Vlada FBiH utvrdila prijedlog zakona o faktoringu

Vlada FBiH utvrdila je danas i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog zаkоna o faktoringu, kao prаvnom pоslu kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine, nаstаle iz osnove ugоvоrа о prоdајi rоbе ili pružаnjа uslugа u zеmlјi i inоzemstvu, koja se prеnоsi na faktora ugovorom i koji preuzima tražbinu od prodavatelja, da je naplati, u svoje ime i za svoj račun, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.

Kako je obrazloženo u Prijedlogu zakona, pored postojanja suvremenih načina izmirivanja obveza i naplate tražbina bez posredstva novca (asignacije obveza, cesije tražbina i kompenzacije međusobnih obveza i tražbina), u novije vrijeme se veći značaj pridaje faktoringu kao suvremenijem obliku financiranja obrtnih sredstava, koji zbog svoje funkcionalnosti ima bitne prednosti nad klasičnim konvencionalnim i administrativno zahtjevnim kreditnim aranžmanima.

Na razini Bosne i Hercegovine nema propisa koji bi precizirao prava i obveze svih subjekata ovoga, za gospodarstvo, a posebice izvoz, izuzetno značajnog nekonvencionalnog izvora financiranja obrtnih potreba.

Obzirom na izraženu rastuću nelikvidnost našeg gospodarstva, s jedne, te na zaostajanje naše zemlje u razvijenosti infrastrukture za pružanje faktoring usluga s druge strane, a u cilju poboljšanja likvidnosti, rasta proizvodnje i izvoza, kao i povećanja kapaciteta i konkurentnosti subjekata, nužno je adekvatno zakonsko uređenje ove oblasti. Sustav faktoringa prvenstveno je namijenjen malim i srednjim poduzećima, koja, tradicionalno, imaju otežan pristup bankarskim sredstvima zbog vlastite niske kreditne sposobnosti.

Društva za faktoring pružaju financiranje čak i u slučajevima da banke to ne žele, jer se faktori usmjeravaju na ispitivanje kreditne sposobnosti kupca-dužnika, koji treba da plati fakture za robu ili usluge koje je ispostavio prodavatelj.

Faktoring, u čijoj osnovi je prijenos tražbina nastalih iz komercijalnih ugovora, kao instrument financiranja ima bitnu ulogu i na inozemnom tržištu jer, pored financiranja prodavatelja putem predujma, društvo za faktoring preuzima i rizik naplate i upravljanja tražbinama. Time se povećava konkurentnost i izvozni potencijali prodavatelja tražbina i razvija sustav faktoringa na inozemnom tržištu. Razvijen faktoring omogućava izvozniku naplatu tražbina u kraćem vremenskom razdoblju, umjesto da isporuka proizvoda ide na kredit ili odgođeno plaćanje.

Faktoring poslovi u Federaciji BiH postoje, ali su do sada sporo razvijani zbog pravnih nejasnoća i odsustva konkretnog propisa za ovu oblast. Donošenjem Zakona, Federacija BiH će dobiti odgovarajuću zakonsku regulativu, čija primjena treba pospješiti daljnji razvoj faktoringa i omogućiti subjektima uvjete za učinkovitiju naplatu tražbina.

Na temelju svih činjenica, učinak donošenja Zakona o faktoringu je višestruk. On doprinosi povećanje naplate tražbina, a time i likvidnosti i solventnosti subjekata. Veća pravna sigurnost u poslovanju ugovornih strana utječe na povećanje investicija i konkurentnost gospodarskih subjekata, na poboljšanje bilance i kreditne sposobnosti i na veću dostupnost izvorima financiranja. Ujedno, omogućeno je smanjenje zaduženosti gospodarskih subjekata, povećanje konkurencije u financijskom sektoru i snižavanje cijene kapitala, te, dugoročno promatrano, povećanju zaposlenosti i javnih prihoda.

Akta.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close