M plusOglasiVisoko

„Visoko Ekoenergija“: Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 29/05,81/08,22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15), te članova 5.i 10. Statuta JP „Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko, br. 165-IV/17 od 27.02.2017.god. Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor direktora broj: 835-I/17 od 13.11.2017.god. i dobijene saglasnosti od Općinske načelnice o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora JP „Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko,br. 01/2-02-1592/17 od 15.11.2017.god., Nadzorni odbor raspisuje:

 

 

K O N K U R S                                                             

za izbor i imenovanje direktora JP “VISOKO EKOENERGIJA” d.o.o VISOKO

 

I

Javno Preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, raspisuje javni Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

OPIS POSLOVA

 

Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave Preduzeća, direktor ima nadležnost i odgovornost i za sljedeće poslove:

–          organizacija i vođenje poslova preduzeća,

–          izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora,

–          izvještava Nadzorni odbor o svim informacijama koje uprava pribavi o neuobičajenom, nedjelotvornom ili nezakonitom ponašanju koje direktno ili indirektno utiče na poslovanje preduzeća,

–          provedba Statuta i Etičkog kodeksa,

–          izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,

–          izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku nabavki,

–          priprema prijedloga o raspodjeli dobiti,

–          zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilniku ili pravilnicima te važećim zakonima,

–          zastupanje preduzeća prema trećim licima,

–          staranje i odgovornost za zakonitost rada javnog preduzeća,

–          obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,

–          drugi poslovi neophodni za nesmetano obavljanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća.

III

Kandidat za poziciju direktora u JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. mora ispunjavati slijedeće uslove:

 

A/ OPĆI USLOVI

 

1. da je državljan Bosne i Hercegovine,

2. da je  stariji od 18, a mlađi  od 65 godina života,

3. da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti  u posljednjih 5 (pet)/ godina od danapravosnažnosti,

4. da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije BIH,

5. da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik  u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federacije BiH,

6. da kandidat nema privatni /finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra  povezanim licem usmislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,

7. da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili  institucije sa većinskim državnim kapitalom,

8. da kandidat nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor ili član uprave  bilo  kojeg društva sa ograničenomdgovornoću  sa učešćem državnog kapitala ili  fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i drugim pravnim licima  osnovanim od općine, kantona ili federacije,

9. da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva.

 

 

B / POSEBNI USLOVI

 

1. da ima završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 240 ESTS bodova, tehničkog ili pravnog ili ekonomskog smjera,

2. da ima najmanje 3  (tri)  godine radnog staža u struci  nakon sticanja zvanja sa VSS,

3. da ponudi Program rada za mandatni period na koji se imenuje, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku.

 

IV

POTREBNI DOKUMENTI:

 

Prijava kandidata treba da sadrži CV odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

 

Uz prijavu na javni Konkurs kandidati su obavezni dostaviti orginale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova i to:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Diplomu o stručnoj spremi,

– Potvrda o radnom stažu u struci nakon sticanja zvanja sa VSS,

– Program rada,

– Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije, da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,

– Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federacije BiH,

– Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne ustanove da kandidat nema privatni /finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,

– Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne insitucije da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili institucije  sa većinskim državnim kapitalom,

– Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije da kandidat nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor ili član uprave  bilo  kojeg društva sa ograničenom odgovornoću  sa učešćem državnog kapitala ili  fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama idrugim pravnim licima  osnovanim od općine, kantona ili federacije,

– Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne ustanove da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva.

– Uvjerenje nadležnog suda da kandidat da nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti, kandidat koji bude izabran,obavezan je istu dostaviti prije stupanja na dužnost,

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, kandidat koji bude izabran,obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

– Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,

V

Sa kandidatima koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog Konkursa bit će obavljen intervju.

VI

Ovaj javni Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Preduzeća i na web stranici Općine Visoko.

 

VII

1.Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana, računajući od prvog, narednog dana od dana objavljivanja javnog Konkursa u Službenim novinama Federacije BiH.

 

2.Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

 

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko,Kakanjska4, Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor direktora JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko,

sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“-NE OTVARATI.

 

 

3.Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

4.Preduzeće nije obavezno vraćati kandidatima dokumentaciju.

 

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close