Vijeće ministara BiH: O pristupanju WTO, upravljanju granicom, saradnji s NATO-om…

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Generalnog tajništva, usvojilo je uz sugestije na sjednici Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, kojim je planirano razmatranje i usvajanje oko 700 programskih zadataka – zakona, podzakonskih akata, međunarodnih ugovora i sporazuma, materijala iz oblasti EU, strategija, programa i akcionih planova, politika, analiza i drugih akata iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

U okviru programskih aktivnosti Vijeća ministara predviđeno je do kraja siječnja razmatranje seta nacrta zakona dogovorenih između političkih stranaka koje čine parlamentarnu većinu na razini BiH.

U procesu europskih integracija, koje će zajedno s aktivnostima usmjerenim za prevladavanje posljedica pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji biti u fokusu rada Vijeća ministara BiH u 2013., predviđeno je usvajanje 72 dokumenta.

Aktivnosti k punopravnom članstvu u NATO jedan su od prioriteta Vijeća ministara BiH koje će u 2013. nastojati ispuniti preostali uvjet za dobivanje MAP-a, tj. riješiti pitanje registracije lokacija perspektivne vojne imovine.

U fokusu rada Vijeća ministara BiH bit će očuvanje vizne liberalizacije, nastavak ekonomskih reformi i osiguranje kompatibilnosti domaće ekonomije s europskim ekonomskim prostorom, nastavak reforme javne uprave, unapređenje sigurnosti građana i imovine, intenziviranje regionalne i suradnje s međunarodnim institucijama.

Među planiranim zakonskim prijedlozima su: zakon o carinskoj politici BiH; zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti; izmjene i dopune Zakona o zaštiti tajnih podataka; zakon o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli; zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju.

Formirat će se radna grupa zadužena za izradu zakona o hrani i zakona o veterinarstvu, s ciljem osiguranja usklađenosti s odgovarajućim direktivama Europske unije.

Vijeće ministara u ovoj godini planira donošenje strategije sigurnosti prometa na cestama BiH, strategije za gašenje šumskih požara u BiH, strategije BiH za borbu protiv organiziranog kriminala u razdoblju 2013. – 2015. godine, kao i strategije za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH.

Generalni sekretarijat dostavit će Program rada Parlamentarnoj skupštini BiH.

O upravljanju granicom

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Državnog povjerenstva za integrirano upravljanje granicom BiH o održanom trilateralnom sastanku predstavnika BiH, Republike Hrvatske i Evropske komisije o upravljanju granicom, u Briselu, 19. decembra 2012. godine.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Direkciju za europske intergracije da, kao koordinator aktivnosti institucija BiH, uvažavajući sve primjedbe i sugestije iznesene u raspravi na sjednici, za Vijeće ministara BiH pripremi odgovarajući materija u svezi s ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju i implikacijama na BiH, a o kojem će se raspravljati na tematskoj sjednici do kraja januara ove godine.

Zabrana ulaska u BiH određenim Iračanima

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o djelomičnoj provedbi međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1696 (2006.), 1737 (2006.), 1747 (2007.)/1803 (2008.), 1835 (2008.), 1887 (2009.) i 1929 (2010.) protiv Islamske Republike Iran.

Restriktivne mjere odnose se na određene fizičke i pravne osobe iz Irana naznačene u navdenim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a i uključuju zabranu ulaska i prelaska preko teritorije BiH.

Također, restriktivne mjere obuhvataju sprečavanje snabdijevanja naoružanjem, kao i financijske restriktivne mjere.

O Zakonu o parničnom postupku

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH s ciljem nadogradnje postojećeg zakona i rješavanja pitanja iz prakse.

Izmjenama i dopunama Zakona definirano je da će Sud, ukoliko zbog isključenja ili izuzeća sudaca ne može postupati, cijeniti mjesto prebivališta tuženog i obavijestiti o tome vrhovne sudove Federacije BiH i Republike Srpske ili Apelacijski sud Brčko Distrikta BiH, koji će odrediti da u tom predmetu postupa drugi nadležni sud.

Na ovaj način u zakon je inkorporirana obveza proistekla iz odluke Ustavnog suda BiH iz jula 2012. u vezi s delegiranjem nadležnosti i njezinim usklađivanjem s odredbama Ustava BiH i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Saradnja na polju vojne obuke

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o suradnji na polju vojne obuke između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske, koji će Ministarstvo obrane dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar Zekerijah Osmić.

Sporazum se, između ostalog, odnosi na obuku časnika, podčasnika, vojnika, državnih službenika i civilnih osoba u vojnim institucijama i jedinicama država ugovornica.

Boravak iz humanitarnih razloga

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne prirode za odobrenje privremenog boravka državljanima Sirijske Arapske Republike.

Prema Odluci, privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se odobriti državljanima Sirijske Arapske Republike kojima je izdana viza za kratkoročni boravak (Viza C) za ulazak u BiH, a koji su u Bosnu i Hercegovinu ušli do dana stupanja na snagu ove odluke.

Privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se odobriti u trajanju najdulje do jedne godine, a postupak odobravanja provodit će Služba za poslove sa strancima. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku BiH, a prestaje važiti nakon godinu dana.

Saradnja BiH i NATO-a

Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o realizaciji programa suradnje BiH i NATO-a, koji uključuje Individualni partnerski program (IPP), Individualni partnerski akcijski plan (IPAP), Proces planiranja i revizije (PARP), Akcijski plan za članstvo (MAP) i Partnerske ciljeve suradnje BiH – NATO.

Vijeće je obvezalo sva ministarstva i institucije BiH koje sudjeluju u implementaciji ovih programa da nastave realizaciju aktivnosti i obveza koje iz njih proizlaze, shodno resornim nadležnostima.

Istodobno, usvojena je Informacija o trenutnom napretku u procesu implementacije Sporazuma o položaju stranih vojnih snaga PfP/NATO SOFA te je zadužen ekspertni tim da nastavi s procesom završne implementacije PfP/NATO SOFA-e, prema utvrđenoj dinamici, kao i s obukama kontakt-osoba, a o rezultatima će informirati Vijeće ministara BiH.

Zadužena su ministarstva koja imaju obvezu promjene zakonskih i podzakonskih akata radi provođenja PfP/NATO SOFA-e da je završe u najkraćem roku, a prema konačnom popisu zakonskih i podzakonskih akata čije su izmjene i dopune potrebne radi primjene PfP/NATO SOFA-e.

Vijeće je usvojilo Izvješće o radu za 2012. godinu i Poslovnik o radu Povjerenstva za integracijski proces BiH u NATO.

BiH je u 2012. uspješno realizirala planirane aktivnosti IPP-a s realnim postotkom sudjelovanja od 83 posto, što su potvrdili i nadležni autoriteti NATO-a.

Pristupanje WTO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Završno izvješće o pregovorima za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) za 2012. godinu, s prijedlogom mape puta usuglašene s Tajništvom WTO-a u Ženevi radi postizanja daljnjeg napretka u pregovorima u 2013. godini.

Na ovaj način BiH želi intenzivirati pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, kako bi u 2013. godini bila održana dva kruga pregovora u svim segmentima i ostvaren daljnji napredak u procesu pristupanja WTO-u.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i bh. Pregovarački tim za pristupanje WTO-u zaduženi su da nakon svakog sljedećeg kruga pregovora Vijeću ministara dostave izvješće o ostvarenom napretku u pregovorima.

Zaključeno je da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa koordinira aktivnosti s Ministarstvom vanjskih poslova s ciljem postizanja daljnjeg napretka u ovom procesu.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program predsjedavanja BiH CEFTA-om u 2013. godini i Izvješće Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa 6. sastanka Zajedničkog odbora Sporazuma o izmjeni i pristupanju Srednjoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), koji je održan 8. novembra prošle godine u Tirani.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da, u suradnji sa svim drugim nadležnim institucijama, poduzme sve potrebne aktivnosti za dosljedno provođenje zaključaka sa sastanka Zajedničkog odbora.

Također, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je da, kao nositelj posla, u suradnji sa svim ostalim nadležnim institucijama poduzme sve potrebne aktivnosti za predsjedavanje CEFTA-om u 2013. u skladu s programom predsjedavanja i odobrenim proračunom u okviru Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2013. godinu.

Liberalizacija trgovine

BiH će u 2013., tokom predsjedavanja CEFTA-om, nastaviti daljnju liberalizaciju trgovine olakšavanjem regionalne trgovine putem pojednostavljenja procedura i eliminiranja nepotrebnih barijera, povećanja transparentnosti u područjima koja imaju izravan ili neizravan utjecaj na trgovinu.

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Tajništva Vijeća za državnu pomoć BiH, koji je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa radi konzistentnog provođenja Zakona o sustavu državne pomoći u BiH, što je jedan od uvjeta za daljnji proces integriranja BiH u Europsku uniju.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje s oznakom „E“ kao potvrdom usuglašenosti s propisima Europske unije u ovoj oblasti.

Ovim pravilnikom propisani su zahtjevi za stavljanje na tržište i korištenje hrane za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane, uključujući zahtjeve za označavanje, pakovanje i prezentaciju hrane za životinje. Zdravstvena ispravnost hrane u obvezi je veterinara, vlasnika životinja i drugih pravnih i fizičkih osoba, a regulirana je Zakonom o veterinarstvu u BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close