Video: Budžet za 5% veći u narednoj godini – Strategija razvoja do 2021.

Šef Odsjeka za lokalni i ekonomski razvoj Emir Fejzović i Edina Ferizović, pomoćnica načelnice na današnjoj press konfernciji su govorili o Nacrtu Strategije razvoja općine Visoko za period 2015-2021.godinu, Prijedlogu Odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za realizaciju projekta “Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre” i Nacrtu Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu u iznosu od 14.248.000 KM.

Šef Odsjeka za lokalni i ekonomski razvoj Emir Fejzović analizirao je dva dokumenta koji će se naći na Dnevnom redu 33. sjednice Općinskog vijeća zakazane za 21.11.2015. godine s početkom u 10 sati, a to su: Nacrt Strategije razvoja općine Visoko za period 2015-2021.godinu i Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za realizaciju projekta “Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre”.
S tim u vezi, naglasio je da su istekom perioda važenja prethodne općinske Strategije razvoja 2006-2015. godine donesene sve potrebne odluke i otpočeo je proces izrade Strategije razvoja Općine Visoko za period 2015-2021. godine. Proces je otpočeo svojevrsnom revizijom prethodne Strategije Općine Visoko nakon čega se pristupilo definisanju prioritetnih razvojnih projekata za naredni period.
Predloženim Nacrtom Strategije razvoja Općine Visoko stvorena je solidna osnova za utvrđivanje razvojnih prioriteta za ulaganja Općine Visoko koji će biti konačno definisani do usvajanja prijedloga strateškog dokumenta.
Na sutrašnjoj sjednici Općinskog vijeća biće razmatran Nacrt strategije razvoja Općine Visoko, nakon čega će uslijediti-ukoliko isti bude usvojen-javna rasprava u trajanju od 60 dana, kako bi šira javnost mogla dati svoje komentare , prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Nacrta strategije Općine Visoko.
Na sjednici Općinskog vijeća Visoko nalazi se i Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za realizaciju projekta “Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre, a u skladu sa strateškim opredjeljenjem Općine Visoko za rješavanje vodosnadbijevanja na cijelom teritoriju Općine. Općina Visoko je kandidovala projekat vodosnadbijevanja kao visokoprioritetni projekat Općine Visoko u Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine . Potrebno je da Općinsko vijeće Visoko donese Odluku o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje kako bi se uputio zvanični akt prema Federalnom ministarstvu finansija za pokretanje postupka pregovora na nivou Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH sa međunarodnom kreditnom institucijom –EBRD o mogućnostima kreditnog zaduženja, istaknuto je na današnjem PRESS-u.

Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu 14.248.000 KM:

”Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2016. godinu je realan i ostvariv , veći je u odnosu na prethodni Budžet za 5% . Povećanje prihoda se odnosilo na povećanje indirektnih prihoda, poreza, finansijskih i kapitalnih transakcija, te jedan dio prihoda koje je Općina sama ostvarila , kao što su prihodi vezani za građevinske dozvole.
Što se tiče budžetskih rashoda , u obzir su uzete sve primjedbe i prijedlozi, te su uključene sugestije tj. šta bi trebalo biti uključeno u njegovu rashodovnu stranu , pa je on i socijalnog i razvojnog karaktera”, istakla je Edina Ferizović, pomoćnica načelnice na današnjem PRESS-u.

magazinplus.eu / visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close