PolitikaZDK

ZDK: Usvojena neophodna odluka za projekat “Plava voda”

Zastupnici Skupštine ZDK na današnjoj sjednici, nakon što je kantonalna vlada uradila svoj dio posla u pripremi prijedloga, jednoglasno su usvojili Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

Na ovaj način razriješene su sve sumnje i podmetanja koja su pratila realizaciju projekta “Plava voda” kojim građani Zenice dugoročno rješavaju problem snadbjevanja pitkom vodom.

U nastavku pročitajte zanimljive dijelove šire elaboracije koja je dostavljena zastupnicima u Skupštini ZDK sa svim pojedinostima i obavezama ZDK u ovom izuzetno značajnom projektu.

Učešće subjekata u otplati ukupnog kreditnog zaduženja

Učešće pojedinih subjekata u otplati ukupnog kreditnog zaduženja, u iznosu od 22.000.000,00 EUR-a (slovima: dvadesetdvamiliona eura) je sljedeće:

– Fond za zaštititu okoliša Federacije BiH 5.500.000,00 EUR-a ili 25,00 %

– Srednjobosanski kanton 1.650.000,00 EUR-a ili 7,50 %

– Zeničko-dobojski kanton 3.850.000,00 EUR-a ili 17,50 %

– Grad Zenica 7.620.800,00 EUR-a ili 34,64 %

– Općina Novi Travnik 1.276.000,00 EUR-a ili 5,80 %

– Općina Vitez 756.800,00 EUR-a ili 3,44 %

– Općina Busovača 1.346.400,00 EUR-a 6,12 %

U K U P N O: 22.000.000,00 EUR-a ili 100,00%

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Ideja o implementaciji projekta „Izgradnja Regionalnog vodovoda Plava voda „ datira iz 80-tih godina, a sve u cilju dugoročnog rješavanja vodosnabdijevanja općina Travnik i Zenica. Kao zainteresovane strane u projekat su se uključile i općine Novi Travnik, Vitez i Busovača. Izdvojit ćemo slijedeće realizovane aktivnosti bitne za ovaj projekat:  Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Zaključak broj: 02-25-19306/12 od 04.09.2012. godine o opravdanosti izgradnje regionalnog vodovoda „Plava voda“ na području općine Zenica.  Vlada Srednjobosanskog kantona donijela je Zaključak broj: 01-05-524/12-22 od 24.09.2012. godine o opravdanosti izgradnje regionalnog vodovoda „Plava voda“ na području općina Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.  Vlada Fedreracije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“ (broj: 26/13 od 10.01.2013. godine).  Učesnici u projektu, odnosno predstavnici općina, kantona i institucija podnijeli su 31.03.2014. godine zahtjev Evropskoj banci za razvoj (EBRD) i Razvojnoj banci Vijeća Evrope (CEB) zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava i to u iznosu od 11 miliona EUR od EBRD-a i 11 miliona EUR od Razvojne banke Vijeća Evrope. U zahtjevu je iznešen prijedlog preuzimanja kreditnog zaduženja i servisiranja kredita, u kojem je navedeno da bi se 50% kredita servisiralo iz vodnih naknada dva kantona i Fonda za okoliš FBiH, direktnim plaćanjem na račun JP Regonalnog vodovoda „Plava voda“, a drugih 50% kredita bi vratila četiri općinska komunalna preduzeća uz garanciju plaćanja od relevantnih općina i Grada Zenice. Općina Travnik, budući da na dugoročno raspolaganje stavlja važan prirodni resurs, neće sudjelovati u servisiranju duga.  Nacrti osnovnih uvjeta zajma kod Evropske banke za obnovu i razvoj dana 31.03.2015. godine parafirani su od strane svih učesnika u projektu.  Na 10. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj dana 13.05.2015. godine, donešen je Zaključak o davanju prethodne saglasnosti za zaduženje Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju navedenog projekta i podržala inicijativu pokretanja procedure kreditnog zaduženja kod EBRD-a, broj: 02-25-10886/15.  Na 14. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj dana 11.06.2015. godine donešen je Zaključak o davanju prethodne saglasnosti za zaduženje Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju navedenog projekta i podržala inicijativu pokretanja procedure kreditnog zaduženja kod CEB-a, broj: 02-25-12764/15.  Zaključcima je definisano da konačnu odluku o zaduženju Zeničko-dobojskog kantona donosi Skupština Zeničko dobojskog kantona, po okončanju pregovora na nivou Bosne i Hercegovine sa EBRD-om i CEB-om.  Skupština Srednjobosanskog kantona je dana 28.10.2015. godine donijela odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a i Ugovora o zajmu između BiH i CEB-a. Dana 22.10.2015. godine Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona dobilo je odgovor od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vezano na upit ovog Ministarstva od 16.10.2015. godine a po pitanju mogućnosti utroška sredstava od vodnih naknada koje pripadaju kantonu za otplatu kredita uzetog za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“ i mogućnošću rezervisanja sredstava prema otplatnom planu na period do 20 godina. U odgovoru se navodi da se sredstva vodnih naknada mogu koristiti za otplatu kredita za izgradnju regionalnog vodovoda“Plava voda“ i da se navedena stavka treba planirati u Programu Ministarstva. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu se nije izjasnilo o rezervisanju sredstava iz vodnih naknada na period do 20 godina jer visina prihoda zavisi od zakonskih rješenja. Otplata kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona planiran je iz sredstava vodnih naknada koja se po godišnjem Programu Ministarstva planiraju Gradu Zenica i ista će biti evidentirana u Programu. Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 23. sjednici održanoj dana 26.01.2016. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti na zaduženje Zeničko-dobojskog kantona po Ugovoru o zajmu zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Evropske banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja Regionalnog vodovoda Plava voda“, broj: 01-14-1381/16 od 27.01.2016. godine („Službene novine Zeničkodobojskog kantona“, broj: 1/16) na iznos od 3.850.000,00 EUR-a, koja se donošenjem ove Odluke stavlja van snage. Ministarstvo za poljoprivredu, šumartsvo i vodoprivredu izradilo je Informaciju o realizaciji projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“ koju je Vlada Zeničkodobojskog kantona na 85. sjednici prihvatila zaključkom broj: 02-25-1019/17 od 23.01.2017. godine. Nakon prihvatanja gore navedene Informacije, u periodu koji uslijedio, Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 37. sjednici održanoj 30.01.2017. godine donijela je Zaključak broj: 01-14-1310/17 kojim je zaduženo rukovodstvo Skupštine da u što kraćem roku organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, gradske uprave Zenica, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Javnim preduzećem Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik i Fonda za zaštitu okoliša FBiH na kojem je trebalo iznaći zakonito rješenje za nastavak realizacije već podržanog projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“ i shodno tome predložiti rješenja Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Shodno gore navedenom, dana 03.02.2017. godine u zgradi sjedišta Zeničko-dobojskog kantona održan radni sastanak rukovodstva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa svim relevantnim subjektima sa ciljem iznalaženja zakonitog rješenja za nastavak realizacije projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“. Na radnom sastanku sačinjen Zapisnik broj: 01- 14-1310-2/17 od 04.02.2017. godine te su doneseni sljedeći zaključci:  U cilju utvrđivanja garantne sposobnosti Grada Zenica, u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, u pogledu obaveza vezanih za nastavak realizacije projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“, obavezuje se Grad Zenica i Gradska uprava da Ministarstvu finansija što prije dostave svu potrebnu dokumentaciju i akte;  Obavezuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona da u roku od 20 dana da procjenu garantnog potencijalam Grada Zenice u pogledu obaveza vezanih za realizaciju projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“, nakon čega će biti definisane naredne aktivnosti i mjere koje je neophodno poduzeti, te se u slučaju pozitivnog stava o navedenom,  Obavezuje Grad Zenica i Zeničko-dobojski kanton da u roku od 90 dana pripreme odgovarajuće akte koje će trebati svako od njih donijeti, i to Zeničko-dobojsko kanton: Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Zakon o izmjenama i doopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničkodobojskog kantona za 2017. godinu, Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnje regionalnog vodovoda Plava voda“, te Grad Zenica donijeti Odluku o budžetu Grada Zenica za 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Zenice za 2017. godinu;  Obavezuje se Premijer Zeničko-dobojskog kantona i Gradonačelnik Grada Zenica da se pismeno obrate Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Švedskoj međunarodnoj agenciji za razvoj i saradnju (SIDA) kojom prilikom će iste upoznati o podršci navedenom projektu, kao i o aktivnostima koje se poduzimajui u cilju realizacije istog, te otklananje svih postojećih problema i ispunjavanju potrebnih uslova, te iste zamoliti za razumjevanje, kao i davanje svoje saglasnosti na produženje krajnjeg roka datog za završetak svih potrebnih aktivnosti vezanih za realizaciju pomenutog projekta;  Obavezuje se JP Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik da se aktivno ukljući u sprovođenju planiranih aktivnosti i da poduzme sve mjere iz svoje nadležnosti u svrhu ispunjavanja svih potrebnih uslova i pripremu odgovarajućih ugovora;  Svi učesnici pomenutog radnog sasatanka upućuju svoju zahvalnost Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) i Švedskoj međunarodnoj agenciji za razvoj i saradnju (SIDA) za pokazano razumjevanje i pružanje mogućnosti svim nadležnim organima da u narednom periodu, u dodatnom roku,okončaju sve potrebne aktivnosti i mjere u cilju implementacije navedenog projekta. Shodno gore navedenom, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona aktom broj: 07-14-1021-4/17 od 21.02.2017. godine dalo procjenu mogućnosti Grada Zenice za osiguranje instrumenata osiguranja kredita novog kreditnog zaduženja i izdavanja garancija u kojem je navedeno slijedeće: „Iznos potencijalnog novog servisiranja duga i garancija Grada Zenica u 2017. godini može iznositi ukupno 727.974,97 KM, s tim da se u skladu sa članom 7. stav 4. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji“ kod utvrđivanja ograničenja garancije…obračunavaju u iznosu od 30% nominalne vrijednosti garancija“. Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 94. sjednici održanoj na 26.04.2017. godine na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zaključkom broj: 02-25- 6984/17 od 26.04.2017. godine prihvatila je Informaciju o realizaciji projekta „Izgradnja regionalnog projekta Plava voda“ u kojoj su hronološkim redom sažeti zaključci sa radnog sastanka održanog dana 03.02.2017. godine. Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Zaključak broj: 02-14-7610/17 od 26.04.2017. godine kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da pripremi prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničkodobojskog kantona za 2017. godinu, a u cilju donošenja Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hecegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”. Na svojoj 98. sjednici održanoj dana 12.06.2017. godine Vlada je donijela je Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-7610/17 od 26.04.2017. godine ( broj: 02-14-8722/17 od 12.06.2017. godine) kojim se zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da pripremi prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“. Dana 07.06.2017. godine u Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog zaprimljen je akt Javnog preduzeća Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik broj: 69/17 od 06.06.2017. godine sa predmetom zaduženje Zeničko-dobojskog kantona vezano za projekat „Izdgradnja Regionalnog vodovoda Plava voda“. U prilogu zahtjeva dostavljeno je pojašnjenje vezano za prihvaćanje zaduženja Zeničko-dobojskog kantona, nacrt Odluke o prihvaćanju zaduženja Zeničko-dobojski kanton za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“ i Odluka Srednjobosanskog kantona o prihvaćanju zaduženja za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“, broj: 01-02-551/15 od 29.10.2015. godine.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close