NVO “Alternative”: Uloga lokalnih zajednica u EU integracijama

NVO “Alternative” Kakanj u saradnji sa EU Delegacijom u BiH realizuju Edukativne radionice za lokalne vlasti i nevladine organizacije, Busovača, Visoko i Žepče. 

U Visokom je danas potpisan Projekat sa predstavnicima lokalne zajednice kojem su prisustvovala tri predstavnika Općine i predstavnici udruženja: KUD Visoko, Bedem i Ekologika. Jedan od produkata potpisanog ugovora biti će i brošura koja će stajati na info pultu Općine a njenu izradu finansirat će NVO „Alternative“. Kroz ovakav oblik informisanja građani će biti puno upućeniji u puteve ka evropskim integracijama i načinima kako pristupiti fondovima za razvoj lokalne zajednice. Zahtjev za ovu vrstu saradnje bio je upućen i ranijem sazivu vlasti, ali kako nezvanično saznajemo, do realizacije nije došlo pa je Dinka Omanović sa saradnicima preuzela provedbu Projekta u narednom periodu.

Siniša Subotić- vipromo.ba

SAŽETAK PROJEKTA

Naziv projekta. Uloga lokalnih zajednica u EU integracijama

Opći cilj projekta je „Jačanje svijesti lokalne javnosti o svim aspektima procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i osnažiti je za uspješno usvajanje evropskih vrijednosti i standarda i podršku neophodnim reformama“

Specifični ciljevi projekta su:
1. Unaprijediti informiranost i znanja osoblja općinskih info centra na način da mogu služiti kao most između lokalnih zajednica i Evrope kroz sistematično, činjenično i jasno informiranje o EU i pred-pristupnoj pomoći
2. Jačati ulogu civilnog društva i lokalnih vlada u informiranju i edukaciji građana o procesima EU integracija i s njima povezanim društvenim reformama

Direktno projekt ima za cilj dva tematska prioriteta:
1. Povećati razumijevanje o procesu EU proširenja, kao i o prednostima koje donosi građanima BiH Fokus projekta je na povećanju informiranosti javnosti o EU proširenju i prednostima koje EU donosi zajednicama i građanima. Prenosioci informacija su lokalne vlade sa info centrima i NVO koje su u neposrednom stalnom kontaktu sa građanima. Njihov je interes obezbjediti bolje usluge za građane. U tom smislu obavezni su informirati građane o svim pitanjima koja su u vezi s njima, pa tako i EU proširenju i prednostima koje donosi zajednicama i građanima. Prije toga moraju i sami biti dobro informirani i razumjeti proces EU proširenja.
Najčešće ni sami nemaju dovoljno informacija pa je teško govoriti o mogućnostima činjeničnog, razumljivog i kontinuiranog informiranja javnosti.
2. Promovirati razvoj civilnog društva i dijaloga sa stakeholderima o pitanjima EU pristupnog procesa u BiH
Bez razvijenog civilnog društva teško da bi u zajednicama imali razumijevanje i podršku EU integracijama. Prema tome ključnu ulogu u razumijevanju procesa EU integracija , između ostalih, imaju i NVO. Njima će biti korisne informacije o EU pred-pristupnim fondovima ali i informacije o EU integracijama mogu dodatno osnažiti njihove kapacitete za zagovaranje i podršku provedbi intenzivnih i sveobuhvatnih reformi koje BiH mora provesti na putu EU integracija. Osim toga NVO sektor ima više prostora ili je mogućnosti kreirati prostor za mobilizaciju i artikuliranje interesa pojedinaca i grupa građana ili ih potaći da potraže više informacija o EU integracijama.

Zadovoljstvo građana i poboljšanje kvaliteta življenja je zajednički cilj lokalne vlade i NVO te je i u njihovom interesu da građanima prenesu informacije o konkretnim rezultatima i mogućnostima pred-pristupne pomoći EU u BiH. Informacije će biti dostupne u info centrima i kroz štampane materijale i publikacije i na web site Općina.
Osim toga, uključivanje tema o predanosti Evropske unije perspektivi BiH u sadržaje publikacija dio su planiranih aktivnosti. Također, projekt planira umrežavanje lokalnih info centara i uspostavljanje suradnje ove mreže se
drugim mrežama i subjektima koji facilitiraju proces napredovanju BiH ka članstvu u EU.
Sve navedeno je relevantno ciljevima Programa i ima za cilj da pruži jasne i činjenične informacije o EU proširenju i pred-pristupnoj pomoći građanima u zemljama korisnicama IPA fondova, s ciljem da se osigura podrška procesu reformi.

Očekivani rezultati:
1. Osposobljen lokalni tim za širenje informacija o EU I svim aspektima EU integracija
2. Informativno-edukativna kampanja/ obilježena evropska sedmica: 12 radionice i debata: “Učimo o EU” za 180 učenika i kviz takmičenja u srednjim školama na području 3 općine ;
3. okrugli sto o aktualnim temama evropskih integracija, 30 učesnika
4. Informativni materijali i publikacije; 1000 kopija letaka; 500 kopija brošura

Odgovornost za nastavak rada obučenog osoblja na informiranju o EU po završetku projekta preuzima Općina.
Uloga Općine (obučenog osoblja) je informiranje javnosti o važnosti EU integracija odnosno važnosti reformi koje građanima BiH trebaju osigurati ekonomsku i političku stabilnost, poštivanje ljudskih prava, unapređenje
mira, demokracije i vladavine prava. Promocija vrijednosti EU integracija također će pridonijeti razumijevanju potrebe za jačanjem partnerstva između vladinog I NVO sektora i zajedničkog planiranja projekata te korištenja
mogućnosti korištenja sredstava iz pred-pristupnih fondova.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close