Banke u FBiH za devet mjeseci ostvarila 92 miliona KM profita

Banke u Federaciji BiH ostvarile su u prvih devet mjeseci 2013. godine profit od od 92 miliona KM, navodi se u izvještaju Agencje za bankarstvo FBiH. 
Pozitivan finansijski rezultat od 141 miliona KM ostvarilo je 13 banaka, a gubitak u poslovanju u iznosu od 49 miliona KM iskazan je kod četiri banke.
Osnovne karakteristike poslovanja banaka u prva tri kvartala 2013. godine su: stagniranje rasta i ukupnog razvoja bankarskog sektora, kreditne aktivnosti imaju minimalan rast, a negativan trend u kvalitetu kreditnog portfolija, iako usporeniji, je i dalje prisutan, što je uticalo da su ključni pokazatelji kvaliteta aktive pogoršani, kao rezultat rasta dospjelih potraživanja i nekvalitetnih kredita.
S druge strane, uvođenje racionalnije organizacije rada u većini banaka, reorganizacije mreže poslovnih jedinica i poboljšanih sistema i praksi upravljanja rizicima, prije svega kreditnim, naročito kod banaka u stranom vlasništvu, rezultirali su boljom profitabilnošću i finansijskim rezultatom. Takođe, nastavljen je rast štednje, likvidnost i kapitaliziranost bankarskog sektora ocjenjuju se zadovoljavajućim, te se može zaključiti da je bankarski sektor i dalje stabilan i siguran,.
Bilansna suma bankarskog sektora sa 30. 09. 2013. godine iznosila je 15,2 milijarde KM i veća je za 1,2% ili 184 miliona KM u odnosu na kraj 2012. godine. Rast bilansne sume najvećim dijelom rezultat je rasta depozita i subordinisanih dugova, a posljedično i novčanih sredstava.
Uticaj ekonomske krize na ukupnu ekonomiju i privredu u BiH se značajno odrazio na ključnu djelatnost banaka – segment kreditiranja. Poslije minimalnog rasta kredita u 2012. godini i za devet mjeseci 2013. godine, zabilježen je neznatan rast od 0,9% ili 95 miliona KM. Ukupni krediti su sa 30.09.2013. godine iznosili 10,8 milijardi KM, a njihovo učešće u aktivi je iznosilo 70,9% što je na približno istom nivou kao i na kraju 2012. godine.
Nekvalitetni krediti su zabilježili rast od 9,4% ili 133 miliona KM, a učešće ukupnih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima povećano je sa 13,2% na 14,3%. Rast nekvalitetnih kredita u 2013. godini rezultat je rasta nekvalitetnih kredita pravnim licima za 16,6% ili 1 44 milona KM i sa rastom učešće u ukupnim kreditima pravnim licima sa 15,6% na 18,2%.
Nekvalitetni krediti stanovništvu zabilježili su pad od 2,2% i njihovo učešće u ukupnim kreditima stanovništvu iznosilo je 10,1%.
U prva tri kvartala 2013. godine depoziti su porasli za 2,1% ili 228 miliona KM. Štedni depoziti, kao najznačajniji segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, zadržali su pozitivan trend rasta kao i u prethodnim godinama, te su na kraju septermbra 2013. godie iznosili šest milijardi KM, što je za 5% ili 275 miliona KM više nego na kraju 2012. godine.
U prva tri kvartala 2013. godine kapital banaka je povećan za 1% ili 30 miliona KM u odnosu na kraj 2012. godine, bez promjena u strukturi (79% osnovni i 21% dopunski kapital). Osnovni kapital je povećanza 2% ili 39 miliona KM, dok je dopunski smanjen za 2% ili devet miliona KM.
Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema sa 30. 09. 2013. godine od 17,2 psoto i dalje je više od zakonskog minimuma 12 odsto.

Zaposleno 7.115 radnika
Sa 30.09.2013. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka, jedna manje nego u istom periodu prošle godine, budući da je Poštanska banka BH izgubila dozvolu.
U bankarskom sektoru FBiH sa 30. 09. 2013. godine bilo je zaposleno 7.115 radnika, što je neznatan pad broja zaposlenih za 21 zaposlenika ili 0,3% u odnosu na 31.12.2012. godine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close