174. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 174. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 25.07.2014. godine (petak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 172. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.07.2014. godine;
2. Izvještaj o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka o prihvatanju;
3. Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka (dostavit će se naknadno);
4. Instrukcija o načinu i elementima izrade Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju ekspertnog tima za izradu Strateškog plana razvoja zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona;
6. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2014. godinu Kantonalne direkcije za ceste, usklađen sa Zaključkom Vlade broj: 02-14-11464/14 od 03.06.2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
7. Program Utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
8. Prijedloga mjera za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014–2016. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
9. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Savezu udruženja penzionera/ umirovljenika Zeničko-dobojskog kantona sredstva na ime pomoći od značaja za provođenje aktivnosti koje će obezbjediti raspodjelu doniranih sredstava iz Fonda solidarnosti za pomoć penzionerima čija je imovina nastradala u majskim poplavama i klizištima na području Zeničko-dobojskog kantona;
10. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2013. godini sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
11. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj u svrhu nabavke nužne uredske opreme;
12. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva Softić (Esada) Emiru, demobiliziranom braniocu iz Zenice dodjelom jednokratnih bespovratnih novčanih sredstava u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Jusufović (Fikreta) Melisi, djetetu poginulog branioca, broj: 02-14-27031/13 od 19.12.2013. godine;
14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju minimalne koncesione naknade za eksploataciju mineralnih resursa u 2014. godini;
15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
16. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod privrednih subjekata Ministarstva za privredu;
18. Prijedlog Rješenja o o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda lokalne zajednice Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
19. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava u razdjelu 23, pozicija «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada», broj: 02-14-13817/14 od 03.07.2014. godine;
20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turističkoj zajednici Doboj iz Doboja na ime finansijske podrške za organizaciju 9. Zavičajnog sabora;
21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih ZDK na ime finansijske pomoći za realizaciju aktivnosti udruženja;
22. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
23. Prijedlog Zaključka za praćenje, ažuriranje i dostavu sadržaja za službenu stranicu Zeničko-dobojskog kantona;
24. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
– Zaključak Nezavisnog odbora za izbor i reviziju broj: 01-04-12672-3/14 od 10.07.2014. godine;
– Zaključak Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-14-14270/14 od 15.07.2014. godine;
– Izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova na akt broj: 02-04-8274-1/14 od 02.07.2014. godine;
– Pismo Agencije za unapređenje stranih investicija FIPA od 21.07.2014. godine o aktuelnim projektima pomoći za poplave;
– Protestno pismo Načelnika Općine Maglaj (Skup građana privrednika), broj: 01-49-1208/14-1 od 14.07.2014. godine;

Premijer, Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close