Uvodi se ekološka naknada za odlaganje otpada u FBiH

Sve općine i gradovi u Federaciji BiH morat će u sljedećem periodu utemeljiti službu za zaštitu okoliša. Zadatak službe je prikupljanje podataka i informacija o otpadu na području općine i grada.

Izrada općinskih i gradskih planova upravljanja otpadom vrši se u saradnji s lokalnim institucijama, poslovnim zainteresiranim grupama i udruženjima za okoliš. Sve su ovo mjere koje oba entiteta u BiH moraju provesti zbog ugovora koji su prije nekoliko godina potpisali s delegacijom EU u BiH, koji su programom PHARE finansirali izradu strategije upravljanja otpadom u BiH.

Strategijom je prvi put u cijelosti sagledan problem upravljanja otpadom u cijeloj BiH i predložen je regionalni pristup rješenju odlaganja otpada. Općine će morati izraditi planove za upravljanje otpadom koji će, kako piše u strategiji, obuhvatiti: “vrstu, količinu i porijeklo otpada koji se proizvodi i koji se treba tretirati ili odložiti; ciljeve upravljanja otpadom; opće tehničke zahtjeve za upravljanja otpadom i uređaje unutar područja na kojim se nalaze; raspoloživ i podesan tretman i mjesta odlaganja i uređaje unutar određenog teritorija”. U budućnosti bi se, kao i u zemljama članicama EU, otpad razdvajao na različite vrste kao što je opasni otpad, tekući, ambalažni…

Kantoni u svojim planovima moraju što hitnije definirati aktivnosti na uspostavi i radu integralnog sistema upravljanja otpadom u razdoblju od sljedećih 20 godina.

Navedenu strategiju Vlada Federacije BiH morala je provesti do 2017. godine, ali je tražila odgodu zbog nemogućnosti realizacije. No, u budućnosti će svi nivoi vlasti morati požuriti s primjenom strategije ako se žele poštovati pravila i propisi koje je donio EU. Proizvođač ili vlasnik otpada snosi sve troškove prevencije, tretmana i odlaganja otpada, uključujući brigu nakon upotrebe i nadgledanje.

On je finansijski odgovoran za preventivne i sanacijske mjere zbog šteta za okoliš koje je prouzročio ili postoji.
Uvode se ekološke naknade u cilju etabliranjearegionalnih centara za upravljanje otpadom i dr. postrojenja za odlaganje otpada. Predlaže se uvođenje ekološke naknade koja se dodaje cijeni odlaganja, a čija se sredstva trebaju namjenski trošiti na razvoj lokalne zajednice i unapređenje kvalitete života.

Sredstva se ulažu u izgradnju i rekonstrukciju kulturnih, obrazovnih i rekreacijskih sadržaja i zajedničke infrastrukture.

Postojeća praksa postupanja s otpadom u BiH je vrlo loša, a stepen prevencije, selektivnog odlaganja, reciklaže i ponovne upotrebe je vrlo nizak. Najveći dio otpada se odlaže na neuređena odlagališta bez primjene ikakvih sanitarnih tehnoloških mjera odlaganja. Stoga odlaganje otpada u BiH trenutno predstavlja značajan ekološki, sanitarni, urbanistički, građevinski i hidrološki problem. Razvojem regionalnih odlagališta i uvođenjem strožih kazni problem bi se donekle sanirao.

Večernji list

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close