Bez koordinacionog mehanizma: BiH neće moći programirati IPA-u 2014

Zajednička komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prošle sedmice razmatrala je pitanje IPA fondova, odnosno Informaciju o pripremama za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2014. – 2020. (IPA II).

Kako je na sjednici rečeno, razlika između IPA I i IPA II fondova je u tom što će sada umjesto pet komponenata biti osam sektorskih pristupa, a svaka država ima pravo pristupa za svaki od tih sektora neovisno od stepena dostignutosti kretanja prema Evropskoj uniji, ali za to su postavljeni jasni uvjeti.

Svaka država mora imati sektorske strategije, a izrada strategija su ključni uvjeti kako bi se sredstva iz IPA II fondova mogla koristiti. Sektori su: reforma javne uprave, pravosuđe i sigurnost, transport, okoliš i klimatske promjene, integrirani lokalni razvoj, obrazovanje i razvoj ljudskih resursa, zapošljavanje i socijalna politike te poljoprivreda i ruralni razvoj.

Kako je kazala Angelina Pudar iz Direkcije evropske integracije (DEI) u toku je priprema strateškog dokumenta za korištenje IPA II za BiH koji je osnova za korištenje budućih sredstava pretpristupnog fonda od 2014. do 2020. godine, a ta strategija predstavlja prvi korak u tim pripremama.

“Taj strateški dokument će obuhvatiti cjelokupni period pretpristupne pomoći za svih sedam godina zbog čega je potrebno izraditi dokument o tome na šta će se trošiti novci iz pretpristupne pomoći u smislu sektora, prioriteta i aktivnosti. To će biti osnova za dalje programiranje pomoći za pripremu projekata u ovom sedmogodišnjem periodu”, pojasnila je.

Napomenula je da će dokument imati jednu reviziju na sredini ovog sedmogodišnjeg perioda, to jeste nakon tri ili četiri godine o čemu će odluku donijeti Evropska komisija.

Do sada je Evropska komisija, koja vodi pripremu ovog dokumenta zajednički sa zemljom korisnikom pomoći, provela  neformalne konsultacije na tehničkom nivou tokom januara i februara, a u te razgovore bili su uključeni eksperti odnosno institucije iz BiH, predstavnici civilnog društva kao i predstavnici donatorske zajednice, međunarodnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija.

Nakon toga pripremljen je nacrt odnosno radni materijal dokumenta za korištenje IPA-e II u Bosni i Hercegovini i to je dostavljeno početkom juna institucijama BiH koje trebaju dati komentare u smislu priprema za formalne konsultacije i razgovore između Evropske komisije i BiH vezana za strateški dokument koje će uslijediti u septembru i to u periodu od 11. do 17. septembra.

Pudar je posebno naglasila da je od izuzetne važnosti da se institucije koje će koristiti sredstva iz pretpristupne pomoći pripreme za septembarski dijalog koji je krucijalan jer će se na osnovu njega definirati sljedeći konačni nacrt dokumenta.

Predstavnica Direkcije za evropske integracije govorila je i o uvjetima za korištenje IPA-e koji su i ranije spominjani, ali se u prvom radnom materijalu ti uvjeti eksplicitno navode kao uvjeti za BiH.

Prvi uvjet je uspostavljanje efikasnog mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija, a ovo je potrebno u početku programiranja IPA-e 2014 što znači da kada se definitivno završi strateški dokument i pošalje na usvajanja već se može pristupiti programiranju sredstava.

“Iz Evropske komisije je rečeno da BiH nema uvjeta za višegodišnje programiranje IPA-e, ne postoje uvjeti za sektorsko programiranje jer ne postoje strategije i koordinacije u sektorima tako da je jasno rečeno da dok god ne budemo imali uspostavljen koordinacioni mehanizam nećemo moći programirati IPA-u 2014. Rečeno je i da će se sačekati da se vidi šta će s tim biti, ali je nezamislivo da propustimo rokove za programiranje IPA-e 2014”, jasno je kazala Pudar.

Kao drugi uvjet postavljen je podrška investicijama u oblasti društveno-ekonomskih razvoja, posebno je naveden transport i okoliš što je uvjetovano postojanjem sveobuhvatnog strateškog dokumenta za BiH.

“Nema podrške projektima investicija ukoliko ne postoji strateški dokument i vizija, jer ako u BiH nema viziju kako možemo ulagati u infrastrukturu, transport ili okoliš”, pojasnila je Pudar.

Govoreći o ruralnom razvoju Pudar kaže da je Evropska komisija održala sastanke kako bi vidjela dokle je BiH došla kada je u pitanju uspostavljanje IPARD struktura te strategiju razvoja za ovaj sektor i na osnovu svega su zaključili da taj sektor uvrste u strateški dokument za korištenje IPA-e II za sada.

Međutim, postavljen je rizik da ukoliko se ne postigne saglasnot za uspostavu institucije i struktura u skladu sa zahtjevima IPARD-a i ako se ne usvoje strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za zemlju EU neće biti u mogućnosti da nastavi podršku za pripremu za korištenje fondova za ruralni razvoj niti da pruži podršku sektoru poljoprivrede u pogledu investicija.

Zbog svega ovoga Zajednička komisija za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zaključkom je zatražila od Kolegija oba doma da Informaciju o izradi strateških dokumenata u oblasti poljoprivreda i struktura IPARD u pogledu finansiranja tih dokumenata kao i informaciju o pripremi za korištenje koncepta IPA II u BiH stave na dnevni red svojih sjednica.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close