64. sjednica Predstavničkog doma BiH – Usvojen prijedlog visine plaće

Jučer je održana 64. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), a u prvom čitanju usvojeni su Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o utvrđivanju visine plate zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagača poslanika Milorada Živkovića.

Na usaglašavaje Kolegiju, u prvom čitanju, upućen je Prijedlog zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom, čiji je predlagač poslanik Mirsad Đugum.

Na usaglašavanje Kolegiju, u prvom čitanju, upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagača Vijeća ministara BiH.
Prijedlog rezolucije o provjeri porijekla imovine, čiji je predlagač poslanik Denis Bećirović, upućen je na usaglašavanje Kolegiju.

U prvom čitanju usvojen je Prijedlog poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, čiji je predlagač Privremena zajednička komisija oba doma PSBiH za izradu prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH i Poslovnika Doma naroda PSBiH.

Usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini, predlagača Vijeća ministara BiH.

Usvojen je Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka: „Rezultati reforme javne uprave“.
Usvojen je i zaključak u kojem Predstavnički dom PSBiH zahtijeva da Upravni odbor Ureda koordinatora za reformu javne uprave dostavi popis subjekata koji su učestvovali u realizaciji projekata, kao i iznos finansijskih sredstava koja su ostvarili na ime naknada.

Usvojen je Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2013. godinu. Također, usvojen je zaključak kojim se zadužuje Uprava za indirektno oporezivanje BiH da obavi potrebnu generalnu rekonstrukciju aparata za videonadzor, zamijeni stare aparate novim te, u saradnji sa Graničnom policijom BiH, pronađe odgovarajuće rješenje za problem nefunkcioniranja, odnosno lošeg funkcioniranja videonadzora na graničnim prijelazima u BiH.

Usvojen je Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2013. godinu.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije PSBiH za 2013. godinu. Usvojen je i zaključak kojim se zadužuje Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH da hitno donese odluku o ukidanju naknada za rad u Komisiji za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije PSBiH iz reda poslanika i delegata.

Primljena je k znanju Informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2014. godinu, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH.

Primljena je k znanju Informacija o pripremi uvjeta za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2014. – 2020. Usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH predlaže Zajedničkoj komisiji za evropske integracije PSBiH da, nakon razmatranja Informacije, nastavi dalje aktivnosti uključivanjem visokog političkog nivao u razgovore za pronalaženje rješenja za uspostavu operativne strukture IPARD, te da o poduzetim radnjama i usvojenim zaključcima obavijesti kolegije oba doma PSBiH. Također, usvojeni su i zaključi koji glase: „Informacija o pripremi uvjeta za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2014.-2020. godine je nepotpuna jer nedostaju: informacije o konsultacijama predstavnika Vijeća ministara BiH s predstavnicima Evropske komisije o izradi Strateškog dokumenta, informacije o formiranju timova u Vijeću ministara BiH za pripremu sektorskih strategija i informacije o aktivnostima na izradi sektorskih strategija itd“, „Informacija se odnosi samo na proces izrade sektorskih strategija iz područja poljoprivrede i u tome je dijelu cjelovita. Za taj dio sadrži potrebne podatke“ i „Zahtijeva se od Vijeća ministara BiH da u roku od 30 dana dostavi domovima PSBiH cjelovitu Informaciju o pripremi uvjeta za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći EU-a za period 2014.-2020. godine koja će sadržavati sve navedene stavke“. Na kraju, usvojen je i zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, usvoji i u PSBiH dostavi potpunu Informaciju o pripremi uvjeta za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći EU-a za period 2014.-2020. koja će, između ostalog, sadržavati informaciju o radu svih tijela u Vijeću ministara BiH koja rade sektorske strategije, sa prijedlogom mjera za ubrzanje i poboljšanje ovih aktivnosti.

Usvojena je rang-lista Komisije za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH. Iz reda hrvatskog naroda, za člana Centralne izborne komisije BiH Predstavnički dom PSBiH imenovao je Vladu Rogića.

Usvojena je Inicijativa poslanika Saše Bursaća sa 62. sjednice Predstavničkog doma koja glasi: “Predlažem da Parlamentarna skupština BiH uvrsti u dnevni red naredne sjednice tačku dnevnog reda koja bi glasila – Odluka o obavezi Državne komisije za integrirano upravljanje granicom BiH da svakih šest mjeseci napravi izvještaj o stanju na svim graničnim prijelazima, sa osvrtom na svaki posebno. Koji je status svakog graničnog prijelaza koji je bio aktivan prije ulaska Hrvatske u EU, šta se planira sa svakim graničnim prijelazom, kako se odvija prijelaz robe i građana na svakom graničnom prijelazu, koji su ostali problemi s graničnim prijelazima?”

Na sjednici je data saglasnost za ratificiranje nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora (prilog).

Na nastavku 64. sjednice je data saglasnost za ratificiranje:

1. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike San Marino o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i robe
2. Sporazuma o zajmu za Projekat Sistem vodosnabdijevanja za Općinu Livno – Livanjski horizont – sjeverni krak faza II. između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Raiffeisen Bank International AG
3. Sporazuma o grantu EK IPA (Projekat kanalizacionog sistema u Ljubuškom) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji administratora Evropske komisije za Trast fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije
4. Prvog amandmana na Sporazum o kreditu sklopljen 25.10.2011. za finansiranje izgradnje kanalizacionog sistema i sistema vodosnabdijevanja u općini Čelić između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), i UniCredit Bank Austria AG, Beč, Austrija (banka)

www.magazinplus.eu – Parlamentarna skupština BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close