok se planirani izdaci za Program kapitalnih ulaganja razdvaju na dva Programa i to : Program kapitalnih ulaganja iz sredstava Gradskog budžeta u iznosu od 2.500.000,00 KM i Program kapitalnih ulaganja iz sredstava viših nivoa vlasti (FBiH,ZDK, vodne naknade i dr.) u iznosu od 1.520.000,00 KM
  • potrošačka jedinica: Služba za urbanizam, stambene,geodetske poslove i katastar nekretnina – većina planiranih pozicija se umanjuje za deset do dvadeset posto, te se planira nova pozicija: izdaci za održavanje objekata kolektivnog stanovanja u iznosu od 20.000,00 KM
  • potrošačka jedinica: Služba za opštu upravu,inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu – većina planiranih pozicija se umanjuje za deset posto u odnosu na Nacrt
  • potrošačka jedinica: Služba za poslove Gradonačelnika/Gradonačelnice i gradskog vijeća – većina planiranih pozicija se umanjuje za deset posto u odnosu na Nacrt
  • potrošačka jedinica: Pravobraniaštvo Grada – planirane pozicije se umanjuju za deset posto u odnosu na Nacrt
  • potrošačka jedinica: JU Centar za socijalni rad – većina planiranih pozicija se umanjuje za deset posto u odnosu na Nacrt

PDF DOKUMENT:
Prijedlog Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close