UIO: Diferencirane akcize potaći će potrošnju domaćeg piva

Uvođenje diferencirane akcize na pivo može biti poticaj na supstituciju potrošnje uvoznih piva domaćim brendovima, ističe se u analizi Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Upravni odbor UIO je u martu 2013. podržao inicijativu za uvođenje diferencirane stope akcize na pivo.
Prema prijedlogu UO UIO pored postojeće akcize u iznosu od 0,20 KM/l predožena je viša stopa akcize u visini od 0,25 KM za obveznike čija godišnja proizvodnja premašuje 400,000 hl.
Prema podacima o postojećim kapacitetima pivara u BiH moguće je očekivati situaciju da će samo domaće pivare u BiH zadovoljiti zadane kriterije za primjenu niže stope od 0,20 KM/l, dok će većina uvoza biti oporezovana po višoj stopi.
Polazeći od te pretpostavke uvođenje diferencirane akcize na pivo može biti poticaj na supstituciju potrošnje uvoznih piva domaćim brendovima.
Odjeljenje za makrooekonomsku analizu UIO je izradilo nekoliko scenarija za projekcije prihoda od akciza na pivo u 2014. i narednim godinama, ovisno o procentu supstitucije potrošnje uvoznog, više oporezovanog piva, potrošnjom domaćeg, manje oporezovanog piva.
Međutim, efekat supstitucije na visinu prihoda od akciza ne može biti značajan, jer se udio domaćeg piva u strukturi ukupne potrošnje posljednjih godina kreće od 35 do 37%, sa tendencijom pada, što predstavlja mali ponder u smislu uticaja na ukupno naplaćene prihode od akciza.
S obzirom da se, u najboljem slučaju, zbog parlamentarnih izbora usvajanje izmjena Zakona o akcizama vezano za diferencirano oporezivanje piva može očekivati najranije krajem trećeg kvartala 2014.g. očekivani efekti uvođenja diferenciranih stopa akcize se, prema programskom scenariju, rasprostiru u dvije godine, tj. u četvrtom kvartalu 2014. i u prva tri kvartala 2015.
Konzervativni scenario projekcija predviđa preraspodjelu potrošnje piva na način da se potrošnja uvoznog piva u prvoj godini smanji za 10% godišnje, a potrošnja domaćeg piva poveća za 10% godišnje.
U narednim godinama pretpostavljen je opadajući efekat supstitucije stranih brendova piva domaćim brendovima, uz korekciju za projektovani rast potrošnje.
Potrebno je naglasiti da uvođenje diferenciranih stopa poreza na potrošnju uvijek predstavlja poticaj za veću potrošnju manje oporezovanih dobara i porast poreznih prevara u smislu šverca, krijumčarenja ili drugih prevara kod potrošnje više oporezovanih dobara, naglašava se u analizi.

Efekti uvođenja diferencirane akcize na pivo (akcize i PDV) (u mil KM)
2014 2015 2016 2017
1,4 6,8 6,9 7,3

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close