ZDK: Saopštenje sa 20. sjednice Skupštine

SAOPŠTENJE SA 20. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

 

Na 20. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj  09.12.2015. godine  prihvaćen je Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Zeničko-dobojskog kantona, koji između ostalog tretira kategorizaciju objekata, hotela i restorana u domenu nadležnosti kantonalnog nivoa. Zakon će biti upućen u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog kantona i Grad Zenica, a rok za provođenje javne rasprave je 45 dana. Na ovoj sjednici  Skupština je donijela i Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave.

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 20. Sjednici donijela i Odluku o proglašenju Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, kojom je 29. oktobar određen kao Dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona.

 

U nastavku sjednice vođena je raprava po dvije tačke dnevnog reda, odnosno dvije inicijative. Riječ je o Inicijativi građana Merseda Spahića i Mirsada Dogloda za izmjene i dopune člana 15. Zakona o  dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica  (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14) i Inicijativi Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o proširenom  obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i  lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare. Nijedna od ove dvije inicijative nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bile prihvaćene. Iz diskusije je proizašao Zaključak, kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Vladu Kantona da putem resornih ministarstava, (Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva zdravstva), u narednih 90 dana pripremi jednu cjelovitu Informaciju o broju neratnih osoba-paraplegičara i s tim u vezi pripremi prijedlog rješenja ili Odluke koja će se temeljiti na sličnim principima kao što je i Odluka o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i  lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare.

 

Nakon završene pete tačke dnevnog reda, uslijedio je prekid  sjednice, na prijedlog predsjedavajuće Skupštine, a Kolegij Skupštine će u skladu sa Poslovnikom, donijeti odluku o datumu nastavka 20. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close