Visoko

Atlas-D: Saopštenje – Zimsko održavanje puteva na području općine Visoko

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST,

Poštovani,

U cilju istinitog informiranja javnosti općine Visoko osjećamo potrebu i obavezu da ovim Saopštenjem prezentujemo i dokumentujemo istinu svim građanima i pravnim subjektima oko zimskog održavanja puteva na području općine Visoko jer smo bili sudionici u postupku koji se nezakonito provodio od strane Općine Visoko što je na kraju potvrdio i Ured za razmatranje žalbi BiH (URŽ BiH).

Općina Visoko je nastavila sa iznošenjem notornih neistina koje prelaze sve granice profesionalnog i moralnog odnosa za koje bi u svakom normalnom svijetu i pravnoj državi u kratkom roku za nezakonit rad i postupke odgovorna lica “debelo ogovarala”, a što ne znači da u budućnosti i neće.

Krenut ćemo od prve činjenice, da je Općina Visoko održala dvije press-konferencije na kojima je pored predstavnika Općine Visoko sjedio, i bio dio njihovog tima na press-konferencijama ovlašteni predstavnik jednog od ponuđača (JKP VISOKO d.o.o.) dok je još trajao postupak javne nabavke što predstavlja narušavanje osnovni načela transparentnosti i jednakopravnosti učesnika u postupku prema Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Otvoreni postupak za Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Visoko u zimskom periodu od 15.11.2015.g. – 15.03.2016. g. koji je raspisala Općina Visoko 12.08.2015. godine (a ne u julu mjesecu kako neistinito informiraju javnost) je okončan Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj : JN2-03-07-1-223-7/15 od 13.01.2016. godine, a kojim je poništena tenderska dokumentacija koju je pripremala upravo Općina Visoko i cjelokupan postupak javne nabavke iz razloga što citiramo, „ … postoji apsolutno bitna povreda zakona o javnim nabavama zbog koje se postupak mora u cijelosti poništiti …“ koju je prouzrokovala Općina Visoko nezakonitim postupanjem i nezakonitom tenderskom dokumentacijom.

Nadalje, u postupku smo kao ponuđač upozoravali Općinu Visoko da tražena licenca nije potrebna za Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Visoko u zimskom periodu od 15.11.2015.g. – 15.03.2016. g. dostavili dokaz – Mišljenje ministarstva prometa i komunikacija FBiH broj : 08-02-2-2118/12 od 11.01.2013. godine (u prilogu) i tražili izmjenu tenderske dokumentacije, a koju je Općinska načelnica odbila , uvažavajući tumačenje gospođe Nidžare Hadžiomerović da je ista neophodna.

Pomočnica načelnice Nidžara Hadžiomerović je na drugoj press-konferenciji iznijela notornu neistinu da je došlo do promjene Pravilnika o potrebi licence za održavanje puteva dok je postupak trajao, odnosno da je došlo do promjena u augustu 2015. godine. Dostavili smo dokaz – Mišljenje ministarstva prometa i komunikacija FBiH broj : 08-02-2-2118/12 od 11.01.2013. godine gdje i polupismen građanin ove države može uočiti da je tumačenje iz 2013. godine. Ako jeste licenca i ukinuta u augustu mjesecu 2015. godine , neka nam gospođa Nidžara Hadžiomerović i njeni mentori, objasne, zašto se u Pregovaračkom postupku od 04.01.2016. godine (koji je nezakonito raspisan dok još traje Otvoreni postupak – raspisana dva postupka za istu javnu nabavku) traži upravo sporna licenca (dokaz u prilogu).

Nadalje želimo istaći, da je nezakonitom tenderskom dokumentacijom Tačka 11. traženo da ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, dostavlja se samo jedna Izjava o posjedovanju licence odnosno Licenca (dokaz u prilogu). Također želimo upoznati javnost da je 29.12.2015. godine Općina Visoko uputila Obavijest da za date Izjave u roku tri dana dostavimo dokaze , a što smo učinili odmah 30.12.2015. godine gdje dostavljena i ovjerena kopija LICENCE (ovjera izvršena u Općini Visoko sa originalom). Isto tako, zbog neistina koje je iznio direktor JKP VISOKO d.o.o. gosp. Almir Hadžialić da konzorcij nije posjedovao licencu, ponovno dostavljamo LICENCU na uvid cjelokupnoj javnosti (u prilogu).

Neka gospođa Hadžiomerović pojasni zašto smo za Pregovarački postupak, nakon uredno podnešenog zahtjeva (sa potpisom odgovornog lica i pečatom preduzeća) dobili Tendersku dokumentaciju koja nije ovjerena od strane Općine Visoko i koja kao takva nije validna?! A zašto je pokrenut nezakonit Pregovarački postupak za Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Visoko u zimskom periodu od 15.11.2015.g. – 15.03.2016. g. samo sa firmom „Mušinbegović-gradnja“ d.o.o. Visoko ostavit ćemo neka javnost procijeni…

Na kraju zaista pored svega što je nezakonito, predstavlja i neizmjernu sramotu, da na očigled cjelokupne javnosti, dok je postupak javne nabavke još u toku Općina Visoko ponovno nezakonito angažuje firmu za izvođenje radova za Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Visoko u zimskom periodu od 15.11.2015.g. – 15.03.2016. g. JKP VISOKO d.o.o. Visoko, da direktor pomenutog preduzeća priča o spremnosti i tehničkoj opremljenosti o izvođenju radova, a da radove na očigled cijele općine Visoko izvodi firma „Mušinbegović-gradnja“ d.o.o. Visoko. Srdačan pozdrav.

D I R E K T O R Jasmin Dlakić s.r.

Dostavljeno :
JP RTV VISOKO d.o.o.
Magazin Plus d.o.o.
Visoko.co.ba.
VI-NET
ViPromo
Ban.ba
Visoko.in

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close