Visokogas d.o.o. Visoko: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 71. Statuta društva Visokogas d.o.o. Visoko i Elaborata o polaznim osnovama za organizaciju operatera distribucijskog sistema Visokogas, direktor društva je dana 28.01.2014. godine donio odluku da raspiše:

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

za slijedeća radna mjesta:

Tehničar u dežurnoj službi i službi za izgradnju, pogon i održavanje gasne mreže – 1 izvršilac.

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

 • Srednja stručna sprema četvrti stepen, elektrotehnička ili mašinska tehnička škola;
 • Dokaz o radnom iskustvu u trajanju min. jednu godinu na sličnim ili istim poslovima;
 • Uvjerenje o položenom ispitu u skladu sa tehničkim pravilima G 459-1, G 462, G465-2, G 472 i G 469;
 • Poznavanje rada na računaru (MS WINDOWS XP, paket MS OFFICE);

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Uz prijavu na Oglas, kandidat je dužan priložiti i slijedeću dokumentaciju:

 • kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 • svjedočanstvo o završenoj odgovarajućoj školi;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci ili kopija CIPS-ove potvrde boravišta/prebivališta;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (izdato od suda ili MUP-a), ne starije od tri mjeseca.

Izbor kandidata izvršit će se putem prethodne provjere radnih sposobnosti.

Lični dohodak je određen u Ugovoru o radu na osnovu Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima društva Visokogas d.o.o. Visoko.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Visokogas d.o.o. Visoko, Kakanjska broj 4, sa naznakom ”Prijava na Oglas – ne otvaraj “

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

za slijedeća radna mjesta:

Inženjer u dežurnoj službi, hitnim intervencijama i na izgradnji, pogonu i održavanju gasne mreže – 1 izvršilac.

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

 • završen mašinski fakultet, smjer energetski;
 • završen pripravnički staž – jedna godina radnog iskustva;
 • završen program osposobljavanja iz oblasti energetske efikasnosti;
 • poznavanje rada sa programskim alatima CATIA i AutoCAD;

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Uz prijavu na Oglas, kandidat je dužan priložiti i slijedeću  dokumentaciju:

 • kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 • svjedočanstvo o završenoj odgovarajućoj školi;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci ili kopija CIPS-ove potvrde boravišta/prebivališta;
 • uvjerenje o nekažnjavanju (izdato od suda ili MUP-a), ne starije od tri mjeseca.

Izbor kandidata izvršit će se putem prethodne provjere radnih sposobnosti.

Lični dohodak je određen u Ugovoru o radu na osnovu Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima društva Visokogas d.o.o. Visoko.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Visokogas d.o.o. Visoko, Kakanjska broj 4, sa naznakom ”Prijava na Oglas – ne otvaraj “

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Visoko, 28.01.2014.godine

Direktor: Hajrudin Handžić, dipl.ing.maš.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close