“Volonteri čine promjenu”

Poziv za dostavljanje ponude za pružanje trening usluge

1.POZADINA PROJEKTNOG ZADATKA

Jednogodišnji projekat “Volonteri čine promjenu” koji provodi Omladinski komunikativni centar u 2015. godini uz podršku Međunarodnog Olof Palme centra, ima za cilj pružanje podrške održivom rastu volontiranja i socijalne inkluzije marginalizovanih grupa kao i obezbjeđivanje održivosti lokalnih volonterskih servisa-članica mreže na teritoriji BiH u čijem se sastavu nalzi i LVS u Udruženju „Damar omladine“.

Specifični ciljevi projekta su:

1.Osmišljavanje, usvajanje i realizacija održivih razvojnih mehanizama koji su u direktnoj vezi sa umrežavanjem, podizanjem kapaciteta i funkcionalnog rada mreže i njenih članica- lokalnih volonterskih servisa (LVS)

2.Osmišljavanje novih i redizajniranje postojećih alata komunikacije u cilju promocije, informisanja, razmjene iskustava i znanja u oblasti volontiranja sa naglaskom na aktivnostima sa socijalno – marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini

Neformalna volonterska mreža “Volontiram!” osnovana je 2009. godine i danas broji 29 lokalnih volonterskih servisa-članova koje djeluju unutar organizacija http: //www.volontiram.ba/ kontakt/ lokalni-volonterski-servisi-u-bih/ (Banja Luka, Novi Grad, Bihać,Sarajevo, Zenica, Tuzla, Prijedor, Srbac, Laktaši, Gradiška, Mrkonjić Grad, Travnik, Jajce, Doboj,Derventa, Živinice, Gračanica, Jablanica, Mostar, Trebinje, Zvornik, Srebrenica, Visoko, Pale, Brčko, Bijeljina, Gacko, Orašje, Bugojno). Cilj lokalnog volonterskog servisa je unapređenje kvaliteta lokalnih volonterskih programa, kroz stvaranje održivog sistema povezivanja motivisanih ljudi saorganizacijama kojima su volonteri potrebni, koji će pružati informacije o mogućnostima zavolontersko angažovanje, volonterskim pravima i obavezama, kao i o uslovima organizovanja volonterskog rada.

2.PREDMET POZIVA ZA PONUDU I OPIS POSLOVA

Predmet ovog poziva, opisa poslova i zadataka su aktivnosti podizanja kapaciteta čiji je cilj da razviju kapacitete članica mreže “Volontiram!“ o načinu vođenja kampanja javnog zagovaranja u oblasti volontiranja. Ostvarenje ove aktivnosti, mreži „Volontiram!“ odnosno njenim članicama, treba da obezbijedi vještine i znanja za kvalitetnu promociju volontiranja i volonterskih programa, podizanja svijesti lokalnih zajednica o važnosti volontiranja i njegove podrške za društveni razvoj u svim njegovim sektorima.

OBIM I SADRŽAJ TRENERSKIH USLUGA

Trener treba da posjeduje znanje i iskustvo o dobrim praksama vođenja kampanja zagovaranja u oblasti volontiranja bilo u BiH, bilo u regionu i šire kao i da izvrši sljedeće grupe zadataka:

1.Priprema plana rada i facilitacija trodnevnog treninga za 29 učesnika

2.Izrada i podnošenje završnog izvještaja o izvršenom poslu

OČEKIVANI REZULTATI

Kroz gore opisane grupe aktivnosti, obaveza trenera je da na kraju projektnog zadatka isporuči sljedeće rezultate:

1.Prijedlog i metodologija i detaljni plan rada za izvršenje projektnog zadatka

2.Uspješna isporuka trodnevnog treninga o vođenju kampanja javnog zagovaranja u oblasti volontiranja

3.Finalni izvještaj o izvršenju projeknog zadatka na jednom od B-H-S jezika

LOKACIJA I TRAJANJE TRENERSKIH USLUGA

Datum početka: 18.05.2015.

Datum završetka:30.05.2015.

Mjesto obavljanja zadatka:Banja Luka

1. Priprema (izrada metodologije i plana rada) 1 dan

2. Održavanje treninga o vođenju kampanja javnog zagovaranja u oblasti volontiranja

3. Pisanje i podnošenje finalnog izvještaja 1 dan

UKUPNO: 5 dana

Trener će naručiocu posla podnijeti konačni izvještaj najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka posla.

3.KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJBOLJE PONUDE

Naručilac posla će konačnu odluku o izboru donijeti na osnovu sljedećih kriterijuma:

1.Usaglašenost tehničkog prijedloga (ponude) sa zahtjevima

2.Ekspertiza i iskustvo ponuđača

3.Budžet/finansijska ponuda

4.PROCES PRIJAVE

Ovaj poziv je otvoren za bilo koje pravno lice, ili indivudalne trenere koji ispunjavaju zahtjeve poziva i koji žele da dostave svoju ponudu, a koji nisu obavezno iz Bosne i Hercegovine.

Međutim, kako OKC nije u situaciji da obezbijedi usluge simultanog prevođenja tokom isporuke treninga, izabrani pružalac trening usluge obavezno mora poznavati jedan od sljedećih jezika: srpski, hrvatski,bosanski.

Aplikacije na jednom od B-H-S jezika podnose se isključivo u elektronskoj formi na e-mail: vanja.kukrika@okcbl.org sa naznakom: „Ponuda za za pružanje trenerskih usluga“

Ponuda treba da sadrži sljedeće elemente.

1.Tehničku i finansijsku ponudu sa opisom metodologije, očekivanim rezultatima i budžetom

2.CV sa detaljnim opisom profila i iskustva kandidata

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 03. maj 2015. godine do 20h.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluga biće donijeta i dostavljena svim prijavljenim kandidatima najkasnije do 06.05.2015.godine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close