ZDK: Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2015. godinu

Na osnovu člana 25. stav 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:33/03) i Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2015.godinu broj: 02-14-10938/15 od 13.05.2015.godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2015.godinu

P R E D M E T   J A V N O G   P O Z I V A

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava koja će se odnositi na sljedeće programske/projektne aktivnosti:

LOT 1 –  Projekti iz oblasti upravljanja otpadom:

Sufinansiranje projekata zatvaranja tehnički neuređenih općinskih deponija, finansiranje troškova transporta otpada na regionalnu deponiju, unaprijeđenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona.

Cilj projekta i potencijalni korisnici sredstava:

U cilju realizacije Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008.-2018.godina) i Plana upravljanja otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona (2009.-2018.godina) neophodno je obezbijediti podršku općinama i subjektima koji upravljaju deponijama komunalnog otpada.

Upravljanje komunalnim otpadom podrazumijeva uspostavu odgovarajuće infrastrukture za prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada, izgradnju pretovarnih stanica, selektiranje i selektivno prikupljanje komunalnog otpada, izgradnju reciklažnih dvorišta i odlaganje neiskoristivog dijela na uređenu regionalnu deponiju.

Da bi se postigao željeni cilj, potrebno je unaprijediti postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom u Zeničko-dobojskom kantonu.

Općine, odnosno, komunalna preduzeća, koja otpad odlažu na uređenim komunalnim deponijama (RDM Mošćanica), a zbog velike udaljenosti od iste, su izložene većim finansijskim opterećenjima, potrebno je adekvatno sufinansirati.

Sve ove aktivnosti potrebno je sprovoditi u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03 i 72/09) i Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije BiH“ broj: 09/05).

Kriteriji za evaluaciju i izbor projekata iz oblasti upravljanja otpadom:

 1. Pripremljenost projekta (pripremljenost tehničko-tehnološke dokumentacije, postojeće saglasnosti i dozvole, stepen pripremljenosti za početak radova, itd.)
 2. Usklađenost planiranih aktivnosti sa akcionim planom Federalne strategije zaštite okoliša, Planom upravljanja otpadom Zeničko-dobojskog kantona, planskim dokumentima na lokalnom nivou (LEAP) kao i sa relevantnom prostorno-planskom dokumentacijom.
 3. Potpisan Sporazum o zbrinjavanju komunalnog otpada sa regionalnim centrom za upravljanje otpadom.
 4. Kvalitet ponuđenog tehničkog rješenja i plana prilagođavanja u skladu sa Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije BiH“ broj: 09/05).
 5. Mjerljivi efekti koji se postižu predloženim projektima kao što su: količina otpada koji će se organizirano prikupljati u smislu proširenja područja prikupljanja komunalnog otpada, količine otpada koji će se selektivno prikupljati, količine otpada koje će se reciklirati i količine otpada koji će se odlagati na tehnički uređenu deponiju.
 6. Obezbjeđenje sredstava od strane korisnika u odnosu na ukupno potrebnu finansijsku konstrukciju.

Kriteriji za evaluaciju i izbor projekata za dodjelu sredstava namijenjenih za sufinansiranje troškova transporta otpada na regionalnu deponiju:

 1. Dokaz o ugovorenoj obavezi odvoza komunalnog otpada prema regionalnoj deponiji, odnosno, Centru za upravljanje otpadom.
 2. Planirana količina otpada koja će se odlagati u narednom periodu.
 3. Udaljenost od regionalnog centra za upravljanje otpadom.
 4. Planirani troškovnik prevoza za naredni period.
 5. Obezbjeđenje sredstava od strane korisnika u odnosu na ukupno potrebnu finansijsku

LOT 2 –  Projekti iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona:

Projekti saniranja, poticanja izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanja, recikliranja, ponovne upotrebe i obrade otpada. Korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša. Jačanje ekološke kulture građana.

Cilj projekta/programa i potencijalni korisnici sredstava:

U cilju realizacije Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018. godina), neophodno je intenzivirati mjere na razvijanju i jačanju ekološke kulture i svijesti građana, na način da se propagira zaštita okoliša i potreba okolišno održivog ponašanja.

Između ostaloga, potrebno je kreirati i implementirati niz kvalitetnih projekata iz oblasti zbrinjavanja otpada, smanjenja zagađenja zraka, zaštite prirode i prirodnih bogatstava, vode i tla.

Potrebno je uključiti što veći broj građana kroz medijske kampanje, edukativne i promotivne aktivnosti, rad na terenu, školama, obdaništima i slično.

Korisnici sredstava mogu biti nevladine organizacije i udruženja, obrazovne institucije i medijske kuće.

Kriteriji za evaluaciju i izbor projekata iz oblasti zaštite okoliša:

 1. Pripremljenost projekta u skladu sa zahtjevanim sadržajem programa (sveobuhvatnost, projektno partnerstvo, broj korisnika i obuhvat populacije, angažman volontera ili nezaposlenih, ciljna grupa kojoj je projekat namijenjen, usklađenost sa Akcionim planom i Strategijom).
 2. Realnost budžeta i vlastito učešće.
 3. Stepen ugroženosti okoliša u postojećem stanju, koji je predmet projektnog zadatka.
 4. Referentna lista već implementiranih sličnih projekata.
 5. Rokovi za realizaciju, spisak i reference eksperata koji će biti angažirani na realizaciji projekta.
 6. Mjerljivi efekti kao što su: originalnost u pristupu promotivnim i edukativnim aktivnostima, inicijative u slabije razvijenim zajednicama i učinak projekta na okruženje i zajednicu.
 7. Kvalitet javne prezentacije i promocije projekta.

P R A V O   U Č E Š Ć A

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sve općine i gradovi, subjekti koji upravljaju deponijama i otpadom, regionalni centar za upravljanje otpadom, nevladine organizacije i udruženja, obrazovne institucije, obdaništa i medijske kuće, kako slijedi:

LOT 1:    Jedinice lokalne uprave (gradovi i općine), subjekti koji upravljaju deponijama i regionalni centar za upravljanje otpadom.

LOT 2:    Nevladine organizacije, udruženja građana, obrazovne institucije, obdaništa i medijske kuće.

P O T R E B N A   D O K U M E N T A C I J A

Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na osnovu zahtjeva i obavezne dokumentacije.

Svi dokumenti koji se predaju uz zahtjev kao osnovna dokumentacija moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od 3 mjeseca.

Posebna dokumentacija mora biti pregledna, vjerodostojna i tehnički korektna.

Nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.

Dokumenti koji se šalju na Javni poziv se ne vraćaju aplikantu.

Svaka obrazovna institucija može kandidovati samo jedan projekat.

Aplikanti moraju biti registrovani na području Zeničko-dobojskog kantona, izuzev subjekata koji upravljaju otpadom te isti odlažu na regionalnu deponiju Mošćanica.

Obavezna dokumentacija mora sadržavati:

 • Prijavu projekta na Javni konkurs – popunjen i potpisan obrazac od strane odgovornog lica (preuzima se web stranice: www.zdk.ba/javni-pozivi).
 • Ovjerenu izjavu o namjenskom trošenju sredstava (ovjerena kod nadležnog organa uprave ili notara).
 • Ako se radi o sufinansiranju, ovjerenu izjavu o visini sredstava s kojima će aplikant učestvovati u sufinansiranju realizacije projekta koji predlaže (ovjerena kod nadležnog organa uprave ili notara).
 • Rješenje o upisu u Registar udruženja (ovjerena kopija) – samo za LOT 2.
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici (ovjerena kopija).

V R E D N O V A N J E   P R O J E K A T A

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna komisija koju imenuje ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Komisija razmatra zahtjeve i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje projekta i prijedlog dostavlja ministru koji donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru ministarstvo zadržava pravo da od predlagača projekata traži dodatna pojašnjenja dokumentacije, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.

Sa odabranim predlagačima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se finansira/sufinansira, te praćenju namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

O P Ć E   O D R E D B E

Prijava za učestvovanje s obaveznom projektnom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kučukovići br.2, 72000 Zenica.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj neprovidnoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv LOT br._“.

Rok za podnošenje prijava je 14.09.2015.godine.

Javni oglas će biti objavljen na web stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, RTV Zenica i NIPD „Naša riječ“.

Sve dodatne informacije vezano za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem e-maila: [email protected].

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close