112. sjednica Vlade F BiH: Odluke i zaključci

Vlada FBiH utvrdila je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini. U obrazloženju izmjena i dopuna navodi se da je, po ocjeni Evropske komisije, odredbama člana 13. i 51. aktuelnog Zakona o unutrašnjoj trgovini, narušena dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Razlog za donošenje ovog zakona je i nužnost provođenja reforme registracije poslovnih subjekata, a što u konkretnom slučaju podrazumijeva pojednostavljenje postupka otpočinjanja obavljanja trgovačke djelatnosti i smanjenje administrativnih procedura za izdavanje rješenja kojim se odobrava obavljanje trgovačke djelatnosti.

Predloženim zakonskim izmjenama ukida se obaveza trgovaca da za obavljanje trgovačke djelatnosti pribave poseban akt nadležnog organa kojim se utvrđuje da je prodajni prostor u kojem se obavlja trgovina izgrađen u skladu sa važećim urbanističko-građevinskim propisima, kao poslovni prostor za obavljanje odgovarajuće trgovačke djelatnosti. U cilju pojednostavljivanja vođenja trgovačkih evidencija, a u sklopu reforme poslovanja privrednih subjekata i stepena razvoja informatike koja je dostupna širokom krugu korisnika, omogućava se vođenje trgovačke knjige pored pisane i u elektronskoj formi, u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi federalni ministar trgovine.

Izmjenama i dopunama je, između ostalog, jasno propisano da su trgovci koji obavljaju djelatnost u trgovačkim objektima namijenjenim za trgovinu različitih robnih grupa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda dužni u tržišnoj utakmici postupati u skladu s kodeksom dobrih poslovnih običaja i na odgovarajući način osigurati iste uslove svim učesnicima na unutrašnjem tržištu koji nisu usmjereni na nanošenje štete drugim trgovcima, proizvođačima – dobavljačima, krajnjim potrošačima, kao i javnom interesu.

Pod osiguranjem istih uslova podrazumijevaju se pravo na jednaku zastupljenost roba svim dobavljačima i njihovo pozicioniranje u trgovačkim objektima, te ravnopravan i nediskriminatorski tretman dobavljača prilikom plasmana i pozicioniranja njihovih proizvoda na policama, utvrđivanja marži i načina plaćanja, posebne ponude, promotivne aktivnosti i sličnih mjera prilikom zaključivanja kupoprodajnih ugovora.

IZJAŠNJENJE VLADE FBiH O ZAHTJEVIMA PLENUMA GRAĐANA
I GRAĐANKI FBiH UPUĆENIH FEDERALNIM INSTUTUCIJAMA VLASTI

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Izjašnjenje o zahtjevima plenuma građana i građanki Federacije BiH upućenih federalnim institucijama vlasti.

U Izjašnjenju je, kroz devet tačaka, navedeno šta je Federalna vlada u dosadašnjem mandatu uradila na stabiliziranju ekonomske i socijalne situacije u FBiH: od evidentnog smanjenja unutrašnjeg i vanjskog duga, preko uvođenja budžetske discipline, postizanja fiskalne stabilnosti, stabilizacije Fonda PIO, do insistiranja da tužilaštva ispitaju činjenice i, ako postoje dokazi, pokrenu utvrđivanje odgovornosti za provedene privatizacije preduzeća.

Kompletan tekst Izjašnjenja možete naći ovdje.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE ZA OBRAČUN NAKNADA

Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH.

Razvojem i izgradnjom autocesta bilo je potrebno detaljnije i preciznije utvrditi posebne visine naknade za korištenje singlmodnog optičkog vlakna, samozračećeg kabla radi pokrivanja telekomunikacionim signalom za telekom operatere u tunelima i naknadu za smještaj opreme u komunikacionim ormarima, jer se radi o posebnoj vrsti opreme na autocesti.

Izmjenama i dopunama Uredbe utvrđena je visina naknade za korištenje jednog singlmodnog optičkog vlakna i njen način usklađivanja. Ova naknada, u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u cestovnom zemljištu JP Autoceste Federacije BiH, utvrđuje se godišnje u konvertibilnim markama po dužnom metru korištenog optičkog vlakna i za kategoriju autoceste iznosit će 0,30 KM/m, a za kategoriju brze ceste 0,20 KM/m. Naknada se usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora o korištenju optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi.

Posebna mjesečna naknada za smještaj jednog kompleta takozvane EIA u komunikacionim ormarima u objektima i prostorijama Autocesta FBiH iznosi 50 KM.

Naknade za korištenje samozračećeg kabla za radiosignal radi pokrivanja telekomunikacionim signalom za telekom operatere u tunelima mjesečno iznosi za autoceste 0,50 KM po dužnom metru, a za brze ceste 0,30 KM/m. Ova se naknada usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora i dužine samozračećeg kabla u cijevima tunela, tako da se naknada množi s koeficijentom usklađivanja i obračunava kumulativno.

Ovim izmjenama će postojeća infrastruktura autocesta postati pristupačnija svim budućim korisnicima.

O ZAHTJEVIMA RADNIKA „BUTMIRA“

Vlada FBiH razmatrala je danas zahtjeve radnika Poljoprivrednog dobra „Butmir“ iz Sarajeva i zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, za narednu sjednicu, predloži Program poticaja u poljoprivredi za 2014. godinu.

Vlada će zatražiti hitno očitovanje i sugestije od nadležnih parlamentarnih odbora kako bi se moglo pristupiti konačnom usvajanju Programa.

Nakon toga će oni kojima, poput PD „Butmir“, eventualno nisu isplaćeni poticaji za 2013. godinu, biti u proiritetu za isplatu.

Vlada FBiH napominje da je dug na koji opravdano ukazuju radnici PD Butmir“ nastao nakon što je od tadašnjeg v.d. direktora upućen zahtjev za obustavu isplate poticaja.

SREDSTVA ZA PROJEKT „PODRŠKA MREŽAMA SOCIJALNE SIGURNOSTI“

Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 50.000 konvertibilnih maraka iz Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrške mrežama socijane sigurnosti“ za prvi kvartal ove godine.

Ova sredstva će biti isplaćena s pozicije „Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima – Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica” Federalnog budžeta za 2014. godinu.

IZVJEŠĆE O EMISIJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada usvojila je danas Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa. Izvješće će uputiti Parlamentu FBiH radi informiranja.

Kako je navdeno, 4.4.2014. godine objavljen je Javni poziv za sudjelovanje u emisiji trezorskih zapisa FBiH putem aukcije na Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira. Aukcija trezorskih zapisa održana je 15.4.2014. godine, čime je Federacija BiH ponudila 1.500 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu (ukupno 15.000.000 KM), s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Za vrijeme trajanja aukcije ukupno je pristiglo 19 ponuda za kupovinu 4.933 trezorska zapisa u ukupnom iznosu od 49.330.000 KM. Prihvaćeno je sedam ponuda za kupovinu putem kojih je prodano svih 1.500 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 15.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Trezorski zapisi prodati su po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,81 posto na godišnjem nivou.

Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 1. listopada 2014. godine, a kompletnu ponudu otkupio je bankarski sektor.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA PRVO TROMJESEČJE 2014. GODINE

U prva tri ovogodišnja mjeseca su ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje Proračuna FBiH iznosili 443,7 milijuna konvertibilnih maraka, što je 19 posto planiranog za 2014. godinu. Od toga su poreski prihodi ostvareni s 92,4 milijuna KM, neporezni su iznosili 29,1 milijuna KM, aprimici od zaduživanja 122,2 milijuna KM. U odnosu na isto razdoblje 2013. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje bilježe porast od 20 posto, odnosno za 72,4 milijuna KM, na što je izravno utjecala veća naplata prihoda od neizravnih poreza (17 posto), te porast zaduženja (39 posto) u prvom kvartalu 2014. godine.

Najveći porast prihoda u odnosu na prvo tromjesečje protekle godine bilježe prihodi od neizravnih poreza na ime financiranja relevantnog duga od 51 posto i prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) od 23 posto. Pozitivna je činjenica da su i prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federalnom proračunu u prvom kvartalu 2014. godine zabilježili porast od šest posto, odnosno veći su za 9,7 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Prihodi od poreza iznosili su od 292,4 milijuna KM, što je 21 posto planiranog za 2014. godinu. U odnosu na isto izvješajno razdoblje prethodne godine, poreski prihodi bilježe rast od 37,9 milijuna KM, odnosno za 15 posto.

Neporezni prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne i drugi) iznosili su 29,1 milijuna KM, što je devet posto planiranog za tekuću godinu, a u odnosu na prethodnu, veći su dva posto.

Ukupno obračunati rashodi i izdatci za razdoblje siječanj-ožujak 2014. godine su 420,4 milijuna KM, što je 18 posto planiranog za 2014. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 316,5 milijuna KM, što je 75 posto od ukupno obračunatih rashoda i izdataka.

Bitno je istaknuti da je u prvom tromjesečju 2014. godine izmireno oko 150 milijuna KM prenesenih obaveza iz 2013.

Prema ekonomsko-funkcionalnoj klasifikaciji, 171,3 milijuna KM, odnosno 40,7 posto ukupno realiziranih rashoda odnosi se na socijalna davanja.
Najveća izdvajanja u okviru tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na mjesečne transfere za MIO (56 milijuna KM), za invalidnine (73,6 milijuna KM), za neratne invalidnine (28,1 milijuna KM), za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (3,9 milijuna KM), za civilne žrtve rata (6,4 milijuna KM) i za deminere (1,6 milijuna KM).

Na ime otplate dugova izdvojeno je 151,2 milijuna KM, od toga za vanjski dug 86,6 milijuna KM, za otplatu domaćeg pozajmljivanja 29,7 milijuna KM i za otplatu unutarnjeg duga 34,9 milijuna KM.

O REALIZACIJI BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBiH U 2013. GODINI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2013. godini kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Prošle godine proizvedeno je 6.227.700 tona uglja (86 posto od plana), što je zadovoljilo ukupnu potrošnju u Federaciji BiH. Izvezeno je 152.934 tone, odnosno 71 posto u odnosu na plan. Za potrebe termoelektrana, kao najvećeg potrošača, ostvarena je proizvodnja od 5.283.605 tona, što je za 301.237 tona manje nego u 2012. godini, a 602.395 tona manje u odnosu na ugovorene količine za 2013. godinu.

Snabdijevanje električnom energijom obezbijeđeno je domaćom proizvodnjom (od 9.918 GWh) i uvozom, a izvezeno je 1.455 GWh. Potrošnja je iznosila 8.463 GWh, što je šest posto manje od planirane.

Prema izvještajima 12 uvoznika naftnih derivata, u 2013. godini je na područje Federacije BiH uvezeno 638.311 tona, a međuentitetskom trgovinom još dodatnih 276.299 tona naftnih derivata, što u konačnom saldu daje 914.610 tona naftnih derivata.Potrošnja je iznosila 894.689 tona, odnosno tri posto manje od planirane.

Kada je riječ o snabdijevanju Federacije BiH prirodnim gasom, ono je u cijelosti bazirano na uvozu. U 2013. godini potrošnja je iznosila od 182.224.000 Sm3, što je za 23,85 posto manje od planirane. U odnosu na prethodnu godinu, potrošnja je niža za 8,58 posto. Energoinvest i BH-Gas produžili su ugovor s Gazpromom, ruskim isporučiocem prirodnog gasa, o snabdijevanju gasa i u 2014. godini.

Generalni zaključak je da je snabdijevanje Federacije BiH energijom u 2013. godini bilo stabilno.

IZVJEŠTAJ O PRIGOVORU BIVŠIH RADNIKA JP VZ „ORAO“ RAJLOVAC

Vlada Federacije BiH primila je na znanje Izvještaj Komisije za razmatranje osnovanosti prigovora 14 bivših zaposlenika Javnog preduzeća Vazduhoplovni zavod „Orao“ Rajlovac-Sarajevo o uvezivanju penzijskog staža osiguranja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje danas predlože način iznalaženja sredstava sredstva za retroaktivno uvezivanje penzijskog staža osiguranja za devet bivših zaposlenika JP VZ „Orao“ Rajlovac-Sarajevo, zaključno s 31.12.2010. godine, a prema aktu FZ PIO od 5.3.2014. godine.

Federalna vlada je dala saglasnost za formiranje Komisije sačinjene od predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i „Orla“.

Njen zadatak je da razmotri osnovanost retroaktivnog uvezivanja penzijskog staža osiguranja svih bivših zaposlenika ovog zavoda od 31.12.2010. godine čime bi bilo omogućeno njihovo prijavljivanje nadležnoj službi za zapošljavanje u cilju ostvarivanja prava na penziju.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je obavezano da, za jednu od narednih sjednica Vlade FBiH, pripremi prijedlog rješenja o formiranju ove komisije.

SMANJEN BROJ ČLANOVA KOMISIJE

Vlada FBiH danas je izmnijenila i dopunila Odluku o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje. Naime, budući da su, ranije stvoreni, zaostaci u rješavanju po žalbama prevaziđeni, stvoreni su uvjeti za smanjenjem broja stručnih i tehničkih osoba u ovoj komisiji.

Tako, umjesto šest stručnih osoba na izradi nacrta rješenja kojim se rješava po žalbama u drugostepenom postupku, sada rade dvije. Istovremeno prestaje angažman pet tehničih osoba, koja su utvrđivala identifikacione i druge podatke o staroj deviznoj štednji, vršile unos podataka u cilju plaćanja i druge poslove s tim u vezi.

Na ovaj način su troškovi po osnovu naknade za rad Komisije značajno smanjeni.

PROVOĐENJE REFORME JAVNE UPRAVE

Federalna vlada usvojila je danas Godišnji izvještaj o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH) za period januar-decembar 2013. godine.

Također, usvojila je i preporuke za provođenje prioritetnih aktivnosti u 2014. godini u reformskim oblastima Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, Javne finansije, Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravni postupak i upravne usluge, Institucionalna komunikacija i E-uprava.

IMENOVAN PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR ZEMALJSKOG MUZEJA BiH

Imajući u vidu neriješen pravni status, teško finansijsko stanje i ostale neriješene probleme koji su rezultirali zatvaranjem Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH danas je imenovala Harisa Pašovića za predsjednika, a Jakoba Fincija i Srđu Hrisafovića za članove privremenog Upravnog odbora ove institucije. Njihov je prioritetni zadatak da u najkraćem roku, a najduže do 30 dana, imenuju v.d. direktora Zemaljskog muzeja BiH.

Na ovaj način Federalna vlada nastoji stvoriti minimum uslova za opstanak i funkcionisanje ove izuzetno važne institucije kulture.

Obzirom na činjenicu da je osnivač Zemaljskog muzeja SR Bosna i Hercegovina, Vlada Federacije BiH stajališta je da osnivačka prava pripadaju državi Bosni i Hercegovini kao pravnom sljedniku SRBiH, te je Vlada FBiH iz tih razloga dva puta pisala Vijeću ministara BiH i apelirala da ono, u ime Bosne i Hercegovine, poduzme nešto na rješavanju ozbiljnih problema u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i ostalim institucijama s neriješenim pravnim statusom. Obzirom na to da Vijeće ministara BiH do sada nije poduzelo nikakve konkretne mjere za spas Zemaljskog muzeja, Vlada FBiH je odlučila da pristupi prijelaznom rješenju u cilju spašavanja ove najbitnije institucije kulture u Bosni i Hercegovini.

PLAN AKTIVNOSTI ZA USPOSTAVU SARADNJE TENGDA GRUPACIJE U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o realizaciji Plana aktivnosti za uspostavu trgovinsko-ekonomske i investicione saradnje TENGDA grupacije iz NR Kine i Federacije BiH.

U Informaciji se navodi da su aktivnosti u vezi s Pismom namjere o trgovinsko-ekonomskoj i investicionoj saradnji TENGDA grupacije s Federacijom BiH započele sastankom Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije s predsjednikom Privredne komore FBiH 4. septembra 2013. godine u Mostaru. Tada je dogovoreno da PKFBiH uputi dopise kantonalnim premijerima resornim kantonalnim ministarstvima, kantonalnim privrednim komorama, kako bi se očitovali o učešću u realizaciji predložene saradnje.

U vezi sa potencijalnim ulaganjem investitora TENGDA grupacije za izgradnju fabrike keper tkanina, dostavljeni su prijedlozi ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog i Srednjebosanskog kantona, općina Orašje, Pale (Federacija BiH) i Breza.

U cilju pripreme odgovora potencijalnom investitoru, ostvaren je kontakt s Trgovinskim odjelom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH radi pribavljanja informacija o režimu trgovine tekstilnim proizvodima koji imaju porijeklo iz naše zemlje, te sa Spoljnotrgovinskom komorom BiH radi prikupljanja podaka o potrošnji keper tkanina u zemljama u okruženju.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije dostavila tražene podatake o uvozu keper tkanina u našu zemlju.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privrednu komoru FBiH Vlada je zadužila da TENGDA grupaciji, dostave prijedloge lokalnih zajednica za uspostavu saradnje, kao i da o namjeri potencijalnog investitora informiraju Vladu FBiH.

INFORMACIJA O UPLATAMA ZA FINANSIJSKU KONSOLIDACIJU RUDNIKA U 2013.

Federalna vlada upoznala se danas s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju nadzora u toku 2013. godine nad realizacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine. Konstatirano je da je od 28.000.000 KM planiranih za 2013. godinu, do sada uplaćeno 13.971.406,32 KM, što je 49,90 posto u odnosu na plan, od čega je po osnovu duga za penzijsko i invalidskog osiguranja uplaćeno 12.967.311,06 KM, a po osnovu poreza na plaću 1.004.095,26 KM.

Također je navedeno da su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, radi neusaglašenosti duga sa Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje, a JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje radi pretplate u prethodnom periodu, izvršili povrat dijela uplaćenih sredstava na ime duga za penzijsko i invalidsko osiguranje u Budžet FBiH. Nakon umanjenja za iznos vraćenih sredstava ukupna realizirana sredstva za dug po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja iznose 12.854.441,58 KM. Ukupna preostala sredstva za uplatu iznose 14.028.593,68 KM, od čega za dug po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja 11.112.688,94 KM i za porez na plaću 2.915.904,74 KM.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da u što kraćem roku rudnicima uplati preostala sredstva za 2013. godinu.

INICIJATIVA ZA POVEĆANJE AKCIZE NA NAFTNE DERIVATE

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Inicijativu JP Autoceste Federacije BiH za povećanje akcize na naftne derivate za dodatnih 0,10 KM/litar, te je uputila Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH na razmatranje i nadležno postupanje.

U obrazloženju se navodi da se BiH Pismom namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu obavezala da će, između ostalog, povaćati akcizu na gorivo, čiji će prihod biti direktno usmjeren na investicije za izgradnju autocesta. Sadašnji izvori prihoda od akcize na naftne derivate (0,10 KM) godišnje iznose oko 60 miliona KM. Tim sredstvima se finansiraju nabavka zemljišta, projektovanje, a manji dio ide na izgradnju i otplatu anuiteta. Ukupne investicije na izgradnji autoceste u 2012. godini iznosile su 220 miliona KM, a u 2013. godini 475 miliona KM. Do sada je završeno i stavljeno u zatvoreni sistem naplate ukupno 47 km autoceste. U 2013. godini okonačani su radovi i na pet kilometara poddionice Kravice – Bijača, uključujući GP Bijača.

Tokom ove godine očekuje se okončanje izgradnje još sedam poddionica (oko 50 km), te bi na taj način bila okončana izgradnja ukupno 102 km autoceste na Koridoru Vc.

U narednom periodu planirane su pripremne aktivnosti za izgradnju dionica autoceste od Tarčina prema jugu. Imajući u vidu da se radi o trasi autoceste koja prolazi terenom nepovoljnih reljefno-morfoloških karakteristika, gdje je veći dio trase u objektima (vijadukti, tuneli i mostovi), te da ujedno predstavlja i najskuplju dionicu u odnosu na druge na Koridoru Vc, potrebno je osigurati dodatna kreditna sredstva u iznosu od 300 do 400 miliona eura. Dodatno kreditnozaduženje zahtijeva i osiguranje dodatnih izvora prihoda.

INFORMACIJA FEDERALNOG ZAVODA MIO

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje upoznao je danas Vladu FBiH o dosadašnjoj realizaciji zaključaka s 97. sjednice, kojima mu je data suglasnost na povećanje isplatnog koeficijenta počev od 1.1.2014. godine.

Zaključcima su, također, utvrđene obveze pojedinih institucija da svojim aktivnostima dodatno doprinesu održavanju financijske stabilnosti Federalnog zavoda.

INICIJATIVA ZA POMOĆ POVRIJEĐENOJ ATLETIČARKI ADISI JUSUFOVIĆ

Vlada Federacije BiH prihvatila je inicijativu za izdvajanje 9.410 konvertibilnih maraka na ime finansijske pomoći Adisi Jusufović, a Federalno ministarstvo kulture i sporta zadužila da pripremi i Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava, kako bi za narednu sjednicu Vlade FBiH bio pripremljen prijedlog ove odluke.

Adisa Jusufović (1996), jedna od najperspektivnijih atletičarki BiH u disciplinama skok udalj i troskok, učestvujući na Ekipnom prvenstvu BiH za seniore i seniorke koje je prošle godine održano u Banjoj Luci, doživjela je tešku povredu koljena koja će ostaviti trajne posljedice po njeno zdravlje. Kako njen Atletski klub Sloboda-Tehnograd nema vlastitih sredstava, pokrenuo je ovu inicijativu za iznalaženje sredstava za medicinski tretman.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close