110. sjednica Vlade F BiH: Odluke i zaključci

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj 110. sjednici, koja je održana u Sarajevu, nakon razmatranja Informacije o uočenim nepravilnostima u postupku privatizacije i poslovanju privrednih društava nakon završetka postupka privatizacije ili otvaranja stečaja, zatražila od nadležnih tužilaštava u Federaciji BiH da se, u što kraćem roku, očituju o svim izvještajima o počinjenim krivičnim djelima i drugim informacijama koje su im dostavile Finansijska policija FBiH, te druge institucije Federacije BiH, a tiču se zloupotreba u postupku privatizacije i poslovanja privrednih društava prije, tokom i nakon okončanja tog postupka i donesu konačne tužilačke odluke u vezi s ovim predmetima.

Osim toga na 110. sjednici Vlade F BiH donesene su i slijedeće odluke:

INFORMACIJA O UOČENIM NEPRAVILNOSTIMA U POSTUPKU PRIVATIZACIJEI POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA NAKON ZAVRŠETKA POSTUPKA PRIVATIZACIJE ILI OTVARANJA STEČAJA

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, nakon razmatranja Informacije o uočenim nepravilnostima u postupku privatizacije i poslovanju privrednih društava nakon završetka postupka privatizacije ili otvaranja stečaja, donijela tri zaključka.

Prvim zaključkom je zatražila od nadležnih tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine da se, u što kraćem roku, očituju o svim izvještajima o počinjenom krivičnom djelu i drugim informacijama koje su im dostavile Finansijska policija FBiH, te druge institucije Federacije BiH, a tiču se zloupotreba u postupku privatizacije i poslovanja privrednih društava prije, tokom i nakon okončanja tog postupka i donesu konačne tužilačke odluke u vezi s ovim predmetima.

Na temelju niza zahtjeva koje su Vladi Federacije BiH uputili sindikati, obespravljeni radnici i drugi predstavnici civilnog društva, kao i na temelju informacija Finansijske policije FBiH, te drugih institucija Federacije BiH, Vlada Federacije BiH, drugim zaključkom, traži od nadležnih tužilaštava u Federaciji BiH da donesu konačne tužilačke odluke o izvještajima o počinjenom krivičnom djelu i drugim informacijama koje su im dostavljene u vezi s privatizacijom i poslovanjem privrednih subjekata, te da o svojim odlukama informišu Vladu Federacije BiH.

Riječ je o privrednim subjektima Feroelektro d.d. Sarajevo, Vranica d.d. Sarajevo, Sodaso Holding -“Polihem” d.d. Tuzla, Konjuh d.d. Živinice, “Energopetrol” d.o.o. Mostar (Petrol Ljubuški), “Soda So” Holding Fabrika soli d.d. Tuzla, Konfekcija “Borac” d.d. Travnik, Trgovina “Borac” d.d. Travnik, Borac Export-Import d.d. Travnik, Alhos d.d. Sarajevo u stečaju, Soda so Holding “Dita” d.d. Tuzla, Tuzlanska Banka, Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Šipad Komerc d.d. Sarajevo, Hotel Holiday Inn Sarajevo HTP, Soko Mostar (sva preduzeća nastala iz bivšeg sistema), Granit d.o.o. Jablanica, Rudar d.o.o. Konjic, te bugojanskoj „Špediciji“.

Donesen je i zaključak kojim Vlada Federacije BiH poziva Sindikate i druge predstavnike civilnog društva u Federaciji BiH da joj nastave dostavljati informacije i dokumentaciju u vezi s procesom privatizacije i poslovanja privrednih društava, kako bi ova dokumentacija, nakon analize, bila proslijeđena nadležnim tužilaštvima.

Ove zaključke Federalna vlada je donijela jer je istinska vladavina prava u Federaciji Bosne i Hercegovine neophodna kako bi došlo do ispunjavanja opravdanih zahtjeva obespravljenih radnika, s jedne, te stvaranja uvjeta za privlačenje investicija, otvaranje radnih mjesta i ukidanje nelojalne konkurencije, s druge strane. Jedan od ključnih faktora koji determiniše stvaranje takvog društvenog ozračja jeste transparentan i zakonit proces promjene vlasništva u periodu tranzicije i nastavka puta Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji.

Uvažavajući činjenicu da je proces privatizacije i pretvorbe državnog vlasništva u Federaciji BiH praćen nizom sumnji u zakonitost određenih postupaka nadležnih organa koji su ih provodili, učesnika u tim postupcima, kao i rada tih privrednih društava nakon privatizacije, Vlada Federacije BiH u više navrata je razmatrala informacije o problemima koji su uzrokovani tokom postupka privatizacije i poslovanja privrednih društava nakon okončanja tog postupka i donosila zaključke.

Kako je obrazloženo, Vladi Federacije BiH, premijeru FBiH i federalnim ministrima u više navrata su različite sindikalne organizacije, obespravljeni radnici i druge formalne i neformalne grupe, od samog početka rada Vlade FBiH u ovom mandatu, dostavljali zahtjeve za angažiranje istražnih organa koji bi ispitali proces privatizacije i naknadno poslovanje u firmama nakon okončanja tog procesa. Na temelju tih zahjeva, Federalna vlada je tražila od Finansijske policije FBiH da provjeri takve navode u nizu firmi, što je rezultiralo podnošenjem izvještaja Finansijske policije FBiH prema nadležnim tužilaštvima o počinjenom krivičnom djelu od strane.

U isto vrijeme, prema tužilaštvima su upućivane informacije o saznanjima sa kojim raspolažu Vlada FBiH i njene institucije, za koje se cijenilo da mogu pomoći u donošenju konačnih tužilačkih odluka o eventualnom pokretanju istražnih radnji i podizanju optužnica.

Na osnovu izvještaja Federalnog tužilaštva o primjeni Krivičnog zakona u FBiH za 2011., 2012., i 2013. godinu, koji je dostavljen na zahtjev Vlade FBiH, evidentno je kako u Federaciji BiH u tom periodu, unatoč nizu izvještaja o počinjenom krivčnom djelu, te drugim informacijama koje su dostavljane tužilaštvima, nije podignuta niti jedna optužnica za zloupotrebe počinjene u procesu privatizacije, Vlada Federacije BiH, bez namjere da utiče na odlučivanje i rad pravosudnih organa, a imajući u vidu svakodnevni opravdani interes različitih predstavnika obespravljenih građana, ali i institucija koje trpe štetu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi FBiH.
Ovom izmjenom se osigurava neophodan uslov za primjenu Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koji regulira pitanje naplate javnih prihoda od sportskih kolektiva kao dužnika. Naime, ovim zakonom se sportskim kolektivima omogućava plaćanje obaveza po osnovu javnih prihoda na rate, u smislu da se utvrđena glavnica duga otplaćuje u dužem vremenskom periodu, kroz veći broj rata, nego što je to propisano prema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH.
Isto tako, Zakonom o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koji predstavlja izuzetak od postojećih pravila koja reguliraju pitanja naplate javnih prihoda, bio bi omogućen otpis potraživanja po osnovu zateznih kamata za sve sportske kolektive koji budu svoje obaveze izmirivali prema utvrđenim pravilima iz navedenog propisa i sporazuma koji bude potpisan sa Poreznom upravom Federacije BiH.

SKRAĆENI UMJESTO HITNOG POSTUPKA

Na inicijativu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH jučer je odlučila da hitni postupak po kojem je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite upućen u parlamentarnu proceduru, zamijeni skraćenim postupkom.

Riječ je o Prijedlogu zakona čije su odredbe usklađene s presudama Ustavnog suda FBiH od 20.11.2012. i od 7.2.2013. godine.

IZJAŠNJENJA VLADE FBiH

Vlada FBiH prihvatila je jučer jedan od amandmana koje je na Prijedlog prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH “Sliv rijeke Une” za period 2007. do 2027. godine podnijela Skupština Unsko-sanskog kantona. Riječ je o amandmanu koji se odnosi na rokove donošenja detaljnih planskih dokumenata.

Vlada se, također, izjasnila o zahtjevu za autentično tumačenje člana 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova. Prema izjašnjenju, ova odredba Zakona je jasna i precizna, te nema potrebe za davanjem autentičnog tumačenja. Članom 7. je, naime, propisano da se stanovi dodjeljuju na osnovu rang-liste utvrđene na prijedlog sindikata davaoca, a u skladu s važećim pravilnikom, odnosno općim aktom.

UREDBA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG
MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA

Vlada FBiH donijela je jučer Uredbu o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju. Radi se o građevinama saobraćaja i veza, energetskim, vodnim i proizvodnim građevinama, građevinama za postupanje sa otpadom i građevinama posebne namjene, kao i ostalim, kao što su banjsko-lječilišni kompleksi površine od deset hektara i više, te univerzitetski klinički centri.

Ministarstvo izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju i za zahvate u prostoru i građevine za koje je posebnim propisom određena obveza posjedovanja okolinske dozvole (veliki zagađivači), koja se izdaje na osnovu Studije o procjeni utjecaja na okoliš i uvjeta zaštite okoliša, te za zahvate u prostoru i građevine za koje se odobrenje za eksploataciju izdaje na osnovu Zakona o rudarstvu. Uredba, ujedno, harmonizira propise i nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja s federalnim Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o geološkim istraživanjima i Zakonom o cestama.

SUGLASNOST NA AKTE BHŽJK

Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje suglasnost na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije (BHŽJK) Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja za 2014. godinu.

Ova odluka nema financijski utjecaj na Proračun FBiH, jer uvažava već alocirane pozicije koje su odobrene ovim proračunom za 2014. godinu u iznosu od 660.000 konvertibilnih maraka kako je i uvršteno u Osnove plana poslovanja BHŽJK za 2014. godinu.

Danas je Vlada dala suglasnost i na Odluku Upravnog odbora BHŽJK o usvajanju Izvještaja o radu za 2012. godinu.

SREDSTVA ZA MANIFESTACIJE BORACA/BRANITELJA

Na jučerašnjoj sjednici donesene su tri odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Prvom od njih je odobreno izdvajanje 40.000 konvertibilnih maraka namijenjenih finansiranju troškova tradicionalnog druženja povodom Dana Zlatnih ljiljana.

Druga odluka odnosi se na iznos od 60.000 za finansiranje troškova održavanja 11. sportskih igara RVI BiH, a trećom je u svrhu za finansiranja troškova održavanja 15. sportskih igara HVIDR-e HVO HB odobreno 40.000 KM.

O INSTRUKCIJAMA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Vlada FBiH razmatrala je jučer Instrukciju ombudsmena za zaštitu potrošača vezano za proizvodnju i potrošnju električne energije i, u tom kontekstu, uputila svoje izjašnjenje i mišljenja.

Kada je riječ o Odluci o utvrđivanju jediničnih iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK za 2013. godinu, Vlada FBiH smatra da je ona zasnovana na Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije kojim se propisuje da se ta odluka ima primjenjivati do donošenja Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIEiK i određivanju naknada za podsticanje, te da je ne treba ukinuti i staviti van primjene za 2014. godinu.

U izjašnjenju se, dalje, navodi da je Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIEiK i određivanju naknada za podsticanje u fazi pripreme i da bi trebala biti donesena u roku od šest mjeseci.

Kada je riječ o ostalim instrukcijama ombudsmena za zaštitu potrošača, Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nisu u mogućnosti izmijeniti i dopuniti Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, te je ova instrukcija danas upućena Parlamentu FBiH na razmatranje.

AKTIVNOSTI NA LIKVIDACIJI ZAVODA ZA PLATNI PROMET

Nakon što je jučer prihvatila Izvještaj o aktivnostima koje je preuzeo likvidator Zavoda za platni promet Federacije BiH, Federalna vlada je Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH imenovala sljednikom ovog zavoda. Preuzimanje sljedništva bit će izvršeno danom prihvatanja Izvještaja o likvidaciji Zavoda za platni promet i Izvještaja Finansijske policije FBiH o kontroli rada Zavoda.

Službi zajedničkih poslova, kao sljedniku Zavoda, po završetku likvidacije, treba prenijeti vođenje sudskih sporova koje je pokrenuo Zavod i sporova pokrenutih protiv Zavoda, a koji se tiču radnih odnosa, povrata stanova itd., vlasništvo nad stanovima, garažama i pokretnoj imovini, te imovinu društvenog standarda u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Preostala novčana sredstva Zavoda na računima banaka, te potraživanja po osnovu depozita i sudskih presuda, po završenom postupku likvidacije, bit će prenesena u Buđet Federacije BiH. Također, iz Budžeta će biti namirene eventualno nastale obaveze po osnovu sudskih presuda.

Vlada Federacije BiH dat će nalog Finansijskoj policiji FBiH da izvrši kontrolu postupka likvidacije Zavoda za platni promet u FBiH, u dijelu koji se odnosi na zakonitost rada likvidatora u postupanju s imovinom Zavoda, te da o nalazima kontrole obavjesti Vladu FBiH, Federalno ministarstvo finansija i likvidatora Zavoda.

Likvidator će, po okončanju svih ovih poslova, podnijeti izvještaj Vladi Federacije BiH o završetku poslova likvidacije Zavoda za platni promet FBiH.

INFORMACIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA
RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

Federalna vlada je danas prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o pripremama i realizaciji četiri programa: OPEC Fond za međunarodni razvoj, Saudijski fond za razvoj, CEB – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ i Regionalni stambeni program.

Ovo ministarstvo je zaduženo da, u skladu sa svojim nadležnostima i ulogom implementatora (PIU), osigura uspješnu realizaciju ciljeva i ovih programa.

U Informaciji je, između ostalog, navedeno da se može zaključiti da je ovaj projekt odmakao u svojoj pripremi i realizaciji koja se odvija sa konsultantima Razvojne banke Vijeća Evrope. CEB je u ime najvećih donatora EU, SAD i više bilateralnih donatora za BiH (Njemačka, Holandija, Švedska i drugi), angažovan kao konsultant i monitor za praćenje realizacije programa.

U periodu 2014. – 2017. godina, u Bosni i Hercegovini se planiraju realizirati ova četiri programa kroz koje će se obezbijediti 5.100 stambenih rješenja izgradnjom individualnih stambenih objekata, izgradnja 3.881 stambene jedinice u zgradama kolektivnog stanovanja i 80 stambenih rješenja u gerijatrijskim centrima za ukupno oko 24.500 osoba. Ukupan iznos sredstava za ove programe iznosi 403.000.000 KM.

Ova sredstva su osigurana za tri projekta iz kreditnih sredstava, a za Regionalni stambeni program osigurana su donatorska sredstva.

O RADU JP „FILMSKI CENTAR SARAJEVO”

Vlada Federacije BiH donijela je odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, te o izmjeni Statuta „Filmskog centra Sarajevo”. Na ovaj način je dosadašnji osnovni kapital ovog javnog preduzeća, izražen u novcu, u iznosu od 5.000 KM, povećan za 2.000 KM nakon pripajanja „Sutjeska filma” d.o.o. Sarajevo „Filmskom centru Sarajevo”.

Federalna vlada je usvojila i Izvještaj o radu J.P. „Filmski centar Sarajevo” d.o.o. za 2013. godinu s bilansom stanja i uspjeha za period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine, Izvještaj o radu Odbora za reviziju za period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine, Izvještaj o radu privremenog Nadzornog odbora J.P. „Filmski centar Sarajevo” d.o.o., Plan poslovanja za 2014. godinu ovog preduzeća, Prijedlog načina pokrića gubitka Centra i Trogodišnji plan poslovanja J.P. „Filmski centar Sarajevo” d.o.o. za period 2014.-2016. godina.

O NAKNADAMA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Realizirajući jedan od zaključaka 101. sjednice, Federalno ministarstvo okoliša i turizma danas je Vladi FBiH dostavilo Informaciju koja se odnosi na definiranje politike zaštite okoliša i naplate okolišnih naknada za djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i gasa. Cilj je kreiranje dobre okolišne politike i preventivnog djelovanja na zagađivanje životne sredine.

Kako se kaže u Informaciji, Federalno ministarstvo okoliša i turizma ne izdaje okolišne dozvole za istraživanja nafte i gasa, vać jedino za eksploataciju. Dozvole za eksperimentalna istraživanja izdaje nadležno ministarstvo energije, odnosno prostornog planiranja. U slučaju da se pokrene investicija, za dobijanje okolišne dozvole nužna je procjena utjecaja na okoliš.

Prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH previđeno je da je koncesionar dužan poduzeti sve mjere u cilju zaštite okoliša tijekom operacija s naftom i plinom, te kontrolu mjerenja parametara okoliša radi sprječavanja ili smanjenja štetnih efekata i njihovih posljedica na okoliš.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je planiralo donošenje posebne uredbe o naknadama za korištenje okoliša. Donošenje posebne uredbe za istražne poslove u svezi eksploatacije nafte i gasa nije potrebno, jer kratko traju, a količine eventualno ekstahovane nafte i gasa bi bile minimalne. Tek po završenim istražnim radovima, ukoliko bi došlo do pokretanja eksploatacije, bilo bi moguće rješenjem, a u skladu s uredbom, odrediti iznos naknada za korištenje okoliša i njegova zagađenja.

Istaknuto je da niti jedna zemlja u okruženju nema uredbu koja bi regulirala uvođenje naknada za korištenje okoliša za eksploataciju nafte i gasa.

KONTROLA IZVRŠENJA PRIVATIZACIJSKIH KUPOPRODAJNIH UGOVORA

Federalna vlada usvojila je danas Izvješće Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o kontroli izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.

U postupku privatizacije državnog kapitala poduzeća u Federaciji BiH zaključeno je, kaže se u Izvješću, 609 kupoprodajnih ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora u FBiH zaključeno je 637 kupoprodajnih ugovora. Ukupne obveze kupaca državnog kapitala 609 poduzeća bile su: kupoprodajna cijena 753.300.117,70 konvertibilnih maraka, investicije od 1.407.655.193,50 KM, prijem 42.230 zatečenih radnika i zapošljavanje 14.006 novih radnika. Obveze kupaca iz 637 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele poduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 135.315.156,02 KM, investicije u iznosu od 161.365.393,96 KM, prijem 3.115 zatečenih radnika i zapošljavanje 3.514 novih radnika.

Na osnovu prikupljenih izvješća kantonalnih i Agencije za privatizaciju u FBiH, u postupku kontrole izvršenja svih ovih ugovornih obveza, može se vidjeti da je od ukupno 1.246 kupoprodajnih ugovora, 1.031 ili 82,74 posto izvršeno, te da je 110 kupoprodajnih ugovora aktivno (još su predmet kontrole).

Zbog neizvršenja ugovorenih obveza raskinuto je 86 (ili 6,9 posto) kupoprodajnih ugovora, a za 19 (ili 1,53 posto) u tijeku su sudski postupci za raskid.

Od ukupno 609 ugovora koji se odnose na poduzeća, kod 468 ili 76,85 posto su izvršene sve obveze. Od 18 ugovora iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH izvršeno je 12 ugovora ili 66,7 posto.

Kako je konstatirano, ukupne obveze investiranja izvršene su sa 111,15 posto, kao i prijema novih radnika sa 116,29 posto.

Kod prodaje imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora, od ukupno 637 ugovora kod 563 ili 88,38 posto ugovora su izvršene sve obveze.

INFORMACIJA O TUŽBAMA RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA IZ PASIVNOG PODBILANSA

Vlada FBiH usvojila je jučer Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o tužbama protiv kompanija susjednih država iz oblasti namjenske industrije radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa.

U Republici Srbiji podnesena je 21 tužba, ukupne vrijednosti sporova 60.506.442,49 dolara, 3.053.005,19 funti i 278.353,71 eura. U Republici Makedoniji podnesena je jedna tužba, a vrijednost spora je 25.000 eura. U Crnoj Gori podnesene su tri tužbe, ukupne vrijednosti spora 68.733,13 eura. Nadalje, u Republici Hrvatskoj podnesene su tri tužbe, a ukupna vrijednost sporova iznosi 12.976.508,80 dolara. Od ovoga je pred Evropskim sudom za ljudska prava s 31.12.2013. godine podneseno šest aplikacija, ukupne vrijednosti sporova od 9.843.466,46 dolara i 60.206,54 eura.

Analizom činjenica iz pregleda stanja po tužbama, a na osnovu informacija dobijenih od angažovanih advokata, očekuje se da sve tužbe budu odbijene. Ovo upućuje na činjenicu da sudovi u državama nastalim raspadom SFRJ ne poštuju odredbe Okvirnog sporazuma o sukcesiji – Anex G kao međunarodnog ugovora u odnosu na domaće zakonodavstvo. Nakon što se iscrpe svi pravni lijekovi pred domicilnim sudovima u državama nastalim raspadom SFRJ, Agencija će u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH podnijeti apelacije Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

Vlada je jučer zadužila Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH da Informaciju o tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa dostavi Vijeću ministara BiH, Ministarstvu finansija i trezora BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Danas je Vlada usvojila i Informaciju o sudskim sporovima u predmetima Agencije za privatizaciju u FBiH, u tekstu koji je usvojio i Upravni odbor ove agencije.

PRIPREMITI ZAHTJEV ZA PROVEDBU PROJEKTA „RODITELJSKA KUĆA”

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pripremi zahtjev za odobrenje finansijskih sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu na ime provedbe projekta „Roditeljska kuća” udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH”.

Riječ je o objektu koji bi bio izgrađen u sklopu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i bio bi namijenjen smještaju roditelja izvan Sarajeva, a čija se djeca nalaze na liječenju u glavnom gradu.

Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da na osnovu ovog zahtjeva i u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu provede sve aktivnosti na odobravanju izdvajanja sredstava za ovu namjenu.

SREDSTVA ZA FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

Vlada FBiH donijela je jučer nekoliko odluka o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 4.400.000 KM.

Za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa bit će izdvojeno 820.000 konvertibilnih maraka, a prioritet će imati započeti projekti, odnosno objekti čija je obnova u toku. Sredstva za kulturu od značaja za FBiH iznosit će 1.550.000 KM, a bit će dodijeljena kulturnim institucijama, organizacijama, asocijacijama i udruženjima odabranim putem javnog poziva. Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture bit će 360.000 KM, sredstava za sport od značaja za FBiH iznosit će 1.470.000 KM, a za mlade 200.000 KM.

Federalna vlada je donijela i odluku koja se odnosi na „Transfer za kinematografiju“ u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM, a na 720.000 KM vrijedan „Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“.

Usvojen je i Program raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost“ u ukupnom iznosu od 430.000 KM i Programa s pozicije „Transfer za Fond za izdavaštvo“ ukupnom iznosu od 670.000 KM.

Federalna vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije Transfera za institucije nauke i kulture od značaja za BiH utvrđenog Budžetom FBiH za ovu godinu ovom Federalnom ministarstvu u ukupnom iznosu od 600.000 KM. U skladu sa Zaključkom Vlade FBiH od 13. marta ove godine, kojim je usvojena Informacija o raspodjeli sredstava institucijama nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, za Umjetničku galeriju BiH transfer će biti 210.000 KM, za Historijski muzej BiH 240.000 KM i za Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH 150.000 KM.

Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila i više izvještaja o radu fondacija iz oblasti kulture u 2013. godini: Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, te Fondacije za kinematografiju.

Također, data je saglasnost na planove poslovanja ove četiri fondacije za 2014. godinu.

O NAKNADAMA ZA ČLANOVE RADNIH TIJELA

Nakon što je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, razmotrila Izvještaj o isplaćenim naknadama članovima radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe za prošlu godinu, Federalna vlada je zaključila da je potrebno da radno tijelo sačinjeno od predstavnika Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva finansija, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH i Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, za sljedeću sjednicu pripremi propis koji će na jedinstven način urediti ovo pitanje.

Paralelno s ovim, sva federalna ministarstva i druge institucije moraju dostaviti obrazloženje o opravdanosti formiranja komisija i isplata naknada za rad njihovim članovima.

KADROVSKA RJEŠENJA

Na jučerašnjoj sjednici doneseno je Rješenje kojim su, u ime Vlade FBiH, u Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a” Srebrenica, imenovani Raska Bračković-Denjalić, Dina Budalica i Mirsad Bajrović.

Vlada FBiH danas je za članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od dvije godine, imenovala Džihada Berbića (predsjednik), Editu Kalajdžić i Ivana Sušca.

Imenovana je i Komisija za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH u sastavu Muris Hadžić (predsjednik), Mladen Rudež, Jasenko Muharemagić, Bisera Hotić i Dunja Petrušić (članovi).

Prethodna saglasnost data je na prijedlog za imenovanje kandidata Hermedina Zornića na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva “Energopetrol” d.d. Sarajevo.

Vlada je donijela dvije odluke kojima Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo daje prethodne saglasnosti za razrješenje Edina Mujagića (na lični zahtjev) dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove – člana Uprave, te za vršioca ove dužnosti, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora izvršnog direktora na osnovu javnog konkursa, bude imenovan Edib Bašić.

Vlada je oformila Kornisiju za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Nacionalni park „Una“, koju čine Mehmed Cero (predsjednik), Mladen Rudež, Jasenko Muharemagić, Bisera Hotić i Dunja Petrušić (članovi).

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close