4. sjednica Općinskog vijeća Visoko 2. marta

Obavještava se javnost da će se 4. sjednica Općinskog vijeća Visoko odrţati 2.3.2013. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko u 10 sati, sa slijedećim
Dnevnim redom
1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
2. Vijećniĉka pitanja i inicijative,
3. Prijedlog odluke o izmjeni namjene dijela prostora Urbanistiĉkog plana grada Visoko,
4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanistiĉkog plana za urbano podruĉje općinskog centra Visoko,
5. Prijedlog odluke o visini naknade za odrţavanje zajedniĉkih dijelova i ureĊaja zgrade za 2013. godinu,
6. Prijedlog odluke o visini prosjeĉne konaĉne graĊevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na podruĉju općine Visoko za 2013. godinu,
7. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za ĉlanove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko,
8. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovoĊenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko,
9. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko,
10. Prijedlog rješenja o konaĉnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko,
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,
12. Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta i javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja u 2012. godini.

Materijali za sjednicu u PDF-u

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close