Vesna Babić-Hodović – doktor ekonomskih nauka

Vesna Babić – Hodović, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, rođena je 23.02.1968. godine u Visokom.
Nosilac je Zlatne značke Univerziteta “Hasan Brkić”.
Marketing usluga, Marketing, Upravljanje marketingom, Marketing u turizmu, Marketing finansijskih institucija, Upravljanje kvalitetom, Modeli mjerenja kvaliteta su njene profesionalne smjernice, a dodatno je profesionalno educirana:

1. „Project management and team building“ Danish government agency 1996
2. „Privatizacija – modeli i metode“ World Bank i Price Waterhous, Sarajevo, 1999.

Uz profesorske obaveze na fakultetu, bila je angažirana:
1. Član Upravnog odbora SGSB, MBA studija 2004
2. Član Komisije za dodjelu koncesija Kantona Sarajevo 2004-2005
3. Član Komisije za samoocjenjivanje Univerziteta Sarajevu 2003-2004
4. Član Komisije za ECTS Univerziteta u Sarajevu 2004-2005

REFERENCE – BIBLIOGRAFIJA
I. KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA
1. Vesna Babić-Hodović i Senada Bahto, “Marketing Strategija-Pristup orijentiran na potrošača” prevod na bosanski knjige Stevena P. Schnaarsa, “Marketing Strategy, A Customer Driven Approach”, Ekonomski Fakultet Sarajevo, Sarajevo 1996.

II. UNIVERZITETSKI UDŽBENICI I PUBLIKACIJE
1. “Marketing usluga “, u knjizi “Osnovi marketinga”, redaktor Boris Tihi Ekonomski Fakultet Sarajevo, Sarajevo 1996.
2. “Marketing usluga “, knjizi “Osnovi marketinga”, redaktor in Boris Tihi, Ekonomski Fakultet Sarajevo, Sarajevo 2 izdanje, 1999.
3. Nenad Brkić i Vesna Babić-Hodović, “Zbirka zadatak iz Marketinga”, Ekonomski Fakultet Sarajevo, 2001.
4. Nenad Brkić u Vesna Babić-Hodović, “Zbirka zadataka iz marketinga”, 2 izdanje Ekonomski Fakultet, Sarajevo, 2002.
5. “Nastavni plan i program ECTS  kreditni sistem”, redaktor i urednik, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2003., bosansko i englesko izdanje
III. MONOGRAFIJE
1. Vesna Babić-Hodović, “Strategija i implementacija marketinga usluga”, Ekonomski Fakultet, Sarajevo, 2002.
2. “Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu” redaktor i urednik monografije, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2002.

IV. NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA SA PRIZNATOM RECENZIJOM
1. Vesna Babić-Hodović, “Marketing usluga”, Marketing, Quarterly Marketing Journal, Vo. 33, Issue1, Proljeće 2002., Yugoslavia
2.Vesna Babić-Hodović, “Upravljanje uslužnom kompanijom – jedinstvo korporativne, poslovne I funkcionalne strategije”, Strategijski menadžment, časopis za strategijski menadžment I sisteme podrške strategijskom menadžmentu, god. 7. broj 4 mart 2004. godine Yugoslavia

V. NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA (KONGRESI, SIMPOZIJUMI)
1. Vesna Babić-Hodović, “Quality Managament in Education – the Answer to the Challanges of New Economy”, Jubilarni Zbornik Ekonomskog fakulteta u Sarajevu “Economic Science before the Challenges of the XXI Century”, Oktobar 2002., Sarajevo
2. Vesna Babić-Hodović, “Service Quality In High Education – Gap Model Analysis in Economic Faculty”, Zbornik radova sa Međunarodne konferencije ICES 2002, Sarajevo, oktobar 2002
3. Vesna Babić-Hodović, “Efekti direktnih stranih ulaganja u bankarski sektor zemalja u tranziciji”, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo 2003.
4. Vesna Babić-Hodović, “Marketing Strategy Orientation to the Customer Retention and its Influences to the Business Success of Banks in Bosnia and Herzegovina”, Conference Proceedings ICES 2003, “From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economies”, October 9-11, 2003. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
5. Vesna Babić-Hodović, Eldin Mehić, Marija Kraljević “Quality Dimension of Service Process in Function of Service Offer Diferentation -Example High Education Services”, Conference Proceedings from the 3rd Reseach/Expert Conference with International Participation “QUALITY 2003”, Zenica, novembar 2003.
6. Quality dimension analysis as the base for marketing strategy of high education institution”, Vesna Babić-Hodović, Eldin Mehić, 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage” Zagreb, Croatia, June 17-19th, 2004.

VI. STRUČNI RADOVI U ZBORNICIMA
1. Vesna Babić-Hodović, “Quality Dimensions from the Viewpoint of Tourism Destination” in “Sustainable Tourism & Transport Development in Adrion” Alinea Editrice, February 2004, Firenze, Italy

VII. STRUČNI RADOVI U ČASOPISIMA
2. Vesna Babic-Hodovic, “Zamke linearne primjene”, Turist, No. 3, Juni 2001., Sarajevo
3. Vesna Babic-Hodovic, “Kako prodati obećanja?”, Turist No. 4, Septembar 2001., Sarajevo
4. Vesna Babić-Hodović, “Globalizacija i BH turizam”, Turist No.5, Decembar 2001., Sarajevo
5. Vesna Babić-Hodović, “Kvalitet usluga – je presudan za lojalnost”, Banke 21, Januar- Februar, 2002. Sarajevo, str 30-31
6. Vesna Babić-Hodović, “Imidž turističke destinacije”, Turist br.6, Mart 2002., Sarajevo
7. Vesna Babić-Hodović, “Korektan odnos preduslov povjerenja” (“Fer usluga – neophodan preduslov za građenje povjerenja”), Banke br. 23, April, 2002. Sarajevo, strana 20-21
8. Vesna Babić-Hodović, “Individualizirana usluga – segmentiranje bazirano na subjektivnim karakteristikama klijenata”, Banke br. 24, Maj, 2002. Sarajevo
9. Vesna Babić-Hodović, “Kvalificirani kadrovi – ključni faktora za uspješan turizam”, Turist br. 7, Juni 2002, Sarajevo
10. Vesna Babić-Hodović, “Strategija pozicioniranja – poštivanje vječitih zakona” (“Strategija pozicioniranja – koju banku izabrati?”), Banke br. 25, Juni 2002. Sarajevo, strana 16-17
11. Vesna Babić-Hodović, “Izvori konkurentske prednosti”, Banke br. 26-27, Juli-Avgust 2002., Sarajevo, strana 32-33
12. Vesna Babić-Hodović, “Segmentiranje turističkog tržišta”, Turist br. 8, Septembar 2002., Sarajevo
13. Vesna Babić-Hodović, “Elektronsko-Internet bankarstvo – prilagođavanje i uticaj na okruženje”, Banke br. 28, Septembar 2002. Sarajevo, strana 22-24
14. Vesna Babić-Hodović, “Database Marketing – i najjednostavnije informacije su korisne”, Banke br. 29, Oktobar 2002., Sarajevo, strana 16-17
15. Vesna Babić-Hodović, “Marketing usluga”, Marketing, Quarterly Marketing Journal, Vo. 33, Issue1, Proljeće 2002., Yugoslavia.
16. Vesna Babić-Hodović, “Korporativna + Poslovna + Marketing Strategija, ključni faktori uspjeha banaka”, Banke br. 31-32, Decembar/Januar, 2002-2003, Sarajevo, strana 38-39
17. Vesna Babić-Hodović, “Strane direktne investicije u bankarski sektor – šanse malih svedene na minimum” (“Direktna strana investiranja u bankarski sektor – šanse malih”), Banke Februar, 2003, Sarajevo, strana 6-8
18. Vesna Babić-Hodović, “Odgovor na razvoj tehnologije”, Turist, br. 10. Mart 2003. Sarajevo
19. Vesna Babić-Hodović, “Konkurencija i kooperacija između bankarstva i osiguranja”, Banke, br. 35, April, 2003. Sarajevo, strana 10-13
20. Vesna Babić-Hodović, “Marketing banke sa ili bez odjeljenja – Nužno je osmišljeno koncipiranje i građenje orijentacije” (“Marketing orijentacija bez marketing odjeljenja”); Banke, br. 36, Maj, 2003. Sarajevo
21. Vesna Babić-Hodović, “Uslužna marka u finansijskom sektoru – Posebnu ulogu ima identitet kompanije”, Banke br. 37, Juni 2003. Sarajevo, strana 18-19
22. Vesna Babić-Hodović, “Bankosiguranej – konkurencija ili kooperacija bankarstva i osiguarnja?”; Svijet osiguranja, broj 3, godina VI, lipanj 2003, Zagreb, Hrvatska, strana 59- 63
23. Vesna Babić-Hodović, “Regionalna kooperacija u turizmu – osnova uspješnog marketinga za globalno tržište”, Turist br. 11, 2003. Sarajevo
24. Vesna Babić-Hodović, “Relationship marketing- Sleketivnost u biranju aktivnosti” (“Relationship marketing- koncept građenja dugoročnih odnosa sa kupcima”), Banke br. 40, Septembar 2003. Sarajevo, strana 13-16
25. Vesna Babić-Hodović, “Strateško planiranje – pro i kontra”, Banke, br. 41, oktobar, 2003. Sarajevo, strana 16-18
26. Vesna Babić-Hodović, “Kako zadržati klijenta i poboljšati poslovanje” – istraživanje na uzorku bosanskohercegovačkih banaka, Banke, br. 43-44, decembar 2003- januar 2004. godine, Sarajevo, strana 16-18
27. Vesna Babić-Hodović, “Kako i gdje banke pozicioniraju poslovnu mrežu – Faktori koji utiču na odluku: lokacija, lokacija, lokacija i lokacija”, Banke br. 46, mart 2004. godine Sarajevo, strana 12-15
28. Vesna Babić-Hodović, “Integrisano marketing komuniciranje u bankama – Istovremena “proizvodnja” i “potrošnja” usluga”, Banke, 48, maj 2004. godine, Sarajevo, strana 18-20
29. Vesna Babić-Hodović, “Kako do uspjeha u poslovanju – Modeli mjerenja kvaliteta bankarskih usluga I”, Banke br. 49, juni 2004. godine Sarajevo, strana 28-31
30. Vesna Babić-Hodović, “Kako do uspjeha u poslovanju – Modeli mjerenja kvaliteta usluga II – Pouzdanost je srazmjerna izvršavanju obećanja”, Banke br. 50-51, juli/avgust 2004. godine Sarajevo, strana 12-17
31. Vesna Babić-Hodović, “Kako do uspjeha u poslovanju – Modeli mjerenja kvaliteta usluga III – Kano model”, Banke br. 52, septembar 2004. godine Sarajevo, strana 20-23
32. Vesna Babić-Hodović, “Kako uspješno “odigrati” novu ulogu – Menadžment srednjeg nivoa – pripreme za promjene koje dolaze”, Banke br. 54, novembar 2004. godine Sarajevo, strana 34-38
33. Vesna Babić-Hodović, “Informacioni system u funkciji praćenja kvaliteta usluga – Glas klijenata se mora čuti I poštivati”, Banke br. 55-56, decembar/januar 2004/2005. godinu Sarajevo, strana 22-24

VIII. MEĐUNARODNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
1. “Razvoj poslovnih usluga” UNDP, Sarajevo 2000
2. USAID projekat korporativnog upravljanja u drvnoj industriji, “Strategija Privrednog društva Jadrina, Gračanica”, rukovodilac, Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo, Maj – Oktobar 2003.
3. USAID projekat korporativnog upravljanja u drvnoj industriji, “Strategija Standard, d.o.o., Sarajevo”, Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo, Maj – Oktobar 2003.
4. USAID projekat korporativnog upravljanja u drvnoj industriji, “ANS drive, Sarajevo”, Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo, Maj – Oktobar 2003.
5. USAID Studija ekonomske opravdanosti objedinjavanja uvoza u drvnoprerađivačkoj industriji u BiH, Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo, Decembar 2003 – Mart 2004.
6. JICA “Tourism Market Survey”, rukovodilac, Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo, 2004
7. JICA “Tourism Interview Survey” Institut Ekonomskog fakulteta, rukovodilac, Sarajevo, juli – oktobar 2004.

IX. DOMAĆI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
1. “Implementacija marketinga u uslužnim firmama u Bosni i Hercegovini” RSS podrška Soros fondacije, individualni projeka 1998.
2. “Strategija razvoja turizma u opštini Lukavac” Ekonomski Institut Ekonomskog Fakulteta, Sarajevo, 1999
3. Studija izvodljivosti rekonstrukcije hotela “Borik” Igman, Sarajevo 2000
4. Projekat privatizacije TP “Marketi”, Sarajevo, Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta”, Sarajevo, 2000.
5. Projekat privatizacije “Magros-metal” Sarajevo, Ekonomski institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2000.
6. Predfizibiliti studija opravdanosti kandidiranja za Zimske olimpijske igre 2010. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Sarajevo 2001
7. “Makroekonomska vizija i razvoj Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada i Ministarstvo finansija FBiH, 2001.
8. Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2015 (prva faza do 2005), Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Sarajevo 2001.
9. “Strategija razvoja turizma Kantona Sarajevo”, Ekonomski institut Ekonomske fakultet, Sarajevo 2001-2002
10. Strategija diverzifikacije preduzeća “Elektroprivreda BiH”, Ekonomski institute Ekonomskog Faculteta, Sarajevo Januar – Mart 2002.
11. Strategija razvoja preduzeća “Pobjeda” Goražde, Ekonomski Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo, Septembar – Decembar 2002.
12. “Ocjena procjene za trećeg GSM operatora”, Vijeće ministara, Ekonomski Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo, April-Maj 2003.
13. “Self – evaluation report for University of Sarajevo”, član tima za izradu Izvještaja, Univerzitet u Sarajevu, 2003. godine
14. “Klas” d.d. Sarajevo, “Organizaciona koncepcija i organizacioni model poslovnog sistema “Klas” Sarajevo”, Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo, mart – septembar 2004.
15. “Klas” d.d. Sarajevo, “Konsultativni poslovi u uvođenju sistema poslovanja po tržišnim principima”, rukovodilac, Institut Ekonomskog fakulteta, Sarajevo mart – septembar 2004. godine
16. “Organizacija Integriranog Univerziteta” Dio Projekta za provođenje institucionalnog plana razvoja Univerziteta u Sarajevu, član tima, Univerzitet u Sarajevu, mart – novembar 2004. godine

X. ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH KONGRESA I SKUPOVA (ČLANSTVO U NAUČNOM ODBORU)
1.Međunarodna konferencija ICES II oktobar 2003. godine Sarajevo, član Naučnog odbora

XI. ORGANIZACIJA DOMAĆIH KONGRESA I SKUPOVA (ČLANSTVO U ORGANIZACIJSKOM ODBORU)
1. Organizacija okruglog stola “Turistička djelatnost u BiH – aktuelni trenutak i perspektive”, LOK Sarajevo i Društvo ekonomista Sarajevo, ispred Društva ekonomista

XII. MENTORSTVA (Doktorati, magistarski radovi i diplomski radovi)
Diplomski radovi
1. Lejla Kapetanović, “Lična prodaja: Kako prepoznati prodajnog predstavnika”, juli 2003. godine
2. Enesa Bećirović, “Odnosi s javnošću”, juli 2003. godine
3. Jasmina Zorlak “Istraživanje upoznatosti i zadovoljstva kupaca akcijama unapređenja prodaje TC “Merkator”
Završni seminarski radovi
1. Pecar Senad “Relationship Marketing – Marketing koncept u uslužnim komapnijama
2. Senija Fržina “Marketing mikrokreditne organizacije”
3. Elvira Sloboda “Plan marketinga za J.P. “Bitovinja” Kreševo”, maj 2002. godine
4. Isić Aida “Modifikacija proizvoda u međunarodnom marketingu” 2002. godina
5. Marija Kraljević “Mjerenje kvaliteta usluga Ekonomskog fakulteta korištenjem
SERVQUAL modela”
6. Elma Ibrišević “Upravljanje markom proizvoda (na primjeru firme “Vispak”)”, septembar 2004. godine
7. Elmira Omerović, “Promotivni mix uslužnih organizacija u funkciji građenja relationship marketinga”, oktobar 2004. godine

XIII. ČLANSTVO U KOMISIJAMA (Doktorati i magistarski radovi)
1. Komisija za ocjenu i odbranu doktorske disertacije “Valorizacija olimpijskih planina Bjelašnica-Igman za sport i turizam”, mr Željka Kovača, Univerzitet u Sarajevu, 2003.
2. Komisija za ocjenu magistarskog rada “Kros-kulturani aspekti akvizicija u bankarstvu jugoistočne Evrope – slučaj HVB Bank BiH i CPB Sarajevo” kandidata Huseinspahić Nezira, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2004.
3.Komisija za ocjenu magistarskog rada “Upravljanje trgovinskim preduzećem korištenjem elemenata grafikona rentabilnosti” kandidatkinje Danijele Krešić-Mirvić, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2004.
4. Komisija za ocjenu magistarskog rada “Uticaj tehnološkog razvoaj na dokumentarni akreditiv”, kandidata Mehić Eldina, Ekonomski fakulet u Sarajevu, 2004.
5. Komisija za odbranu magistarskog rada na temu “Upravljanje trgovinskim preduzećem korištenjem elemenata grafikona rentabilnosti”, kandidatkinje Danijele Krešić-Mirvić, Ekonomski fakultet u Sarajevu

XIV. DODATNE REFERENCE
STUDIJSKI BORAVCI
1. 1999, Oktobar Aalborg University Aalborg, Denmark
2. 2000, Maj Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland
3. 2001, Maj/Juni University of Bologna and Centro for Balcanica, Italy
4. 2001, Novembar University of North London, London, Great Britain
5. 2002, Juni University of Bologna and Centro for Balcanica, Italy
6. 2004, Juli University of Torino, SAA, Italy

UČEŠĆE NA STRUČNIM KONFERENCIJAMA I SKUPOVIMA
1. “Service Quality In High Education – Gap Model Analysis in Economic Faculty”, na Međunarodnoj konferencije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, ICES 2002, Oktobar 2002., Sarajevo
2. “Integrisano planiranje turizma – pretpostavke za efikasno investiranje”, Interregionalni forum turizma “EUROTURS” i 4. Internacionalni festival Tourizma “BIHTOURS” Tuzla, Oktobar 2002.
3. “FDI and Banking Integration in Bosnia and Herzegovina – Influences on the Economic Growth in BiH”, na konferenciji “Economic Development and Reconstruction Policies in South -East Europe: Regional Cooperation, Trade and Foreign Investment” Inter-University Centre, Dubrovnik, 10th-12th April, 2003
4. “Transformation Banking Sector from the Pre-transition to the “Modern Banking Sector”, in the “The Central-South-Eastern European Banking System between Classic and Modern Age (the 19th and 20th centuries), Oradea, Romania, 9-11 May 2003.
5. Vesna Babić-Hodović, Eldin Mehić “Small and Medium Enterprises in Regional Development – Limits and Possibilities for Creating Business Strategies”, International conference “Regional Cooperation and Economic Development”, Prilep, 20-21 June 2003
6. “Marketing Strategy Orientation to the Customer Retention and Its Influences to the Business Success of Banks in Bosnia and Herzegovina”, na Međunarodnoj konferenciji ICES 2003, Sarajevo, oktobar 2003. godine
7. “Kulturno nasljeđe u funkciji razvoja turizma”, Međunarodna radionica “Naši korijeni”, “Dani Evropskog kulturnog nasljeđa”, Sarajevo, oktobar 2003.
8. “Regional Cooperation – Answer to the Challenges of Globalization”, International Workshop “The Adriatic-Ionian Multicity of Hospitality and Mobility”, 3-8 November 2003. Bologna, Italy
9. “Quality Dimension of Service Process in Function of Service Offer Diferentation -Example High Education Services” Vesna Babić-Hodović, Eldin Mehić, Marija Kraljević, 3rd Reseach/Expert Conference with International Participation “QUALITY 2003”, Zenica, novembar 2003.
10. Quality dimension analysis as the base for marketing strategy of high education institution”, Vesna Babić-Hodović, Eldin Mehić, 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage” Zagreb, Croatia, June 17-19th, 2004.

STRUČNI INTERVJUI U MEDIJIMA
1. 2004 NTV 99 (intervju u povodu organizacije Okruglog stola “Turistička
djelatnost u BiH – aktuelno stanje i perspektive)
2. 2004 Radio Q (intervju u dvije emisije o uvođenju i efektima uvođenja PDV-a)
3. 2004 TVSA (Emisija o visokom obrazovanju i uvođenju kreditnog sistema)
4. 2004 NTV Hayat (Primjen ECTS-a i uvođenje diploma supplement na
Ekonomskom fakultetu u Sarajevu)
5. 2003 Radio Slobodna Evropa (Efekti obnove Bosanskohercegovačke
privrede)
6. 2002 TV Liberty (Emisija o privatizaciji i efektima na bosanskohercegovačku privredu)
7. 2002 Radio Slobodna Evropa (Efekti mjera Međunarodne zajednice u BiH)
8. 2002 NTV 99 (Gostovanje u povodu izrade Makroekonomske vizije FbiH)
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE PODRŠKE
1. Finansijska podrška Soros fondacije 1998 za projekat “Implementacija marketinga u uslužnim firmama u Bosni i Hercegovini” RSS podrška Soros fondacije, individualni projekat 1998.
REDAKTORSKI RAD ZA MEĐUNARODNE I DOMAĆE ČASOPISE
AKADEMSKI ANGAŽMAN IZVAN EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
1. 2003 Gostujući nastavnik, Uni-Adrion, Virtual University of the Adriatic-Ionian Basin, Bologna, “The Adriatic-Ionian Multicity of Hospitality and Mobility”, “Regional Cooperation – Answer to the Challenges of Globalization.”
2. 2002 Gostujući nastavnik “Kapaciteti za razvoj turizma u Sarajevu i Bosni i Hercegovini”, MA u oblasti “Tourism and Cultural Industry”, University of North London and University of Bologna
OSTALO
Koordinator i učesnik u različitim Tempus projektima ispred Univerziteta u Sarajevu (Tempus Joint European Projects) u međuuniverzitetskoj saradnji 1998-2003
1) 1998-2000 “Developing Curricula in Economics and Business Administration at BH Universities”, Participating universities Manchester University, Manchester, UK, Aalborg University, Aalborg, Denmark, Warsaw School of Economics, Warsaw Poland, University of Thessalonike, Thessalonike, Greece and universities in Bosnia and Herzegovina
2) 2000-2003
“Development and Institution Building in Tourism Area in Bosnia and Herzegovina”, with participation University of Bologna, Italy, University of North London, London, Great Britain, Ministry of economy of Federation of Bosnia and Herzegovina, Ministry of economy of Republika Srbska, Chamber of Commerce of Bosnia and Herzegovina, University of Sarajevo,
University of Banja Luka.
3) February 2002
Tempus workshop, Centre Borquette, Brussels

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close