BiHPrivreda

UPFBiH: DERK treba odbiti zahtjeve Elektroprijenosa BiH i NOS-a za povećanje tarifa za prenosnu mrežarinu

UPFBiH: DERK treba odbiti zahtjeveElektroprijenosa BiH i NOS-a za povećanje tarifa za prenosnu mrežarinu

Sarajevo, 16. januar/siječanj 2020. –Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozivaDržavnu regulatornu agenciju za električnu energijuBiH da pažljivo analizirazahtjeve Elektroprijenosa BiH za povećanje tarife za usluge prijenosaelektrične energije tzv. mrežarine za oko 10 posto, kao i zahtjev Nezavisnogoperatera sistema u BiH koji traži povećanje tarife za rad NOS, da reagira naneprimjerene i nerealne zahtjeve i zaštiti krajnje kupce.  Iz UPFBiH očekuju da ćeDERK odbiti povećanja cijena električne energije. Ovo je rečeno na presskonferenciji UPFBiH održanoj danas, a povodom zahtjeva za povećanje svih tarifakoje čine prenosnu mrežarinu, a koje su DERK-u uputili Elektroprijenos BiH iNOS.

 „Kao razlog povećanja tarifa navodi sesmanjena potrošnja električne energije na prenosnoj mreži u BiH zbog prestankarada Aluminijuma, kao i da se zadrži „profitabilno poslovanje“ ovih kompanija.Pitamo da li je korektno održavati poslovanje sa značajnim profitom tako što ćese samo povećati cijena mrežarine kupcima? Postoje li drugi načini da sepoboljša poslovanje Elektroprijenosa i NOS-a, optimiziraju troškovi,racionalizira broj zaposlenih itd. Ono što teba istaknuti je da će povećanjemcijena mrežarine    automatski porasti cijena električne energijeza kupce na visokom naponu, kao što su Arcelor Mittal, željeznice, BSI Jajce,Cementara Kakanj,  Tvronica cementaLukavac kao i ostale kompanije iz metalske, drvne i tekstilne industrije što jejoš jedan namet i dodatno opterećenje za privrednike i poslovni ambijent,  a što će građani osjetiti dvostruko, krozpovećanje cijena električne enrgije i  cijena proizvoda i usluga“, kazao je MladenPandurević, direktor Udruženja poslodavdavaca FBiH.

Podsjetio je da je DERK 31.12.2019.godine već donio Odluku o izmjeni tarifa za sistemsku i pomoćnu uslugu kojom jeovu tarifu povećao za 12 posto, čime je prenosna mrežarina od 01.01.2020.godine povećana za cca 3,5 posto, a to opet znači da će kupci na prenosnojmreži imati 0,5 posto veće ukupne troškove energije.  Jedno od obrazloženja za povećanje je„nenaplaćena potraživanja od Aluminija u iznosu od oko 3,1 mil. KM.“ Kupci navisokom naponu će već u januaru imati uvećane račune za potrošenu električnuenergiju.

„Ukoliko DERK prihvati ove prijedloge,to će značiti povećanje cijene mrežarine na prijenosnoj mreži i povećanjeukupne cijene električne energije od tri do četiri posto, odnosno, ukupnihtroškova nabavke električne energije za sve velike kupce u BiH priključene navisoki napon. Kao posljedica toga, u narednom koraku, bi došlo do povećanjadistributivnih mrežarina, a što bi imalo direktni uticaj na sve kupceelektrične energije, uključujući i domaćinstva, te bi na koncu rezultiralopovećanjem cijena proizvoda i usluga. Pregledajući dokumente koje su kompanijepredale DERK-u u proceduri odobravanja novih tarifa može se uočiti da je ElektroprijenosBiH tražio povećanje svog odobrenog prihoda za 16 posto u odnosu na odobrenasredstva za 2019. godinu, što je otprilike između 20 i 30 miliona KM, a NOS BiHje tražio povećanje svog odobrenog prihoda koji se procjenjuje  između 3,5 i pet miliona KM“, naglasio jePandurević.

Podsjeća da su u državama regiona ovetarife znatno niže nego u BiH. Zbog svega navedenog iz UPFBiH   pozivajunadležne u DERK da razmotre opravdanost traženih povećanja, urade analizatroškova mrežarine u državama regiona i pokazatelja poslovanja u proteklomperiodu,  jer iz onoga što je trenutnodostupno javnosti, opravdanost povećanja cijena tarifa se ne može ničimopravdati.

UPFBiH će u narednom periodu intenzivnoraditi sa nadležnim u pokušaju smanjenja onih  komponenti koje reguliradržava,a koje finansiraju trošak instrumenata energetske politike ilikanaliziraju prihod u državni budžet i koje uključuju poreze i namete, kao itroškove ispunjavanja utvrđenih kvota kako bi došli do rješenje koje će bitiprihvatljivo za sve. UPFBiH će također pokrenuti razgovore o preispitivanjuzakona kojima je definiran rad regulatora, jer trenutno regulatori uglavnom neodgovaraju nikome za odluke koje donose.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close