BDP BiH u prošloj godini zabilježio pad od 1,1%

Bruto domaći proizvod BiH za 2012. godinu nominalno je iznosio 25.654 miliona KM i u odnosu na 2011.godinu nominalno je manji za 0,1% dok je realni pad iznosio 1,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
BDP po stanovniku iznosio je 6.688 KM ili 3.419 EUR ili 4.392 USD.
Posmatrano po djelatnostima najveći pad bilježe: poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (9,26%), građevinarstvo (3,71%), prerađivačka industrija (3,67%), proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom (3,63%) i finansijske djelatnosti
(2,20%).
Padu bruto BDP-a BiH doprinijeli su Republika Srpska i Distrikt Brčko koji su zabilježili pad BDP-a, dok je Federacija BiH registrovala rast.
Bruto proizvod Federacije BiH za 2012. godinu iznoiso je 16.469 miliona KM (16.402 miliona 2011. godine), za RS 8.594 miliona (8.683 miliona u 2011), a za Brčko 591 milion KM (595 miliona u 2011).
Saglasno tome FBiH povećala je svoje učešće u ukuonom BDP-u BiH sa 63,87% na 64,20%, dok je Republika Srpska smanjila svoj udio sa 33,81% na 33,50%, a Distrikt Brčko sa 2,32% na 2,30%.
Najveće učešće u BDP-u BiH i dalje ima trgovina sa 13,42%, slijedi prerađivačka industrija sa 10,55%, potom javna uprava sa 9,24%, poljoprivreda, šumarstvo i ribolov sa 6,26%, poslovanje nekretninama 5,12%, obrazovanje 4,94%, informacije i komuniakcije 4,79% itd.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close