BiHPrivreda

Vlada FBiH: Kadrovska rješenja za Željeznice, Igman, Pretis, Terminale Federacije…

Vlada Federacije dala je danas Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova Uprave zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala.

Istovremeno, data je prethodna saglasnost da na ove pozicije, na period do šest mjeseci odnosno do okončanja konkursne procedure kao vršioci dužnosti budu imenovani za v.d izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Zulfo Robović, za  v.d izvršnog direktora za ekonomske poslove Ivan Brkić Ivić, za v.d izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Rešad Mandžo, za v.d izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Rusmir Agić. Vršilac dužnosti izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera bit će imenovan naknadno.

Danas je doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u Radnu grupu Vijeća ministara kojim je, umjesto Jasenka Muharemagića, imenovan Alen Taletović.

Na današnjoj sjednici je osnovano Stručno radno tijelo Vlade FBiH kojeg čine Elmir Jahić (predsjednik), Jelena Trutina, Muamer Ćulum, Miljenko Jelić i Dijana Bukovac (članovi). Njihov zadatak je pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada FBiH, u skladu sa Zakonom o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije BiH.

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH danas je ovlastila Kenana Osmanagića (JP „Hrvatske pošte” d.o.o. Mostar ), Samira Iskrića (RMU Banovići d.d. Banovići), Ernesta  Đonku (BH Pošta d.o.o. Sarajevo) i Esada Osmanbegovića (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).

Nakon razmatranja Informacije o proceduri za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH iz reda hrvatskog naroda, Vlada FBiH ostaje kod Rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana ove komisije od 30.4.2012. godine kojim se predlaže imenovanje Sanele Pokrajčić za člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH iz reda hrvatskog naroda. Premijer FBiH uputit će zahtjev predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH kojim će biti zatražena prethodna saglasnost za ovo imenovanje.

Vlada FBiH je donijela Rješenje o razrješenju Bekira Isakovića člana Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove prije isteka mandata, na lični zahtjev, odnosno radi podnošenja neopozive ostavke. Istovremeno, doneseno je Rješenje o privremenom imenovanju Jasminke Bratić za člana ovog upravnog odboravna period od najviše tri mjeseca, odnosno do isteka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda su imenovani Rješenjem Vlade FBiH 28.3.2012. godine, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Vlada FBiH je donijela odluke o davanju prethodnih saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje Đahida Muratbegovića za vršioca dužnosti direktora društva, Šaćira Herića za v.d. izvršnog direktora za Proizvodno-tehnički sektor, Miroslava Šaina za v.d. izvršnog direktora za Sektor osiguranja kvaliteta i Armina Sarajlića za v.d. izvršnog direktora za marketing, finansije, pravne i opšte poslove, na vremenski period do šest mjeseci.

Danas je data prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „PRETIS” d.d. Vogošća i to Mehmeda Konakovića za predsjednika i Sanjina Čekića za člana ovog nadzornog odbora.

Data je prethodna saglasnost da se Rifat Fetić (predsjednik), Sanel Halilbegović i Miroslav Rozić (članovi) imenuju za članove Nadzornog odbora privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Nadzornom odboru Operator-Terminali d.o.o. Sarajevo data je prethodna saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Uprave ovog društva na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, i to za direktora Džemal Bašić i zamjenika direktora Eugen Šušak.

Federalna vlada danas je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje Šabana Rizvića i Ekrema Čagalja za članove Nadzornog odbora privrednog društva „BNT-TMiH” d.d. Novi Travnik.

Data je prethodna saglasnost na prijedlog da se Zinaida Mehmedbegović-Jarebica i  Nermin lković imenuju za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Tehničko-remontni zavod Hadžići” d.d. Hadžići.

Fena

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close