Ulica Rašidovića

Programom kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2013.g. koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 02.02.2013.g. pod stavkom V Novi projekti za Rekonstrukciju ulice Rašidovića, planirana su sredstva u iznosu od 93.080,28 KM, dok je pod tačkom II Ugovoreni projekti za vezu ulice III sa ulicom Rašidovića planirano 29.232,30 KM.

Kada je riječ o realizaciji sredstava planiranih za rekonstrukciju Ulice Rašidovića, Općina Visoko je provela postupak javne nabavke i odabrala najpovoljnijeg ponuđača «Mušinbegović» d.o.o. Visoko (Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01/2-02-1139/13 od 25.09.2013.g.) Sa pomenutim ponuđačem zaključen je Ugovor o rekonstrukciji ulice Rašidovića broj:01/2-02-1270/13 od 11.11.2013.g.  na iznos od 31.790,78 KM bez PDV-a. Na ovaj ugovor je zaključen i Aneks Ugovora koji se odnosi na dodavanje novog stava a koji se odnosi na kontrolna ispitivanja i otklanjanje eventualnih nedostataka. Napominjemo, Aneks ne sadrži dodatne radove i  s tim u vezi iznose. Također, na pomenuti Ugovor i Aneks je zaključen i Aneks II Ugovora (broj:01/2-02-4223/14 od 21.04.2014.g.) kojim su izmijenjeni predmjeri i predračun radova dok su cijene, odnosno iznos prethodno zaključenog ugovora ostale nepromijenjene.

U međuvremenu, Općinsko vijeće je donijelo Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz Budžeta Općine za 2013.g. («Službeni glasnik Općine Visoko», broj:09/13 od 28.11.2013.g.) kojih je tačka V Novi projekti promijenjena, i to kada je riječ o planiranim sredstvima za rekonstrukciju ulice Rašidovića, na iznos od 52.578,48 KM.

Kada je riječ o nastavku projekta rekonstrukcije ove ulice, Programom kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2014.g. – cestovna infrastruktura  pod tačkom I Ugovoreni projekti planirano je 29.756,17 KM, obzirom da je ponuđaču krajem 2013.g. isplaćen avans na ime Ugovora broj: 01/2-02-1270/13 od 11.11.2013.g., zbog čega je i planirano manje sredstava u odnosu na pomenuti ugovor.

Također, Programom za 2014.g. u tački III Novi projekti planirano je 50.000,00 KM za Asfaltiranje Ulice Rašidovića – nastavak – vršni dio. S tim u vezi, Općina Visoko je provela konkurentski postupak bez dodatne objave za pomenute radove i odabrala najpovoljnijeg ponuđača «Mušinbegović» d.o.o. Visoko sa kojim je na osnovu odabrane najpovoljnije ponude zaključila Ugovor o rekonstrukciji Ulice Rašidovića – vršni dio broj:01/2-02-606/14 od 28.05.2014.g. na iznos od 84.175,75 KM sa PDV-om (ugovor zaključen na veći iznos u odnosu na sredstva planirana Programom za 2014.g.).

Kada je riječ o nadzoru nad pomenutim radovima Općina Visoko je provela postupak javne nabavke i odabrala najpovoljnijeg ponuđača «BauArt» d.o.o. Visoko za pružanje usluga stručno-tehničkog nadzora Projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastruturu za 2014.g. (Ugovor broj: 01/2-02-415/14 od 16.04.2014.g.) kojeg je i angažovala za nadzor izvođenje pomenutih radova, te zaključila Ugovor broj:01/2-02-258/14 od 10.03.2014.g. sa «Putna laboratorija 1957» Sarajevo, za vršenje kontrolnog ispitivanja izvedenog asfaltnog sloja  i kolovozne konstrukcije. Pomenuta firma je i angažovana za kontrolu radova u skladu sa uputama nadzornog organa.                                 

Radovi na rekonstrukcije ulice Rašidovića su u završnoj fazi kada su ugovoreni poslovi u pitanju. Danas se asfaltira ostatak dionice glavne ulice, i prema Ugovoru ostaje sanacija prokopa bočnih ulica. Do kraja ovog projekta će se izgraditi jedan krak ove ulice u dužini od oko 70m, širine 3m. Ovi radovi će se izvesti shodno potpisanom protokolu od 25.06.2014.godine. 

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close