Umjesto deklaracija: Haški tribunal i BiH sudovi – Republika Srpska

Haški tribunal i BiH sudovi – iz PRESUDA:

Presuda Biljani Plavšić, tačka 11:

“…Osnovni cilj SDS i vođstva bosanskih Srba bio je da svi Srbi u bivšoj Jugoslaviji ostanu u zajedničkoj državi. (…) Do oktobra 1991.g vođstvo bosanskih Srba, uključujući i gospođu Plavšić, bilo je svjesno i posjedovalo je namjeru da u razdvajanje etničkih zajednica ukljući trajno uklanjanje određenih etničkih grupa, bilo sporazumom bilo silom, a osim toga bilo je svjesno da će svako prisilno uklanjanje nesrpakog stanovništva (…) uključivati i diskriminacionu politiku progona…“

Presuda Biljani Plavšić, tačka 72:

“…U svojoj izjavi na rasparavi o kazni, gđa Plavšić je rekla da se „sada uvjerila i prihvata da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja da se uklone Muslimani i Hrvati sa područja koja su Srbi smatrali svojim…“

Presuda Radoslavu Brđaninu, tačka 65:

“Tokom druge polovine 1991.g već je izgledalo malo vjerovatno da će SR  BiH  ostati u SFRJ. Pretresno vijeće se uvjerilo van razumne sumnje da je tokom tog perioda rukovodstvo bosanskih Srba, uključujući članove Glavnog odbora SDS kao  i bosanske  Srbe predstavnike  oružanih snaga, zasnovalo plan da poveže područja u BiH sa srpskim  stanovništvom, da nad tim područjima preuzme kontrolu i da stvore zasebnu državu bosanskih Srba iz koje će biti trajno uklonjena većina nesrba (dalje u tekstu: Strateški plan). Rukovodstvo bosanskih Srba znalo je da se Strateški plan može provesti samo uz pomoć sile i straha…“

Presuda Radoslavu Brđaninu, tačka 80:

“Prije izbijanja oružanog sukoba SDS je pokrenuo propagandni rat koji je imao užasne posljedice po ljude svih nacionalnosti stvorivši međusobni strah i mržnju i osobito huškajući bosanske Srbe protiv drugih naroda. Vrlo brzo građani koji su prije mirno i zajedno živjeli pretvorili su se u neprijatelje, a mnogi od njih-u ovom slučaju prvenstveno bosanski Srbi-postali su ubice pod uticajem medija koji su u to vrijeme već bili pod kontrolom rukovodstva bosanskih Srba. Korišćenje propagande bilo je nerazdvojivi dio provođenja Strateškog plana i stvorilo je klimu u kojoj su ljudi bili spremni da tolerišu vršenje zločina i da sami čine zločine…“

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću, tačka 438:

“Prema navedenim utvrđenim činjenicama, tokom druge polovine 1991.g rukovodstvo bosanskih Srba, uključujući članove Glavnog odbora SDS kao i bosanske Srbe predstavnike oružanih snaga, zasnovalo je Strateški plan da poveže područja u BiH sa srpskim stanovništvom, da nad tim područjima preuzmu kontrolu i da stvore zasebnu državu bosanskih Srba iz koje će biti trajno uklonjena većina nesrba“,

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću, tačka 444:

“Činjenica da je progon nesrpskog stanovništva u vezi sa pomenutim radnjama  izvršenja vršen na gotovo identičan način, sa podjednakim posljedicama i u jednom  relativno kratkom vremenskom periodu na području više navedenih opština (opštine  Jugoistočne Hercegovine-op.istr) ukazuje na logičan zaključak da je isti prethodno planiran, te da je učestvovalo više osoba koje su planirale progon, izvršavale ili na drugi način doprinosile izvršenju progona, što predstavlja jedan od elemenata udruženog zločinačkog poduhvata, a krivično djelo progon predstavlja zajednički cilj svih učesnika u tom poduhvatu. Također, sve radnje izvršenja opisane u izreci ove presude ukazuju na trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa pomenutih opština, što je, kao što je navedeno u utvrđenim činjenicama obuhvatalo Strateški plan…“

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„Tokom druge polovine 1991.g već je izgledalo malo vjerovatno da će SR BiH ostati u SFRJ. Pretresno vijeće se uvjerilo van razumne sumnje da je tokom tog perioda rukovodstvo bosanskih Srba,uključujući članove Glavnog odbora SDS kao i bosanske Srbe predstavnike oružanih snaga, zasnovalo plan da poveže područja u BiH sa srpskim stanovništvom, da nad tim područjima preuzme kontrolu i da stvori zasebnu državu bosanskih Srba iz koje će biti trajno uklonjena većina nesrba. Rukovodstvo bosanskih Srba znalo je da se strateški plan može provesti samo uz pomoć sile i straha“ (paragraf 65)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„Početkom 1992., dok su trajali međunarodni pregovori kojima se pokušavalo riješiti pitanje statusa BiH, rukovodstvo bosanskih Srba provelo je svoj plan da teritorije koje su smatrali svojima odvoje od postojećih struktura SR BiH i stvore zasebnu državu bosanskih Srba. Skupština Srpske Republike BiH proglasila je 09.januara 1992.Srpsku Republiku BiH, koja će 12.augusta 1992.biti preimenovana u Republiku Srpsku (dalje u tekstu: RS). Ona se sastojala od tzv.srpskih autonomnih regija i oblasti, među kojima je bila i „Autonomna regija Krajina“ (paragraf 71)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„Krajem marta 1992.rukovodstvo bosanskih Srba preduzelo je u cilju provođenja Strateškog plana mjere za odvajanje policijskih

snaga bosanskih Srba od nesrpskih policijskih snaga, te za stavljanje policije bosanskih Srba pod civilnu komandu bosanskih Srba“

(paragraf 73)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„Skupština Srpske Republike BiH osnovala je 27.marta 1992. Srpsko ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP). Ministarstvo narodne odbrane Srpske Republike BiH 16.aprila 1992.donijelo je odluku o tome da Teritorijalna odbrana ( u daljem tekstu: TO) predstavlja oružanu snagu Srpske Republike BiH, te da komandovanje i rukovođenje TO vrše opštinski, oblasni i regionalni štabovi, kao i štab TO Srpske Republike BiH“ (paragraf 73)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„Na 16.sjednici Skupštine Srpske Republike BiH, održanoj 12.maja 1992.g, kada je oružani sukob već započeo, Radovan Karadžić je iznio šest strateških ciljeva srpskog naroda u BiH. Prvi i najsudbonosniji cilj bio je „razdvajanje od druge dvije nacionalne zajednice-državno razdvajanje“. Drugi ciljevi bili su uspostava koridora između Semberije i Krajine, uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine, formiranje granice na rijekama Uni i Neretvi, podjela grada Sarajeva na srpski i muslimanski i konačno-pristup moru za Srpsku Republiku BiH“ (paragraf 75).

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„U suštini ovi strateški ciljevi predstavljali su plan zauzimanja i kontrole teritorije, uspostavljanje države bosanskih Srba, odbrane definisanih granica i odvajanje od drugih etničkih zajednica u BiH“ (paragraf 76)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„Pretresno vijeće se uvjerilo van razumne sumnje da je prvi strateški cilj za sobom povlačio trajno uklanjanje značajnog dijela nesrpskog stanovništva s teritorije države bosanskih Srba“

(paragraf 77)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„Šesnaesta sjednica Skupštine Srpske Republike BiH  predstavlja kulminaciju jednog političkog procesa. Na tom zasjedanju nisu samo artikulisani strateški ciljevi srpskog naroda u BiH, nego je Skupština Srpske Republike BiH učinila i ključni korak prema ostvarenju tih ciljeva: osnovana je Vojska Srpske Republike BiH, koja je stavljena pod vrhovnu komandu Predsjedništva Srpske Republike BiH.

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

General-potpukovnik Ratko Mladić prihvatio je položaj komandanta Glavnog štaba VRS, očigledno znajući da politički kurs formulisan na 16.sjednici Skupštine Srpske Republike BiH nužno vodi u masovno, nasilno i stalno uklanjanje nesrpskog stanovništva s teritorije proglašene Srpske Republike BiH i prihvatajući da VRS odigra ključnu ulogu u provođenju te politike. On je zapravo potvrdio da dijeli stanovišta političkog rukovodstva bosanskih Srba. General-potpukovnik Ratko Mladić i njegovi neposredno podređeni te su političke strateške ciljeve pretvorili u operativne imperative VRS“ (paragraf 78)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„ U jesen 1991., u SR BiH su osnovane još četiri srpske autonomne oblasti. To su bile Srpska Autonomna Oblast Hercegovina, SAO Romanija-Birač, SAO Semberija i SAO Sjeverna Bosna“ (paragraf 167)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

Dana 21.novembra 1991., Skupština srpskog naroda u BiH (dalje u tekstu:Skupština Srpske Republike BiH) je na svojoj 2.sjednici verifikovala osnivanje ARK i još četiri SAO. Tom ratifikacijom su ARK i druge četiri SAO postale sastavni dijelovi Srpske Republike BiH“

(paragraf 167)

 

Prvostepena presuda Suda BiH Krsti Saviću i Milki Mučibabiću,dokazane činjenice:

„Pretresno vijeće se uvjerilo da je osnivanje ARK i ostalih SAO i njihova koordinacija koju su vršili organi vlasti Srpske Republike BiH predstavljalo ključni i presudni korak ka provođenju Strateškog plana“

(paragraf 167)

 

Uputstvo o organizovanju i djelovanju organa srpskog naroda u BiH u vanrednim okolnostima

 

„…3.Zadaci, mjere i druge aktivnosti iz ovog Uputstva sprovode se na čitavoj teritoriji SR BiH, odnosno u svim opštinama na čijem području živi srpski narod i to: u cjelosti, u opštinama u kojima srpski narod predstavlja većinu stanovništva

(varijanta A)

djelomično, u opštinama u kojima srpski narod nije u većini

(varijanta B)

 

a)Prvi stepen

1.Uvesti stalno dežurstvo u svim opštinskim odborima SDS i obezbjediti  neprekidnu vezu i saradnju sa svim mjesnim zajednicama na području opštine.

2.Obezbjediti uslove za svakodnevno zasjedanje sekretarijata opštinskih odbora SDS radi neprekidnog praćenja i procjenjivanja stanja na terenu i preduzimanja potrebnih mjera.

 

3.Opštinski odbor SDS će odmah oformiti krizni štab srpskog naroda u opštini u čiji sastav ulaze:

  • svi članovi sekretarijata opštinskog odbora SDS u opštini;
  • nosioci funkcija u opštini – kandidati SDS u svim opštinskim i državnim organima;
  • poslanici u Skupštini srpskog naroda u BiH;
  • članovi Glavnog odbora SDS BiH sa područja opštine.Komandant kriznog štaba je predsjednik opštinskog odbora SDS. Komandant određuje člana kriznog štaba – koordinatora za odnose sa opštinskim rukovodstvom SDA i HDZ.

 

4.Sazvati i proglasiti skupštinu srpskog naroda u opštini koju sačinjavaju odbornici iz reda srpskog naroda u skupštini opštine i predsjednici mjesnih odbora SDS. Prvu sjednicu skupštine srpskog naroda, na kojoj će  se izabrati predsjednik skupštine opštine, sazvaće predsjednik opštinskog odbora SDS.

 

5.Izvršiti pripremne radnje za formiranje opštinskih državnih organa  (izvršni odbor, organe uprave, suda za prekršaje, stanice javne bezbjednsoti i dr.) i pripremiti prijedloge kadrova za vršenje funkcija i poslova u tim organima. U organima vlasti obezbjediti proporcionalnu nacionalnu zastupljenost kadrova iz reda drugih naroda i narodnosti koji su izrazili lojalnost prema saveznoj državi Jugoslaviji. Pripremiti preuzimanje kadrova i određene opreme centra službi bezbjednosti i njihovo prikljućenje stanici javne bezbjednosti u opštini odnosno mjestu u kojem se formira stanica milicije.

 

6.U mjesnim zajednicama ili naseljima sa većinskim srpskim stanovništvom formirati tajna skladišta i depoe  u koje smještati živežne namirnice i druge deficitarne proizvode, sirovine i repro materijale koje treba maksimalno izvlačiti putem tajnih kanala iz skladišta robnih rezervi svih nivoa, kao i skladišta u okviru prometnih organizacija. Organizaciju i nadzor nad vršenjem ovih poslova isključivo vrši krizni štab.

 

8.Izvršiti procjene potrebnog broja pripadnika aktivnog i rezervnog sastava milicije, jedinica TO, jedinica CZ i u skladu s tim izvršiti njihovu popunu i preduzeti sve druge potrebne radnje za njihovo aktiviranje u skladu sa razvojem situacije. Naredbu o aktiviranju ovih sastava donosi krizni štab u opštini.

 

10.Izvršiti pripreme (stvaranje organizacionih i drugih uslova) za:

* zaštitu djece, trudnica, starih, bolesnih, invalida i iznemoglih osoba, uključujući i pripreme za zaštitu i evakuaciju na manje ugrožena područja, u punoj saradnji sa komandama i štabovima naših oružanih snaga (JNA);

*popunu ratnih jedinica po razrezima JNA, kako ljudstvom, tako i materijalnim sredstvima i stokom iz popisa, u skladu sa saveznim propisima…

 

  1. b) Drugi stepen

1.Sazvati sjednicu srpske skupštine opštine i  obrazovati izvršni odbor opštine, osnovati opštinske državne organe, izabrati, odnosno imenovati funkcionere i postaviti rukovodeće radnike.

2.Mobilisati sve snage milicije iz reda pripadnika srpskog naroda i u saradnji sa komandama i jedinicama JNA vršiti njihovo postepeno pretpočinjavanje.

3.Putem nadležnih organa obezbjediti sprovođenje naređenja za mobilizaciju rezervnih sastava JNA i jedinica TO.

 

4.Organizovati vršenje neprekidnog fizičkog obezbjeđenja svih vitalnih

objekata, saobraćajnih komunikacija i veza i proizvodnih kapaciteta u naseljenim mjestima sa većinskim srpskim  stanovništvom.

5.U naseljenim mjestima sa većinskim srpskim stanovništvom na organizovan način jačati rezerve prehrambenih i drugih artikala od vitalnog značaja u domaćinstvima i na druge pogodne načine.

6. Na prilazima nasljenih mjesta srpskim stanovništvom organizovati tajna osmatranja i sistem dojava o svim mogućim opasnostima za srpsko stanovništvo. S tim u vezi planirati odgovarajuće mjere zaštite, kao i predvidjeti izmještanje stanovništva i materijalnih dobara u bezbjednije rejone i područja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close